תורומתו םינייפאמ :תיטילופ תוליעפ

:םיטביה העברא ןוחבל שי וז היגוסב
המ ?"תוברועמ" המכ דעו "תויברע" ןה המכ דע ?יברעה רזגמב תומייק תוגלפמ ולא :תוגלפמ לש הקימניד
?ןחוכ דוס המו ןייפוא
?עודמ ןכ םאו ,םתעבצה התנתשה םאה ?םינשה ךשמב לארשי ייברע ועיבצה ימל :העבצה יסופד
תסיפת המו םחוכ רוקמ המ ןכ םא ?םינשה ךשמב םייברע םיימוקמ םיגיהנמ ומק םאה :תוגיהנמ
?םמלוע
?ולא םיניינע םהמ ?םייברע-םינפ םיניינעב םייברעה םיאקיטילופה םיקסוע המכ דע :תימוקמ הקיטילופ

תויטילופ תודמע
לכ ןוחבל שי .יברעה רזגמב תחא הגלפמ גציית הצובק לכ ,תוצובק עבראל קלוחת התיכ לכ :הבוח תמישמ
.ילאוטריווה הרומל םיאצממה תא חולשלו תואבה תולאשה יפל הגלפמ
בורהש ,הנידמב םייזכרמה םייתרבחהו םייטילופה םיטביהל תויברעה תוגלפמה תוסחייתמ ךיא :המדקה
?ידוהי היפואו ידוהי הב

תימלסיאה ע"דמ ל"מר ש"דח הגלפמה
        טביהה
        תונויצ
        תיברע תוימואל
        תיתרבח הסיפת
        תיתד הדמע
        תימוקמ הקיז
        היטרקומדל תוחיתפ

:הלא םינתשמ יפל תוגלפמה תא גרדל ןתינ ,תוצובקה לכמ עדימה ףוסיא ירחא

הנידמה לש ידוהיה יפואה םע המלשה תינוליח - תיתד תינמי - תילאמש
.1 .1 .1
.2 .2 .2
.3 .3 .3
.4 .4 .4

העבצה יסופד
:תוצובק יפל לארשי ייברע לש םתעבצה יסופד תא קלחל ןתינ

םיטועימה תומישר*
.הנידמל תונושארה םינשב תומייק ויה
.תיתרוסמ תימוקמ הגהנה סיסב לע ,י"אפמ תוסחב ובכרוה
.תוינורקע תויעב אלו תוימוקמ תויעב ורתפו ,תיאמצע תוינידמ וחתיפ אל

תיטסינומוקה הגלפמה*
.תמייקה תיטילופה תרגסמב יברעה רוביצה לש היציזופוא תגלפמ רותב החתפתה
הכותבש הרבחה לש תוינרמשה םלועה תוסיפת ןיבל םיינכפהמה היתונויער ןיב בוטיקה םע הדדומתה
.הלעפ
.תיברע-תידוהי הגלפמ איה תימשר יכ ,םידוהי הלש תסנכה ירבחמ תיצחמ ךא ,םיברע םה היעיבצמ בור

ע"דמו ל"מר*
.לארשי תנידמ לש םויקה תוכזב תוריכמ ךא ,לארשי ייברע לש תימצעה תוהזה תשגדהב תולגודה תוגלפמ
תרגסמב אל ךא ,יברעה טועימה לש ולוק תא תאטבמה הגלפמל עיבצהל וצרש םיבשות תוגציימ
.רתוי תינרמש תרגסמב אלא ,תיטסינומוק

תימלסיאה העונתה*
.ליעל רומאה לכל ףסונ םייתדו םימלסומ םתויה תא אטבל וצרש םיעיבצמ תגציימ
.1996-מ קר תסנכל הצר ,תוימוקמה תויושרה תורגסמב קר תובר םינש הלעפ

תוגיהנמ
לע תואבה תולאשה תא קודבלו תסנכה רתאל סנכיה
.יברעה טועימה יגיהנמ רותב תסנכה ירבח לע דומלל ןתינ המ קיסהל הצובקה לע .םייברעה תסנכה ירבח
:םיאבה םינוירטירקה י"פע 14-ה תסנכב םייברעה תסנכה ירבח לש םהיתומש םע הלבט רוצ

לוכה ךס היה
שאר
תושר
תימוקמ
אל וא
רבח
תסנכ
תפוקתב
הנוהכ
וא תחא
רתוי
דמוע
שארב
המישר
אל וא
ךייש
הגלפמל
תינויצ
אל וא
,ימלסומ
ירצונ
יזורד וא
ריעב דלונ
רפכב וא
ינפל דלונ
םוק
הנידמה
ירחא וא
השיא
וא
רבג


ימוקמה ןוטלשה
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תואלבטה תחא תא רחבי דימלת לכ :התיכב הרומה תייחנהב הלטמ
.דועו הסנכה ,םירוה תלכשה ,עוצקמ ,רויד ,הלכשהב םיברעל םידוהי ןיב םילדבהה תא תומיגדמה
?הכשלה יאצממב םתיארש םילדבהל םימרוגה םכתעדל םהמ