:רוגיש ןמז
אל/ןכ
:ידוס
לוהב/ידיימ/ליגר
:תופיחד

:לא

:תאמ

:ןודנה

סחייתמ
:דעיל

תקולחמב םיאשונ
ומכסוהש םיאשונ

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ