םירצמ


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו


םאלסיאל עקר
ותועמשמ תיברעה םאלסיא . םימלסומה לש םתדל דמחומ ןתנש יוניכ אוה םאלסיאה
םויכ םלועב םימלסומה רפסמ . וישעמו לאה ןוצר םע המלשה , רמולכ , "המלשה"
היסא תושביב םבור , (1987 תנש 'ב ךרכ רעונל הקינטירב) שפנ ןוילמ 426 אוה
שדוקה רפס . "הללא" םהיפב הנוכמה דחא לאש םינימאמ םימלסומה . הקירפאו
תווצמ 5 ליטמ ןארוקה . םהייח ךלהמ לכ תא עבוקש , ןארוקה אוה םימלסומה לש
:ימלסומ לכ לש תוירקיע
. םויב םימעפ שמח ללפתהל . 1
הליפתה תעבו , וילגר תופכו וידי , וינפ תא ץוחרל ימלסומה בייח הליפת לכ ינפל . 2
. (םימלסומל השודקה ריעה) הכמ ריעל תונפל
. םיינעל תובדנ ןתמ . 3
. "ןאדמרה" םוצ ארקנש , הנשב דחא שדוח םוצל בייח ימלסומה . 4
. הכמ ריעל וייחב תחא םעפ תוחפל לגרל תולעל בייח ימלסומ לכ . 5

הקשמ לש גוס לכ תותשלו ריזח רשב לוכאל רוסא ימלסומלש עבוק םג ןארוקה
4 - מ רתוי אל תאשל ימלסומל רתומו ,םימיוסמ הטיחש יללכ שי . אוהש ילוהוכלא
. םישנ

םאלסיאה

, םיטפוק םירצונ %4 םינוס םימלסומ %92 -כ םכותמ שפנ ןוילמ 54 -כ הנומ םירצמ
םיטנטסטורפ , םינמרא , םילותק םינוי , םיסכודותרוא םינוי (%13. 0) ןוילמ עברכו
. (1991 הרבסהה זכרמ-תוברתהו ךוניחה דרשמ) . םידוהיו
, םעכ רתויב הכוראה הירוטסיהה תא שי םירצמל , תוימאלסאה ברעה תונידמ לכמ
, "תוינוליח" םאלסיא תוסרג דצל תיברעה תונמואלה לש הנכשמל התשענ איהו
. תונשדחל תוטונ
לש םישישה תונשב םירצמב הלחה םאלסיאה תד לש היצזינרדומ רבעל העונתה
ףד האר) העירשה יקוח לש תשדוחמ הניחבב האטבתה איה . הרבעש האמה
יתלבה םיטביההמ הברה לטיב אוה . ודבע דמחומ יתפומה חצינ הילעש , (םיגשומ
. םיפוצה תעפשהו םינאמתועה ןוטלש תונש תואמ ךלהמה העירשב וטלקנש םיינויגה
חתיפ ליבקמבו , תימלסומה היגולואיתה לש רתוי תינטשפ הסרגב םתוא ףילחה אוה
ליבגה תדה יקוח תא . ינוקרדה דאחה םוקמ תא וספתש ןישנוע יקוח לש תכרעמ
לע ימשר ןפואב תתשומ ןידע םויה לש םירצמב םאלסיאה . טרפהו החפשמה ימוחתל
םושייל םיטסילטנמדנופה תשירד תרבוג םירשעה תונש זאמ ךא , ודבע לש ותשיג
. העירשה יקוח לש אלמ
, םישישה תונשב התחירפ אישל העיגה םירצמב יטסילאיצוסה םאלסיאה תסרג
תא תאדאס ראוונא , ושרוי לצינ , -1970ב ותומ רחאל . רצאנ לש ונוטלש תחת
םוחתל יטייבוסה הנחמהמ רובעל ידכ םירצמה םיטסילטנמדנופהו םידועסה תכימת
דיוויד פמק ימכסה תגשה םע החלצהב רתכוה רבעמה ךילהת . תיברעמה העפשהה
. ב"הרא תוסחב

םיעוריאה רדס

. קשמדמ הימוא ןוטלש תלחה - 642 תנש*
תד לש היצזינרדומ רבעל העונתה תליחת - םישישה תונש , -19ה האמה*
. םאלסיאה
לש אלמ םושייל םיטסילטנמדנופה תושירד תרבגה - םירשעה תונש , -20ה האמה*
. העירשה יקוח
. הקילבופרל םירצמ תכיפה - 1952*
. ואישל עיגמ םירצמב יטסילאיצוסה םאלסיאה - םישישה תונש , -20ה האמה*
. רצאנ לש ותומ - 1970 רבמטפס*

:םאלסיאב דאהי'גה
לכ לע הלח איהו הקיטילופו הנומא הכותב תבלשמה תמחול תד איה םאלסיאה
הלימה שוריפ דמחומ איבנה לש ונמזב , תודיחא םאלסיאב ןיא ךא . םייחה ימוחת
דגנ קבאמב הללא ןעמל שוכרו םייח תברקה -ןארוקבו "ןוילע ץמאמ" היה דאהי'ג
שדוק תמחלמו תוינוציק לש תועמשמב דאהי'ג יוטיבב םישמתשמ םויה . םירפוכ
םיחאב ןרוקמש םאלסיאב תויטילופה תועונתהמ קלחש םושמ תאז . ןדע-ןג הרכשש
המסיסכו תויונגראתהל םשכ יוטיבב ושמתשה הל הצוחמו םיירצמב םימלסומה
םגו םאלסיאה תישארב . היגטרטסאכ בשחנ דאהי'גהו תוישעמו תויגולואדיא תויוליעפל
. הנושאר הגרדממ הווצמל בשחנ דאהי'גה םויכ

:ונימיב דאהי'גה
, תונויצל םג רתוי רחואמו יתפרצהו יטירבה םילאינולוקה תונוטלשל תודגנתהה בקע
-20ה האמב . רורט תולועפב האטבתהש הפיקתמ תמחול תועמשמ דאהי'גה לביק
םירטשמה . דאהי'גל םינוש םישוריפ ונתנ םינוש םייטילופ םימלסומ םימרוג
תינמחול אלו תיתנגה הסיפת ודדוע תורזה תומצעמה םע הלועפ ופתישש םימלסומה
לש ותרטמש ונעטש ויה . ירסומ ינחור ץמאמבו ינידמ -ילכלכ קבאמב םכתסתש
דאהי'גה תמסיס הלצונ ךכ . עונכש יכרדב םאלסיאה תצפה לע הנגה איה דאהי'גה
ץורפ םע 1914 -ב םינמתועה לע דאהי'גה תזרכה ומכ דבלב תוינידמ תורטמל
ךרדל דאהי'גה בשחנ , םימלסומה םיאנקה לצא . הנושארה םלועה תמחלמ
תוסיפת ןה דחוימב תוינוציק . רורט ידי-לע םתוינידמ תמשגהל הדיחי אל םא , תירקיע
שי . םידוהיהו לארשי יפלכ (תורוקמה לא הרזח) תויטסילטנמדנופה דאהי'גה
, תאז תורמל . תוומ םנידש םיעבוקו תוסח ישנא תויהל םידוהיה תוכז תא םיללושה
תועפשהה לכב םימחול םהו םאלסיאה יאנק יניעב םיביואה דחא קר איה לארשי
. םקלסל שיש םיתחשומו םירפוכ םהיניעב םיבשחנש םימלסומ םיטילשבו תורזה

:םזילטנמדנופה תחימצל עקרה
םע תודדומתהב םירטשמה ןולשכ . ץרא לכב םיימינפ םיאנתב איה ותחימצ רוקמ
תינלאמשהו תינוליחה תונמואלה לש הנולשכ . תורומח תויתרבח -תוילכלכ תוקוצמ
החטבהב םיטסילטנמדנופה םיאלממ ותואש יגולואדיא קיר הרצי יברעה םלועב
. ןורתיפה אוה םאלסיאהש

-דאהי'גה יגוס תשמח
השמחל דאהי'גה תא קליח םירצמב םימלסומה םיחאה יגיהנממ דחא אווח דיעס
. םיגוס
. ןושלב דאהי'גה .1
. ידומילה דאהי'גה .2
. שפנבו דיב דאהי'גה .3
. יטילופה דאהי'גה .4
. יפסכה דאהי'גה .5
רשאכ . הל רבעמש הז ןיבל םאלסיאה תמדא לע דאהי'ג ןיב לדבה דיעס השוע ןכ ומכ
, עשרהמ תוקחרתהלו םידסח םויקל הפטה ארקנ אוה םאלסיאה תמדא לע היהי
. דאהי'ג ארקנ אוה םאלסיאה תמדאל ץוחמ אוה רשאכ וליאו
םימלסומה לש םתבוח"ש רמוא אוה יטילופה דאהי'גה לע ויה םיזכרמה וירבדמ דחא
הללא ןוטלשל ולוכ םלועה תעינכ . "הללא ןוטלשל ענכיי םלועה לכש ךכל איבהל
, םימלסומ םייח הב הנידמו הנידמ לכב תימאלסא הנידמ תמקהב תאטבתמ
. הנידמ לכב ימלסומ לכ לע הווצמ הניה תאזכ הלשממ תמקהו
:תונידמ יגוס השולש ןיב םג ןיחבמ דיעס
. הב הכימתל ףיטמ אוהש - תיתימא תימאלסא הנידמ
וניא אוה , הב בצמה ןוקית לע דובעל ארוק אוהש - הטוס תימאלסא הנידמ
ידכ הטוס תימאלסא הנידמב ברעתת תיתימא תימאלסא הנידמש ןויערה תא לטבמ
. הייטסה תא לסחלו םש קדצב ךומתל
, םירפוכ ידיב הטילש לש בצמב םינותנ םימלסומשכ" רמוא דיעס - תרפוכ הנידמ
םהילע , םחליהל ולכוי אל םא , םירפוכב םחליהל איה םהינפב תדמועש היצפואה
. "!םיאטוח םיאטוח םיאטוח םה - אל םאו , המחלמל ןנוכתהל

-םויה ימאלסאה דאהי'גה לש םיגולואידיאה תורוקמה
ךא םלועה לכב םירזופמש םיבר םינוגרא םויה הל שיש ימאלסאה דאהי'גה תעונת
לצא טולבל לחהש ןויערה לע הבצוע , ףתושמו דחא יזכרמ ןוגרא םוש םהל ןיא
םינוש םינוגרא ודלונ -70ה תונשב . 1967 תמחלמ ירחאו ינפל "םימלסומה םיחאה"
תיאבצה הסובתה עקר לע ומק תורחא תועונת . םלועה יבחרב דאהי'גה תעונתל
רבשמל יוטיבכ המקוה העונתה . םימיה תשש תמחלמב ןדריו הירוס , םירצמ ולחנש
רגתאה םע תומיעה ןולשיכל יוטיבכו הסובתה תובקעב אבש יגולואידיאהו יטילופה
. םיניטסלפה םיחטשב ילארשיה שוביכה ךשמה י"ע גצוימה

לש לודגהו יסיסבה יסאלקה םרזה םהש "םימלסומה םיחאה" לש היגולואידיאה
:איה ימאלסאה דאהי'גה תועונת
. הללאל ןוטלשה .1
. םאלסיאה אוה ןורתפה ןכ לעו , םאלסיאה איה תדה .2
. םימלסומ ויה םימעה לכ .3
לכב לועפל איה םינימאמה םימלסומה לש העובקהו הנושארה המישמה .4
, תימאלסאה הנידמה תמקהו םאלסיאה תליהת תרזחה םשל םיעצמאה
. ללכב םלועב ןכמ רחאלו וצראב דחא לכ םדוק
. םייח ךרדו היגולואידיא תוינידמו הכלה , הנידמו תד אוה םאלסיאה .5
יתימא תויחל הכזתש הרבחל רבעמ תושונאל חיטבמש ידיחיה אוה םאלסיאה
. םולשו קדצ , החוורבו

-םימלסומה םיחאה לצא דאהי'גה תועמשמ
תא רידגה , םירצמב "םימלסומה םיחאה" תעונת ידסייממ אנבלא ןסח םאמאה
םיחאה" ושעש סרגנוקב תורטמה תאו הדובעה תוטיש תא ריהבה , העונתה תסיפת
: -1938ב ריהקב "םימלסומה
יניינע תא םירידסמ , םייללכ םה םאלסיאה לש תונקתהו םיקוחהש םירובס ונא"
ינחורה טביהל תוסחייתמ הלאה תונקתהש םירובסה הלא . אבהו הזה םלועב םדאה
. לאה תדובעו היגולואידיא אוה םאלסיאה , םתרבסב םיעוט דבלב לאה תודובע לש
םלשה ןבומה אוה םאלסיאה . . . השעמו תוינחור , הנידמו תד , תוחרזאו תדלומ
שיו . . . ימאלסא ןויבצ ולבקיש םייחה יניינע לכ לע הינומגה ול היהתש ךירצו ללוכהו
"תמאב תימלסומ תויהל המואה הצור דוע לכ ויתונקתו ויללכ תא גיהנהל
ויהיש ימ המואב ואצמיי םא ךכ , םמצעל ןוטלשה תא םישרוד אל םימלסומה םיחאה"
ויהי םה זא , ןארוקה לש תימאלסאה ךרדב טא הטישב וטלשיו לטנב תאשל םינכומ
ולעפי תימאלסאה ךרדה דגנכ היה ןוטלשה םאו , םיררחשמו םיעייסמ , םילייח
. וליפהל
םיחאה" םיכמתנ םהילעש םייסיסבה םידומעה תשולשמ דחא הווהמ דאהי'גה
. דאהי'גו ךוניח , עדי :םה םידומעה תשולש . "םימלסומה

םירצמב הנידמו תד יסחי
. םייחה ימוחת לכב עירכמ םרוג שמשמו הנידמה תד אוה םאלסיאה
, תושיא ינידב רושקה לכב טרפב , תיתדה הכלהה ןמ םיעפשומ טופישהו הקיחתה
הכלהה - העירשה תא ץמאל הלשממה הביחתה 1980 תנשב . השוריו החפשמ
תונשב םלוא . םאתהב םיקוחה תא התנשו , הקיקחל ידעלבה רוקמה , תימלסומה
. םייתד םיגוח לש םהיצחל תורמל וז המרופר םשייל לשממה ענמנ 80 - ה
לגוד וניאו תדה תא ןיוע וניא ירצמה לשממה ךא ינוליח יפוא םירצמב רטשמל
וטקננ . תדה לש הימונוטואה םוצמצה לחוה 1952 - ב . היגולואידיאכ תוינוליחב
יתב לכ ולטוב 1955 - ב . הקדצ יכרוצל םניאש םישדקהה לוטיב ומכ , םינוש םידעצ
- ה תונשמ לחה . תינוליחה טופישה תכרעמב ובלוש םהיטפושו םייתכלהה טפשמה
בטיה עדומ לשממה . םתקזחה לע תמלשמו םיבר םידגסמ הלשממה תלהנמ 60
םירסמ ביבס ןוטלשל היציזופוא שבגל תלוכיב ריכמו םאלסיאב ןומטה הכישמה חוכל
תדהוא תוזח תגצה ידי לע תילאיצנטופ תיתד תוניוע לרטנל ןוטלשה לעופ ןכל . םייתד
. יתרוסמה רוביצה תושיגרו ימאלסאה דסממה יפלכ תכמותו
תד לש סיסב לע םהיניב תולפהל ןיאו קוחה ינפב םיבשותה םיווש םירצמ תקוח יפ לע
הערל םילפומ םיטפוקה . חופיקמ יטפוקה טועימה לבוס , תאז תורמל . הנומא וא
תושחרתמ םעפ ידמ . םייחה ימוחת לכ תא טעמכ ףיקמה , יתלשממה ןונגנמה
םיחתמל יסחי ןפואבו , תאז םע . יתד עקר לע , תורומח םיתיעל , תוירקת
. םייתדה היביכרמ ןיב יסחי טקשמ תינהנ םירצמ , ןוכיתה חרזמב םייתדעניבה

-יתפומה
-תודהיב ול ליבקמ) ימאלסאה קוחה יפ לע הכלה תוקיספ קסופה , ימלסומ תד םכח
יתפומה םאלסיאה תוצרא בורב . תולאשל הנעמ ללכ-ךרדב (המגודל ירודכ ברה
תינחורה ותעפשהו דבוכמ ודמעמ . וייח ימי לכל בורל תונוטלשה ידי-לע הנוממ
תועגונ ויתוקיספ , תאז םע . יטילופ וא יעצבמ דיקפת אל ןיא ךא , הבר תיתרבחהו
ןה הז גוסמ םיבר םירקמבו , תיטילופ תועמשמ ילעב םיאשונל תובורק םיתיעל
. ןוטלשה לש ויתופקשה תאו ונוצר תא תומאות

:םינוס
הפ-לעבש הרות - הנוסב הנומאה לע יונב . םאלסיאב ירקיעהו ישארה םרזה
הדעה תגהנה תא הליבגהש (םאלסיאב רחא םרז) העישה ןמ לידבהל תלבוקמה
. דבלב "ילע" לש ויאצאצל תימלסומה

:םיליעאמסא
הלא "יעיבשה םאמיאה" לש ותוהז לע תקולחמ ללגב יעישה םאלסיאהמ השרפש תכ
תונומא ןכמ רחאל החתיפ וז - םייליעאמסאה תכ תא ורציו ושרפ ליעמסאב וריכהש
םג םיליעאמסיאה לש תוצובק המכ . ןארוקה לש תירוטוז תונשרפ לע תוססובמה
. םיטלופו םייתרבח תונויערל ופיטה

:העירש לא
םייחה ימוחת לכ תא רידסהל העירשה הדעונ תינורקע הרוקמב . ימאלסאה טפשמה
ומצמטצה השעמל . 'וכו ישיא דמעמ יניד , ילילפ , יחרזא קוח ןיב הנחבה אלל
קוחה םוקמב רשאכ , העירשה הטלש םהבש םימוחתה תונורחאה םינשה האמב
. תינוליח הקיקח תרבוג הדימב האב ימאלסאה

:םינמתוע
תליחתמ . ברע תונידמ לש םויה אוהש חטשה לכב הטלש תינמתועה הירפמיאה
םילבח ישארו םיטילש רשאכ ילמס לע-ןוטלש ןייעמ דבלב הכלהל ינמתועה ןוטלשה
םא רתוי ישממ ינמתועה ןוטלשה היה םירצמב . םיבחר םירוזא לע םיטלוש םיימוקמ
םעטמ יללכ לשומל םיפופכה םיימוקמ םילשומכ םנכ לע וראשיה םיכלומה םיטילשה יכ
. ןאטלוסה

:םיטפוק
בור ויה םיטפוקהש רבתסמ . שודקה סוקרב ידי-לע ודסונ . םירצמבש םירצונה
םתד תא םהמ םיבר ורימה שוביכה תובקעב . -7ה האמה דע -4ה האמהמ םירצמב
. םויכ איהש ומכ , הבורב תימלסומ ץרא התשענ םירצמו

היפרגוילביב

םירצמ - 155 'מע 11 ךרכ רעונל השדחה הקינטירבה .1
וריקהל הבוחש בורק ןכש ?והמ , םאלסא .2
מ"עב ףסאיחא םירפס תאצוה לדניפיד רטיפו ירוה סירכ
158 'מע
יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל .3
רתכ תאצוה ינועמש בקעי
ןוכיתה חרזמה עד .4
הרבסהה זכרמ - תוברתהו ךוניחה דרשמ
1991 לקד רימזו ונדילוט דוהא תאמ
178 'מע א ךרכ רעונל הקינטירב. 5
191, 185 'מע י ךרכ
1987 מ"עב רעונל תוידפולקיצנא
6. http://www1. snunit. k12. il/peace/poc093. html
095, 150, 146, 079, 060, 059, 058, 054, 055, 056, 057, -
94, 094, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155
7. http://www. altavista. com
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ