םירצמ

לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופוהקיטילופו לשממ

. 1922 ראורבפל 26 -ב םיירצמ לש התואמצע לע ידדת דח ןפואב הזירכה הינטירב
. הקילבופר איה הב ןוטלשה תרוצ
לשומ בצומ םהמ דחא לכב רשא ,םיילהנמ תוזוחמ 26 -ל תקלחתמ םיירצמ
. ריהק איה הריבה ריע . אישנה ידי לע הנוממה

-םיירצמב יטילופה בצמה
םינשב טקש רסוחל תואמגוד רפסמ שי ךא ,תיטילופ הניחבמ הביצי םיירצמ
. (הנידמב "םימלסומה םיחאה" תוליעפ לשמל) תונורחאה
םיירצמב שי תאז םע . תיאמצע היציזופוא לש הרוצ םוש ןיאו היטרקומד ןיא םיירצמב
. בטיה תוחטבומ חרזאה תויוכזו בר יוטיב שפוח
ינפמ ירצמה לשממה לע םויא תווהמ ןניא ינוציקה םאלסיאה תא תוגציימה תוגלפמה
. תולבוקמ ןניא ןהש
הדבועה לשבו ב"הראמ תילכלכ הכימת לע תנעשנ םיירצמב לשממה תכרעמ
םירחובה רוביצ . וז הרזע אלל םייקתהלו דקפתל הלוכי איה ןיא , הדורי התלכלכש
. הנידמב ב"הרא לש הכימתה תקספהל איבהל הלולע קארבומ ינסוח תחדה יכ עדוי
http://I-cias. com/e. o/egypt_1. htm ךותמ

. תעצבמו תטפוש ,תקקוחמ - תוירקיע תויושר שולש ידי לע תלהנתמ םיירצמ

-תקקוחמה תושרה
ינואילופנה , ימאלסאה קוחה לע תססובמ איה . הקוחה אוה םיירצמ יקוחל סיסבה
זאמ םימעפ רפסמ התנושש רחאל , 1971 רבמטפסב 11 -ב המתחנו , יטירבהו
. 1923 -ב הלבקתנש
הרשוא איה . תאדאס לש היצנדקב הדבוע תיחכונה הקוחה - הקוחה לש הירקיע
. םע לאשמב ןכו הגלפמה לש יזכרמה דעוה ידי - לע
לש הנוהכ תפוקתל אישנה תא הליבגמ ךא , יתואישנ טעמכ רטשמ תמייקמ הקוחה
היהתש העבק ןכו הלשממ שאר רוחבל אישנל הריתוה איה . תחא לכ םינש שש
. "יטסילאיצוסה יברעה דוחיאה" -הדיחי הגלפמו םירבח 350 תב "םע תצעומ"
,םיירצמ לש ימלסומה הייפוא תא הקזיחו הנידמה תדכ םאלסיאה תא הרשיא הקוחה
. ירקיעה הקיקחה רוקמ אוה ימאלסיאה קוחה יכ העיבקב
יוביר דדועמה "תוגלפמה קוח" לבקתהו 77 -ב הקוחב ןוקיתל איבה תאדאס
-ב . תטלוש תחא הגלפמ קר קקוחו םיכסהש רצאנ ומדוקל דוגינב תוגלפמו תועד
. הקיקחל ירקיעה רוקמה םה העירשהו םאלסיאהש בתכנ וב ףסונ ןוקית 79
("יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל" - ךותמ)

. םירבח 454 -מ תבכרומו "באש לא סילגאמ תפיסא" תארקנ תקקוחמה תושרה
הפיסאב םירבחה . אישנה י"ע םינוממ םהמ הרשעו תוריחבב םירחבנ םכותמ 444
. םינש 5 וז הרשמב םיתרשמ
לא סילגמ" תארקנה תצעיימ הצעומ איה "באש לא סילגאמ תפיסא"ל ינשמה ףוגה
. הפיסאל ץועיי אוה םדיקפתו תוטלחה טילחהל תוכמס ןיא וז הצעומל . "הרוש
תבכרומ הצעומה
. אישנה י"ע םירחבנ םהמ 88 - ו תוריחבב םירחבנ - 176 , תומוקמ 264 - מ
(http://www. odci. gov/cia/publication/factbook/eg.html -ךותמ)

-תטפושה תושרה
. ןיד יתב היכרריה הנשי . הקוחה יפל םיטפוש טפשמה יתב
תרדסהל םיקוח תועצהב תלפטמה הנוילע תיטפשמ הצעומ שארב דמוע אישנה
. תויטפשמה תויושרה יניינע
לכל דחא תוחפל , טפשמ יתב 150 הב תללוכה תיזכרמ טופיש תכרעמ םיירצמב
ןונגנמ ןיבו םיחרזא ןיב םיכוסכסה בושייל תדרפנ טופיש תכרעמ םג תמייק . ריע
הלעפ הנורחאלו תעצבמה תושרה יפלכ תואמצע הלגמ טפשמה תכרעמ . הנידמה
. לשממה תדמעל דוגינב םירקמ המכב
:"םיירצמ תא עד" -ךותמ
http://www. odci. gov/cia/publication/factbook/eg. html

-תעצבמה תושרה
ינסוח דמחומ אוה אישנהו ירוזנג לא דמחא למאק דמוע הלשממה תושארב
. קארבומ
תצעיימה הצעומה י"ע הנוממ אוה , הלשממה שארמ רתוי תובחר תויוכמס לעב אישנה םיירצמב
הלשממה שאר . םינש שש אוה היצנדקה ךרוא . םע לאשמב רשואמ תויהל בייחו
יכ עבקנ וב ,1993 רבוטקואב 4 - ב הנורחאל ךרענ םע לאשמ ,אישנה י"ע הנוממ
.תישילשה םעפב אישנכ ןהכל ךישמי קרבומ
ולטוב תוקיתוה תוגלפמה ,הקילבופרה המקוהו הכולמה הלטובשכ ,1953 - ב
דוחיאה " תגלפמ התייה קוחב הרכוהש הדיחיה הגלפמה ,1976 דעו 1962 - מו
"יטסילאיצוסה דוחיאה" תגלפמ ךותב ודסונ ,1976 תנשב "יטסילאיצוסה יברעה
הגיהנמש ,"תימואלה תיטרקומדה" הגלפמה איה ןהבש תיטננימודה ,תוצובק שולש
"תיטסילאיצוסה רובייל"ה תגלפמ תורחאה תוגלפמה יתש ,קארבומ אוה םויכ
.יביסרגורפ דוחיא שוג וא "תשדחתמה דפווה תגלפמ "- ו

- םירצמ לש הילוגלג

היכרנומ" היהת הב רטשמה תרוצ יכ העבקו ,יטירבה ןוטלשה תחת ,1923 - ב
."םיישפוחה םיניצקה " תכיפה רחאל 1952 רבמצדב הלטוב וז הקוח ."תיתקוח
ךא,תינמז הקוח העבקנ 1956 - ב ."הקילבופר" המקוהו הכולמה הלטוב 1953 ינויב
."תיאבצ הרוטטקיד"ל םיניצקה ןוטלש חתפתה ,ישעמ ןפואב
תקילבופר" כ םיירצמ תרדגומ היפ לע העובק הקוח םע לאשמב הרשוא 1971 - ב
."תיברעה םיירצמ
(HTTP://CIAS.COM/E.O/EGYPT_1.HTM - ךותמ )

םיגשומ ןולימ

לע תרמוש ןהמ תחא לכש , תונידמ לש תירבמ תבכרומה הנידמ -היצרדפ
סכמ , אבצ , ץוחה תוינידמ ןוגכ , םייללכה םיניינעה ךא , םינפ יניינעב התואמצע
. יזכרמה ןוטלשה לש ותוכמסב םה , המודכו

לירפאב הזרכוה . הירוסו בול , םיירצמ לש היצרדפ -תויברעה תוקילבופרה תייצרדפ
. 1972 ראוניב -1ב ףקותל הסנכנו רבמטפסב -1ב םע לאשמב הרשוא , 1971
. שממ לש הלעופל הסנכנ אל , תימשר המייקתהו קוחכ המקוה היצרדפהש ףא
הלשכנ איה , תווש יתלבו תונוש הכ תוצרא ןיב דוחיאה םצעבש םיישקה דבלמ
. םיירצמ-בול יסחי לש הרמחהה ללגב רקיעב

. ישפוחה רטשמה תגהנה -היצזילארביל
. הקוח לע ססבתמה דיחי ןוטלש -תיתקוח היכרנומ
. ינדור טילש אוה אבצה וב רטשמ -תיאבצ הרוטטקיד
.1971 לש הקוחב עבקנש יפכ םיירצמ לש אלמה המש -תיברעה םיירצמ תקילבופר


תירצמה הקיטילופב םייזכרמ םישיא

:קראבומ ינסוח דמחומ

. ירצמ ןיצקל היהו -1928ב דלונ
. םויה דעו 1981 רבוטקואמ אישנכו 1975-1981 םינשב םיירצמ אישנ ןגסכ ןהיכ
תמחלמ תארקל תונכהב יזכרמ קלח הוויה , ירצמה ריוואה ליח דקפמכ ודיקפתב
ויונימ ןכלו , הקיטילופב טלוב היה אל אוה . הלוהינבו , ('73 רבוטקוא) םירופיכה-םוי
אישנ ןגסכ . הנושארה הרושהמ הגהנה דיקפתל תיטילופ תוינומלאמ האלעהכ הארנ
חילשכ תובר םימעפ שמיש אוה . הבורמ תואמצע אלב , תאדאס תוינידמ יפל לעפ
. ןיסבו מ"הרבב ראשה ןיב , ול הצוחמו יברעה םלועה תונידמב יתואישנ
ימכסה דעו '77 רבמבונמ , לארשי םע םולשל תאדאס ידעצ לכל ףתוש היה קראבומ
. ומצע ןתמו אשמב ףתתשה אל יכ םא , '-79ב םולשה הזוחו '-78ב "דיוויד-פמק"
ךכ רחא דימו אישנכ ומוקמ תא דימ קראבומ ספת , '81 רבוטקואב תאדאס חצר םע
םישדוח רפסמ ךשמב . "תיטרקומדה תימואלה הגלפמה" ידי לע דיקפתל הנומ
וירזועמ דחא יונימ לש גהונב ךישמה '82 ראוניב ךא , הלשממה שארכ םג דקפית
. "תיטרקומדה תימואלה הגלפמה" שאר השענ אוה . מ"הר דיקפתל םיבורקה
. בורל היפל לעפו תאדאס לש ותוינידמב ךישמה קראבומ

:קראבומ לש ותוינידמ

תא ונייפאש תישפוחה המזויהו ("תוחיתפה") *היצזילארבילה תא תצקמב ןתימ
אכיד קראבומ . רתוי רומח יתלשממ חוקיפ שדחמ ליעפה אוה . תאדאס לש ותוינידמ
. היתודוסיו םיירצמ לש ימלסומה הייפוא תשגדה ךות , המילא תוינוציק יולג חוכב
םקדיה ףאו ב"הרא םע וצרא ירשק תא חתפל ךישמה קראבומ , ץוח יניינעב
לע תרכינ הדימב ןעשיהל ךישמה ךכ . (רורטב המחול יניינעב הלועפ ףותיש-לשמל)
הליהקה םע , מ"הרב םע םיירצמ יסחי תא רפיש , תאז םע . ב"הרא לש העויס
החדו לארשי םע םולשה הזוח תא םייק קראבומ . הלש ףתושמה קושהו תיאפוריאה
ארקנ ונוטלש תפוקתב םולשה . ולוטיב ידיל ואיבהל ברע תונידמ לש ןהיתונויסינ תא
םימוחתב תונידמה יתש ןיב ישעמ הלועפ ףותיש רצע אוה ןכש , "רקה םולשה"
. םינוש
. לארשיב שדח ירצמ רירגש בצוהו , תונידמה יתש ןיב םיסחיה ורפתשה -1986ב
םע סויפו יברעה םלועה תגיהנמכ הדמעמ תא םיירצמל בישהל קראבומ הצר וישעמב
. ברע תונידמ
ףותיש ידכ ךות , הסינו ף"שאל עויסו הכימת קינעה , ןדוס םע םירשק חפיט קראבומ
ןוכיתה חרזמב ףיקמ םולש ידיל איבהל ב"הרא תמזוי תא םדקל , ןדרי םע הלועפ
. (החלצהב הכ דע ורתכוה אלש םיצמאמ)
םיירצמ ןיבל ןניב םיסחיה שודיח יכ תונותמה ברע תונידמ וטילחה , '87 רבמבונב
םע ןהיסחי תא תונידמ עשת ושדיח תאז תובקעב . הנידמ לכ לש ינובירה הניינע אוה
. ץרפמה תויוכיסנ לכו תידועסה ברע , ןמית , וקורמ , קאריע ןהיניב , םיירצמ
. קראבומ לש םישרמ ישיא גשיהו ןוחצינ קפס אלל והז

("יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל" -ךותמ)

תאדס ראונא
זוחמב רפכב לדגו דלונ . (1981 - 1970) םירצמ אישנ , ירצמ יאנידמו ןיצק
. הייפונמ
תאדס ףרטצה 1950 -ב . יעוצקמ ןיצק השענו תיאבצה הימדקאה תא םייס 1938-ב
רבמצדב . 1952 -ב הכרענש הכיפהב ףתתשהו , "םיישפחה םיניצקה" :תצובקל
, רצאנ תומב . רצאנ לש דיחיה ונגס , םירצמ אישנ ןגסל תאדס הנמתנ 1969
שארו , םירצמ אישנכ הכפהמה תגהנה תווצ ידי לע תאדס רחבנ 1970 תנשב
ליחתה ןוטלשב ססבתהשמ . "יטסילאיצוסה יברעה דוחיאה" :הדיחיה הגלפמה
1973 -מ רקיעבו הגרדהב . םירצמ לש תוינידמהו רטשמה ינפ תא תונשל תאדס
תינכתב ךמתו , ץוחה תוינידמב יונישו ילכלכה רטשמב היצזילארביל גיהנה אוה
םיצחל החד ךא , תויברעה תומואה תייצרדפ - הירוסו בול םע היצרדפ ןוניכל
תוינידמב תאדס איבהש ירקיעה יונישה ךא . םירצמו בול לש אלמ דוחיא רבדב םייבול
תיתועמשמ תוברקתה םזי אוה :תומצעמה םע םיסחיה תכרעמב היה םירצמ
. מ"הרב םע תירבב ץציקו , הפוריא-ברעמ םע םיסחיה קודיהל רתחו , ב"הראל
םייברע םיחטשבו יניסב ךשמתמה ילארשיה שוביכה היה תאדס לש ותגאד רקיע
לש םדוק יאנתב םלוא , םולש תוחיש תארקל םדקתהל ןכומ היה אוה . םירחא
תייעבל םלוה ןורתפ תאיצמ לשו , 1967 ינפלש תולובגל , האלמ תילארשי הגיסנ
תאדס ליחתה , הז יאנתל המיכסה אל לארשיש רחאמ . םיניתשלפה םיטילפה
םישובכה םיחטשה ןמ קלח המצעל םירצמ הריזחה וז המחלמב . המחלמל ןנוכתהל
. ץאוס תלעתב תיחרזמה הדגה תא הז ללכבו יניסב
לבא , 1975 -בו 1974 -ב , םירדסה ינשל לארשי המיכסה שדחה בצמה ךמס לע
ןואפקה רבשנ 1977 רבמבונב . תפסונ תומדקתה הלח אל הלא םירדסה ירחא
תובקעב . םייאשח םייטמולפיד םיעגמב רשכוהש , םילשוריב תאדס לש ורוקיבב
, ילארשי - ירצמ םולש הזוח ןתיא ואיבהש , דיויד פמקב תוחישה ואב הז רוקיב
. 1979 ץרמב
תטיש תא הגרדהב קריפו , היצזילארבילה תוינידמב תאדס ךישמה תימינפה הריזב
םינגרואמ םיגלפ - רמולכ , "תומב" תמקה ריתה 1975 תנשב . תחאה הגלפמה
. תפסונ היצנדקל תאדס רחבנ הנש התואב . יטסילאיצוסה יברעה דוחיאה תרגסמב
תויעבה ךבס התיה תאדס לש תונורחאה ויתונש לע הליפאהש תירקיעה היעבה
תועפותה רואל , הפירחה ותוינידממ הבזכאה . םירצמ לש תויתרבחהו תוילכלכה
היצזילארבילה תובקעבו , לדג םיינעל םירישע ןיב ילכלכה רעפה :הל וולנש תוילילשה
תאדס תוינידמ . תותיחש לש הלודג הדימ ןכו , םימזי לש שדח דמעמ לש היילע -
םיינוציק םימלסומ , לאמש , םיטסינומוק :םימוחתה לכמ תוצובק י"ע העקוה
. םילאוטקלטניא תוצובקו
יניינעל רקיעב תאדס הנפ , םירצמ לש םינפה תויעב תא רותפל לגוסמ וניאש ועדויב
דגנ םישק םיעצמא טקנ , רטשמה תא קדיה אוה ונוטלשל תונורחאה םינשב . ץוח
. 1981 -ב בחרנ רוהיט תוברל , ויבירי
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ