םירצמ


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו


םירצמ לש םימה תורוקמ ינייפאמ
. סולינב הבש םדאה לש ומויק יולת ןכלו רבדימ אוה םיירצמ לש החטש בור
. תבשונ ץראל רבדמה תא ךופהל, ומצעב, לגוסמ וניא סולינה ךא

:סולינה לש וכלהמו תורוקמ
אוהו ךכב רזומ ןיינע ונשי . ירבדמ רוזיא לש מ"ק 2500 ךרואל םרוז סולינה רהנ
, םיירצמ לש דיחיה םימה רוקמ וניה סולינה . םימ םוקמ םושמ לבקמ אל סולינהש
. דחוימ סחי וילא שי ןכלו
, לוחכה סולינהו ןבלה סולינה – סולינה לש ויתורוקמ ולגתנ דבלב הנש האמ ינפל
. םינטק תורהנ רפסמ דועו
. תיסחי עובק םימ םרז לעב – ןבלה סולינה
דרוי ןאכמ . םיה ינפ לעמ 'מ 1,500 הבוג , ר"מק 60,000 – הירוטקיו םגאב ליחתמ
רצויו ךותמ עופישב םרוז . *'מ 400 הבוג -ןדוס תמרל םילפמו תוגרדמב ןבלה סולינה
. טבוס רהנ םג סנכנ ןאכל , דוסה רוזיא תא
תופסונ וילא. *םיה ינפ לעמ 'מ 1,700 הבוגב - הנט תמיב ליחתמ – לוחכה סולינה
לא םיבר םימ םימרוז םימשגה תופוקתב. ולש דוקינה ןגאמ תולודג םימ תויומכ
. ינוינק לוחכה סולינה יפוא ןכלו השק יררה רוזיא והז . סולינה
לש םשגפמ םוקמב הרבטע הרייעה דיל , הרבטעה רהנ אוה ןטקהו ישילשה רוקמה
. היפויתא ירהמ ואצומ . ןבלה סולינו לוחכה סולינה
ורבועבו ןותמ קיפאה תיבונה לוח ןבאב, יבונה רבדימב וכלהמ רהנה ליחתמ התע
. ינוינקו רצ קיפאה השענ םינילטסירקה םיעלסב
:תודשא השש םינומ, הנופצ םוטרחמ, סולינה ךלהמב
ןאוסאב – ינופצה
הפלח ידאוב – ינשה
וגלדב – ישילשה
הוורמב – יעיברה
הרבטעל תינופצ – ישימחה
םוטרחל תינופצ – ישישה
2, 4 רוקמ האר*


םיירצמב םימה לש םייזכרמה םיעוריאה לש םינמזה חול

היקשה
השדוח תמייקה תולעתה תשר הנתוכה לודיג ילע דמחומ ימיב – 1861-1838
(היטה ירכס) הבחרוהו
. ותכונח םע ץרפנש ילע דמחומ רכס םקוה - 1861
. רכסה לש תוליעפה השדחתה הילגנא תסינכ םע - 1882
. ילע דמחומ רכס םוקמב שדח רכס הנבנ - 1890
תובקעב הריגא םשל ןשיה ןאוסא רכס תיינב 19 – ה האמה לש -90ה תונש עצמא
– םיפסונה היטה ירכס ונבינ ןמז ותואב . תולעתל התלעהל םימה תומכב רסוח
. הנפידאהו אתפיצה ונבינ התלדבו , הנסיאו ידמח 'גאנ , טויסא
. ןאוסא רכס תיינב תרימג - 1912
. תישילשה םעפב רכסה תא והיבגה - 1929

שדחה ןאוסא רכסל דע םימה תויעב
הנורחאה םעפב הבגוה ןאוסא רכס - 1933
. רנסו הילוא לב'ג רכס תינב
-כ הכרצ םיירצמ . ילויב רקיעבו םימ רוסחמב הדמע םירצימ 50 – הו 40 – ה תונשב
. ע"ממ דרילימ 48
עקרקהו םימה זובזב תייעבל ןורתיפ לש תינכת לע ובשח םיטירבה 19 -ה האמב
תונתשמה םימה תויומכ תויעבל רקיעבו סולינה לע טישה תייעבל דוסה תוציב רוזאב
. הנשה תונועב רהנב
שדחה ןאוסא רכס
. רכסה םוקממ רהנה ימ תייטה םשל שדחה ןאוסא רכס תיינב - 1964 1960-
. תורהנמ לש תכרעמ םע הלעת , ירוחא רזע רכס . תפסונ ההבגה - 1967
םינטקה םירכסה ינשל ורוביח ידי לע ויוביע , הובגה רכסה תמקה - 1970
. למשח תקפהל תוניברוט 12 לש תכרעמ תבכרהו
2, 3 רוקמ האר*

םימה תורוקמ לש הניתנה תלוכי תמועל םימ תויומכ תכירצ

תורוקמ לש עציהה ןיבל רבוגה םימה שוקיב ןיב םינשה םע לדגו ךלוהש רעפ ונשי
. םימה

:תורוקמ

E- egyption water master plan
W- Waterbury 1979 1988 1991
C- chesworth 1990
S- stoner 1990
תרוצב-ב
םושג-ג
. דחי דחאו יתיישעת שומישו יתיב שומיש *
1 רוקמ האר
. סולינה תורוקמ לש תעצוממה םימה תקיפס

(ןאוסא רוזאב הדדמנש יפכ ע"ממ ידראילימב)ןאוסאב תרבועה תעצוממה תיתנשה םימה תומכ לכה ךס יכ ררבתמ הלבטה ךותמ
ע"ממ דראילימ 10 תוחפ ףרוחב 5. 17 דועו ץיקב 76) ע"ממ דראילימ 5. 83 ל עיגמ
. (תודייאתה י"ע םידבואה

%19 תרתיש דועב דבלב םישדוח השימח ךות םירבוע וזה םימה תומכמ %82
. םישדוח העבש ךשמב םירבוע

הנש לכב בצמה תא םיפקשמ םה ןיא . םייתנש בר םיעצוממ םה הלבטה ינותנ
. דואמ תויניצר תודונת תויהל תולוכי הנשמל תחא הנש ןיב . הנשו

2 רוקמ האר

-תמיוסמ הנש לש הנשה ישדוחמ דחא לכב םימה תויומכ
(ןאוסא רכסב ודדמנש יפכ , ע"ממ ידראילימב)
0. 3 ראוני
3. 2 ראורבפ
0. 2 סרמ
9. 1 לירפא
1. 2 יאמ
8. 2 ינוי
6. 4 ילוי
6. 16 טסוגוא
7. 20 רבמטפס
2. 14 רבוטקוא
0. 7 רבמבונ
0. 4 רבמצד

תומכה םג ךכ , הנשל הנשמ סולינב תונתשמ תוישדוחה םימה תויומכש םשכ
. הביצי הניא תללוכה תיתנשה
תירצמה המואה יבגל תילרוג תועמשמ שי רהנב םימה תויומכב תולודגה תודונתל
. היכרצו התייחמ םשל הז רהנב ךכ לכ היולתה

2 רוקמ האר

היפרגוילביב

-דומע 50-52 'מע ,ת"הזמב םימה לע קבאמה שא לש תורהנ :רפוס ןונרא .1
57
71-95 'מע ,( דומיל רפס אל) -ת"הזמה לש היפרגואיגב תורומת :רפוס ןונרא .2
47-60 'מע ,-ת"הזמה לש היפרגואיגה :רפוס ןונרא .3
67-68 'מע ,(דומיל רפס אל) ת"הזמה לש היפרגואיגה תורומת :רפוס ןונרא .4
ת"הזמב םיימואל ןיב םוהת ימ ירגאמ . רפוס ןונרא :סורג תילד .5

.בגנבו יניסב תיבונה לוחה ןבא רפיווקא םיירצמלו לארשיל םיפתושמה םוהתה ימ


תערתשמה תיבונה לוחה ןבא לש םירפיווקאה תכרעממ קלח וניה הז רפיווקא
ברעמ ןופצמ

(1988 דרא) םידממ לודג םימ רגאמ הווהמו חרזמב ברע יאה יצחל דעו הקירפא
ךרואל רבוע ןהינב לובגה תונידמ יתשל ףתושמ אוהו רחאמ ימואלניב וניה רפיווקאה
ןופצ
. בגנהו יניס

בגנל תחתמ רוגאה ( ל"כגמ 1,000 דע) תיסחי םיקותמה םימה חפנ -םימה תומכ
יניסלו
םימה תומכ לע םינותנה (1,987 רסיאו דעלג) םימ ק"מ דרילימ 200 -כב דמאנ
םיטעומ הז רוזאב

תומכל עיגהל לוכי םילבוקמ הביאש ינקתמ תרזעב ירשפא לוצינ -רפיווקאה ימ לוצינ
. תואבה םינשה 30 ךשמב הנשב ק"מלמ 20 לש

(1,987 רסיאו דעלג) בואשל ןתינש תויומכה תא לידגת 'מ 400 לעמש קמועמ הביאש
20 הברעבו בגנב תיבונה לוחה ןבא רפיווקאמ תבאוש לארשי יגולורדיהה תורשה יפל
'מ 1200 -כ לש םיקמועל םיחודיק םיכרענ םויה (1994) הנשב םיחולמ םימ ק"מלמ
רותיאל
תא קפסמ וניא הז רפיווקא .(1988 דרא) החלצה אלל ךא יניסב םוהת ימ תוריקמ
אל) םוהת ימ לש תיתועמשמ החלמה הנשי שירע-לא דע ץוחה תעוצרבו יניס
ךנחנ רשא שירע -לאל סולינהמ םימ רוניצ וחינה ןכלו ( תיבונה לוחה ןבא רפיווקאמ
אל ןכלו תוטעומ ןנה באשיהל תוילאיצנטופה םימה תויומכ יכ ןייצמ דרא 1987 תנשב
םג ךא םוהתה ימ אשונ יבגל קרו ךא םיירצמו לארשי ןיב ירשפא ךוסכסל יוכיס הארנ
לארשי ןיב הנידעה םיסחיה תכרעמל תופיסומ ןניא "תבינג" לע תוירצמ תומשאה
זקנתמה בגנה רהב ינקואואה רפיווקא אוה ףסונ רפיווקא .(1988 דרא) םיירצמל
לכו רוזאב דיחיה םימה רוקמ וניה הז ןייעמ .םיירצמבש יניס חרזמש תרדוק ןייעמב
(1995 רדא) לארשי תחתמ םיעיגמ םימה

5 רוקמ האר
ןאוסא רכס תמקה תואצות

התלע רלוד ןוילימ 820) רלוד יצחו דראילממ רתוי םיירצמל הלע הובגה ןאוסא רכס
. *(רכסב רושקה תועקרקה בויט לעפמ הלע רלוד דראילימכו , ומצע רכסה תיינב
, תודימריפה ומכ , בשחנ אוהו בושח יטילופ למס רכסה היה רצאנ לש הפוקתב
ויבייחמ ןיב חוכיוה קספ אל רכסה תמקה זאמ , תאז תורמל . לבת יאלפמ דחאל
אלש . ותיינב לש יאוולה תואצות ידממ ררבתהל ולחה רשאכ ףירחה אוהו , וידגנתמל
. ןמזה םע רימחהל תולולע ףא ןתצקמשו , שארמ ופצינ

-תרוצב תונש ללוכ , םינשה לכבו הנשה יישדח לכב םיירצמל םימ קפסמ רכסה (1
. תרוצבה תונש תנכס הרסוה ןכו הרסוה ילוי שדוחב םימב רומחה רוסחמה תנכס
רשפא . *80 – ה תונשבו , 1973 – 1972 תנשב שבוימ םיירצמ תא ליצה רכסה
אמצל הנותנ םיירצמ תייסולכוא התייה ןאוסאב םימה רגאמ ילבש תואדווב עובקל
1988 – 1985 םינשבו , 80 – ה רושע לכב תואלקחה חטשב יטסרד םוצמצלו
םינשב םגאה רבצש לודגה ןוערגה ללגב , תאז תורמל . *ימואל ןוסאל היופצ התיה
רוזאה תא דוקפל ובושי םא ותרטמ תא אלמלו םישל לכוי אל רכסהש הארנ , וללה
םימנוד ןוילימ השלש לש לוצינה לעוי םימה לש הרידסה הקפסאה בקע . תרוצב תונש
תודשה ובחרוה , םילודיגה רפסמ תלדגה ידי – לע הנסיאל ןאוסא ןיב תיאלקח עקרק
ורשכוה הבש הפוקתב . לדג םירצמ לש זרואה אוציו , תמיוסמ הדימב , זרוא לודיגל
רויע בקע) תומיק תויאלקח תועקרק דוביאל וכלה , תואלקח עקרק לש םימנוד ינוילימ
.(היינבלו םינבל רוצייל תומדא תריכמו טשפתמ

. סולינה תואיג תעב תונופטשה וקספנ רכסה תמקה תובקעב (2
רתפ אל הזה רופישה תאז תורמל . ותביבסבו רהנב הרובחתה יכרד ורפוש ךכ בקע
תולודגה תוריעב רקיעב תוזכרתמה , םיירצמ לש תוירקיעה הרובחתה תויעב תא
. לזרב תוליסמו םישיבכ – תיתשתב רוסחממ תועבונו

. למשח םיירצמל תקפסמ רכסה לש חכה תנחת (3
תנחת , םגאב םימה סלפמ תדירי ללגבו . (רכסה תוביציל ששחה) תוינכט תוביסמ
, רומאכו , םילעופ םיללוחמה 12 לכ אל . למשח םיירצמל תקפסמ רכסה לש חוכה
ומקוהש חוכה תונחתב םג רצוימ למשח . תוימרת חוכ תונחתל םג תקקזנ םיירצמ
היטהה רכסב , ןשיה ןאוסא רכסב חוכה תונחת – הובגה רכסה תמקה תובקעב
. למשחה תכרעמל םירצמ ירפכ ורבוח ךכ בקע . ידמחח עגנ היטהה רכסבו הנסיא
הדובע תומוקמ רוציל דעונש שועית , םיירצמ לש השועיתל ףונמ םג שמיש למשחה
אל וזה הרטמה ךא , םירעה לא םירהונו םירפכה תא םיבזעה םיחאלפה ינוילימל
לודיג בייחש בצמה ןמ םינטק ויה שועיתה ידממ ןכש , תיקלח הדימב אלא הגשוה
. היסולכואה

ףלא 15 – כל עיגמ םגאב יתנשה גידה לוביו , הרישע הגד היוצמ רצאנ םגאב (4
םיכומסה הייסולכואה יזכרממ םגאה לש ברה וקוחר לשב ולצנל השק רשא . *תונוט
רתוי רקי הזה גידהש איה האצותהו , רוריק ינקתמב לוביה תא ןסכאל ךרוצ שי ריהקל
יא ,רוריק ינקתמב רוסחמה לשב הזמ הרתי , התלדה ימגאבו ןוכיתה םיב גידה ןמ
. הנשב תונוט ףלא 100 לע דמועה , ואולמב הגדה לאיצניטופ תא לצנל רשפא

. שפונ רתאל ךפה אל רצאנ םגא (5
יפוחל שפונ יזכרמו תונולמ ומקוה אל ןיידע , ךרדה תליחתב קר םוקמב תורייתה
רייסלו , תוריית ךשמ דימת הלש יפויהש , ןאוסא ריעב תופצל רשפא . םגאה
רתא שמשמ אוה ןיאו , תיתוריית תובישח ןיא ומצע םגאל ךא , לבמיס ובא שדקמב
. ומצע ינפב שפונ
1 רוקמ האר*
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ