:סרוקה תודוא

יטנוולרה ףדה ףסוותי בורקב.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ