הריזה
עיגהל ןתינ הז ףדב םירושיקה תועצמאב
.ןוכיתה חרזמב םינושה םימרוגהו תונידמה לש דומילה תוגצמ לא
,תוגצמה ונכוה אל ןיידע ןכש ,םידבוע םירושיקה לכ אל הז בלשב
,ב"הרא לע יסיסב עדימ לבקל ןתינ רבכ ךא
."תיניטסלפה תושרה" לעו יפוראה דוחיאה לע
"ינוכית חרזמ םיעוריא חול"-ב תופצל ןתינ ןכ ומכ
egypt Iran
םירצמ ןאריא קאריע
Isarel Jordan Palestinian National Authority
לארשי ןדרי תיניטסלפה תושרה
Syria Turkey Lebanon
הירוס היכרות ןונבל
United States United Nations European Union
תירבה תוצרא תודחואמה תומואה יפוריאה דוחיאה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ