םירצמ

לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו


םירצמ לש דחוימה הדמעמ
יברעה םלועב רתויב בושחה דמעמה םירצמל, היתויעבו הינוע תורמל
. םילודג דואמ אבצו הישעת םירצמלש ינפמ םג ימלסומ
םילודגה טפנה יבאשמ דיל, ץאוס תלעת דיל:המוקימ תובקעב התובישח
. היסאל הפוריא ןיבש ךרדבו הקירפאל ינופצה הסינכה רעשב, םלועב

םירצמל לארשי ןיב םיסחיה
תורשפאב התיה המצועה תשוחתו םירצמ לש קזחה הדמעמ תובקעב
. לארשי םע םולש םכסה תושעל םירצמ לש היגיהנמ
חיפר). וזל וז םירצמו לארשי וברקתה יניס יאה יצח חותיפ תובקעב
. (הבאסב תעגונ תליא ,תירצמה חיפרב תעגונ תילארשיה
ןיב היצזילמרונ הרצונ זאו, 1982 ב יניס תא םירצמל הריזחה לארשי
םיגרדב םיירצמל םילארשי םיאנידמ ןיב םירשק ומיקתה . תונידמה יתש
ףותיש םייקתה תונידמה ןיבו םירצמב ורקיב םילארשי םיריית ינומה. םינוש
. תואלקחהו רחסמה םוחתב הלועפ

:םימרוג המכ ללגב וליאה םיביכרמל היצזילמרונה ךילהת
. תיניטסלפה היעבה ןורתפב ןואפקה-
תא המישגמו תספות לארשי הבש ךרדל רשקב תונידמה ןיב תקולחמ-
. םיימואלה היסרטניא
השק תרוקיבל התכז ןונבלב תוברועמהו םיחטשב תילארשיה תוינידמה-
תובכשהו הליכשמה הבכשה, היציזופואה, ןוטלשה יגוחמ םירצמב
. תויממעה

1989 בו , הבאט לע תונובירה לש תקולחמ התיה םירצמל לארשי ןיב
. םירצמל הרזחוה הבאט
העיגפ וז לארשי םע םירשקה קודיהש ךכל תעדומ התיה םג םירצמ
. ברע תונידמ םע םיסחיה תא רפשל םייוכיסב
ןיב םיסחיה תכרעמ לע דיעה םירצמב תומוקמ ינימ לכב םילארשי חצר
. תונידמה יתש
. םשל םיעיגמ םיילארשי םירקבמ הברהו תוריית ריע תבשחנ םירצמ
לארשי ילמנל, םירצמל לארשימ רחסמ טעמ רבועםירצמ םע לובגב
רומשל שי ךא טעומ אוה רחסמה םויכ לארשיב םילמנל. ירצמ טפנ רבעומ
,יברעה םלועהמ קלח איה םירצמש רוכזל ךירצ תאז תורמל . וחתפלו וילע
הנפת םירצמ עתפלש ששח שיו לארשי תא ןייוע ובורב רשא םלוע
. ףרוע לארשיל

תירבה תוצראל םירצמ ןיב םיסחיה
וקפיס םינקירמא םיחולשמ , ורפתשה ב"הרא םע םיסחיה 1960 תנשב
ןינעל ותדהאב עודיה ודב ןו'גו החטבוה תפסונ הרזע , םירצמל ןוזמ
. החטבוהש הרזעב ךמתו םירצמב ב"הרא רירגש הנמתנ יברעה
לש ךוסכסב תילרטינ רתוי תויהל תכלוה ב"הראש הארנ היה ת"הזמב
. םירצמ לארשי
שגנתהל התיה רצאנ לש ותוינידמ יכ הארנ היה הרוק היהש המ לכ לעמ
. הקירפאבו ת"הזמה יקלח לכב םינקירמא םיסרטניאב
םכתסה עויסה, לודג ילכלכ עויסב םירצמל ב"הרא העייס הפוקת התואב
האובת לש םיחולשמ תרוצב היה בורה רשאכ רלוד דראילימ 1. 1 ב
. "םולשה ןעמל ןוזמ" לש טקיורפ תרגסמב
תא םירצמ לש התאנש תורמל ירצמה אוביה בור תא הקפיס ב"הרא
. ךשמי עויסה םא קפס היה האנשה תובקעב , ב"הרא
םירצמו מ"הרב םירצמ לש םיסחיה יפוא יבגל תוקפס ולעוה 1968 תנשב
. ב"הרא םע תודידי יסחי שודיחל הארק

ב"הרא , םירצמ ייחב םייתועמשמ יכה םימרוגה ןיב איה ב"הרא , םויכ
. םירצמב ךמותש רתויב לודגה ילכלכה םרוגה איה

יכ הארנ בירעמ ןותיעב 98. 12. 20 ךיראתב המסרפתהש הבתכב
םילעמ הבתכב -ב"הרא םע םיסחיה לעו רדס לע רומשל םיגאוד םירצמב
תא ףוקתל וסינ םיטנדוטס םירצמבו קשמדב רבדמה לעוש תפקתהבש
תאז תמועלו ףעפע ודינה אל םילייחה קשמדב ךא ב"הרא תורירגש
. םילייחה י"ע תופקתהה לכ וקספוה םירצמב

1950-1968 תוצעומה תירבל םירצמ ןיב םיסחיה
םירשק רושקל םיניינועמ ויה םיירצמ לש םישדחה היגיהנמ -50ה תונשב
. מ"הרב םע רתוי םיקודה
. (מ"הרב םע ףתושמ לובג היה אל יברעה םלועלש רוכזל ךירצ)
תא סייגל םיכירצ ויה (ורבס ךכ) םיברעהו הקזח ץראל הבשחנ מ"הרב
. ןמזמ רבכ ברעמה תורידח דגנ התכימת
לש םיילכלכהו םייאבצה ,םיטילופה םירשקה ושענ 1958 תנשל דע
. דואמ םיקודה םיירצמ םע םיטייבוסה
בלש תא הנמימ םצעב איה ץאוס רבשמ ימיב םיירצמב הכמת מ"הרב
. ינשה בלשה תא םג המצע תא לוטיל התצרו , ןושארה הדובעה
:לש כ"הסב האוולה לע םכסה םתחנו םיירצמל ונתינ םילודג קשנ יחולשמ
. רלוד ןוילימ 175
רסוחל ותכרעה תא עיבהל ותבוחמ יכ רצאנ ריהצה הנשמ תוחפ רובעכ
. םיירצמל סחיב מ"הרב התליגש תויביסרטניאה
הטיעמה אלו , יברעה םלועב חתפמ ץרא םיירצמב התאר מ"הרב
. הקירפאב תולמל הייושע איהש דיקפתה תכרעהב
םישק םירבד יפוליח מ"הרבל םיירצמ ןיב וכרענ 1958-1960 םינשה ןיב
רצאנ לש ותניחבמ הלחתהב . תיפוס םהיניב ומילשה 60 תנשב רשא
תומצעמב תולת ידיל ואיבמ היה רבדה לודג ןוסא מ"הרבמ קותינ היה
תיאבצהו תילכלכה הכימתה תא ןהמ לבקמ היהש חינהל ןיאו , ברעמה
התייהו 62 תנשב ושדחתה 58 תנשב ומלענ רשא רחסמ יסחי . השורדה
. מ"הרבמ תילכלכה הרזעב איש תנש
. ברק יסוטמ :ומכ המחלמ ילכו םיקשנ םג םיירצמל המרת מ"הרב
מ"הרבב ודמעמ רשא ןיפלש רדנסכלא רקיב 66 תנשב ןמז המכ רובעכ
חיטבה , ןכלו , הלש ץוחה תוינידמ תא לליהו םיירצמב , הובג היה
. העויסב ךישמת היסורש
הרזעהו םירשקהש אוה םג שקיבו הווקסומב רצאנ רקיב המ ןמז רובעכ
. וקספוי אל היסורמ
.היסור םעטמ םיירצמ תלכלכבו קשנ יחולשמב יולת תויהל ךפה רבכ רצאנ

הרזע - רלוד ןוילימ 740 -ב םכתסה 54 תנש זאמ יטייבוסה ילכלכה עויסה
הרזעהו , רלוד ןוילימ 540 לש כ"הסב תוריחא ץוח תונידממ םיקנעמו
6 1.ל רלוד ןוילימ 900 םיב תקייודמ הכרעה אלל המכתסה רשא תיאבצה
הנתנש הממ רתוי הברה ויה הלא תומורתו םיקנעמ .רלוד דראילימ
. תרחא ץרא לכל מ"הרב
לש ןייוזמה החוכ תא מ"הרב התנב םינש רשעמ רתוי ךשמבש םיעדוי ונא
. םיירצמ
הארק ןכלו םיירצמ-םיטייבוסה םיסחיה יפוא יבגל תוקפס וערז 68 תנשב
התייה םימיה תשש תמחלמ רחאל . ב"הרא םע םימכסה שודיחל םיירצמ
םלשל הלכי אלש קשנל לכל לעמו תילכלכ הרזעל תופיחדב םיירצמ הקוקז
מ"הרב הטילחה םיירצמ לש תיתוברת הניחבמ הבצמ תורמל . ודעב
. עויס הל תתלו ךישמהל
יכרד סיטהל ידכב ריהק- הבקסומ יריווא רשג ןקתוה 76 תנשב ינוי שדוחב
. םיירצמל המחלמ
ידכ, תזרפומ תונתפאש לש יגארט רופיס הז לכ היה רבד לש ופוסב
. ל"וחמ המוצע הרזע ךירצ רצאנ היה ויתורטמ תא גישהל

רושקה 99. 1. 24 -ב םסרופש "תשרב תרושקת" - רתאה ךותמ עטק
. "יאוו" םכסהל

לש הקלח תא טורטורפב םירצמ ינותיע וראית םכסהה תמיתח רחאל
הקתונ םעפה יכ ריתסה אל ירצמ לשממ דיקפ לבא ךילהתל עויסב םצרא
תילארשיה המשאה תא ונק םיאקירמאה . ךילהתה ןמ ןיטולחל םירצמ
תונויארב תפארע תא םיניבמש וליא ונחנאש שאה תא םיבלמ היפלש
דיקפה). תיניטסלפ הרשפל עגונה לכב ץגנה ןבא איה םירצמו םיינוציק
דבלב ינמז ףונמ שמיש םירצמל לארשי ןיב םולשה" רמאו ךישמה
םולשה לולסמ לע הלע תפארעש עגרהמ לבא , םירצמ לש הדמעמל
קר . ךילהתה לע תלוקשמכ הספתנ םירצמ, לארשי םע ולש יטרפה
הזיא חכווהל ולכוי םירצמ לש הדיקפת תא דחא םוי ונחביש םינוירוטסה
. ויתודמע ךוכירב ונל היה דיקפת
םיחוסינל עיגהל ל"ז ןיבר קחצי תושרב לארשיל ונעיסו ול ונעיס ונחנא
ףלחתהש עגרב לבא , םייניבה םכסה תמיתח תא ורשפיאש םייטפשמה
תכרעמה לע העפשהו הזיחא לכ ונדביאש עגרב , לארשיב ןוטלשה
. "תפארעל םג עייסל דוע ונלוכי אל , תילארשיה תיטילופה
ללגב בוצק ונמזש שיגרמ תאפרע ותעד יפלש רמא אוה וירבד ךשמהב
.וישרויל ריבעהל לכויש ישממ גשיה גישהל הצור תאפרע ןכלו ותואירבו וליג

ןתרטמש תולשממ ומכ תגהונ לארשי תלשממש בשוח ירצמה םעה
דורשל ידכ , תונשיה תויגולואידיאה תא , רבעה יקומינ תא רמשל
.תירצמה הקירוטירב ילקידאה יונישל המרג תאזה הבזכאה .ןוטלשב
הלשממ שאר יפלכ יאנג יוניכב כראבומ אישנה שמתשה הנושארל
. תוחטבה רפמו ול ןימאהל ןיאש םדא ןרקש ול ארק אוה . (יביב)ילארשי
. ירצמה רוביצל רהמ תלחלחמ תאזה הקירוטירה
םויא תא ולש םויה רדס שארב דימעי הנשה יכ טילחה ירצמה טנמלרפה
. ילארשיה ןיערגה

:עטקהמ הנקסמ

, ןוטלשב היה ל"ז ןיבר קחצישכ תוטלחהל ףתוש שיגרה ירצמה םעה -
םימורמו םיקתונמ ושיגרה םה ןוטלשל הלע והינתנ ןימיניבש ירחא לבא
. וידי לע

:היפרגוילבב
ךוניחה דרשמ ת"הזמה תא - עד
98. 12. 20 בירעמ :ןותיעמ הבתכ
רפוס ןונרא -ת"הזמה לש ג"גב תורומת -דומילה רפס
ת"הזמה לע קבאמה -ריוקל באז - םיירצמ- מ"הרב
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ