.תונוש תוצובקמ ,םינוש םיניממ בכרומ ,דיחא אל=ינגורטה