םירצמ


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו

(1). תירצמ הריל אוה םירצמב עבטמה
רובע תילכלכ תואמצע שקיב אוה, (1952-1970)רצאנ לש ותואישנ תפוקת ךשמב
לש םייאלקחה םירצותה לש יברעמה אובייב תולת תוחפ השוריפש . םירצמ
תומוקמ יד םע האג , הקזח היהת םירצמש התייה רצאנ לש ותפיאש . הנידמה
םירצמ לש השועיתל הנווכה . םיחרזאה לכ רובע "הגועב תוסורפ" יד היהישו הדובע
. םייתוהבא תמיוסמ הדימב ויהש ,הנידמה לוהינב , םייקנע םילעפמ תועצמאב
בשח אוה , םירצמל רתוי םיבוט םייח הצר אוה . תיטסילאיצוס הלכלכ דסיי רצאנ
םירצמ תכיפהו שעותמה םלועה לש ובצמל תומדקתה י"ע תאז תושעל לוכי אוהש
ךכל עיגהל ידכ ולש םיעודיה םיכלהמה דחא , היכרצ לכ תא תקפסמש הנידמל
, לזמה עורל . (םירצמב םירכיאל תועקרק קליח רצאנ)"תיררגאה המרופר"ה התייה
-םירצמב ירקיעה הקוסעתה רוקמו רתויב קזחה רזגמה ןובשח לע השענ הז
ךרדב ויהש , הנידמה תלהנהב תוישעתל רתויו רתוי ונפוה ןוה יבאשמ . תואלקחה
ידמ רתוי וקיסעהש , הבוט הלהנה אללו ידמ םייטקרויב , םיליחתמ םילעפמ ללכ
בורש םושמ . םיליעי יתלבו םיחוור ויה אל םיקסעהש ךכל םרג הז לכ -םישנא
הלשממה לע היה , ולא םילעפמ ללוכ , הלשממה י"ע וטלשנ םירצמב םידרשמה
הרצונ ךכמ האצותכ . םיבר םירוטיפבו קסעה קוריפב ןכתסהל אל ידכ , ךכ לע םלשל
ומכ , םימיוסמ ןוזמ ירצומו םיכרצמ הכותב הללכש , תודיסבוס לש תיקנע תכרעמ
. םחל
םע םייניבה םכסה רחאל תאדאס ,תואישנל תאדאס ראונא הנומ רצאנ תומ רחאל
םג םירצמ . (1975) הלעתה ירע תא םקישו ץאוס תלעת תא שדחמ חתפ לארשי
עויסהו הז רדסה . יניס ברעמ ןופצבש סדור ובאב טפנה תוראב תא שדחמ הלביק
היתויעב ןורתפל םיבר םיבאשמ שידקהל םירצמ ינפב חתפ וחתפ לודגה יאקירמאה
תומזיה תא דואמ דדוע תאדאס . התלכלכ לש ץאומ חותיפל תשגל רקיעבו תוימינפה
תודבוע . המאלהב קסעש רצאנל דוגינב םיבר םייתלשממ םיפוג תטרפהו תיטרפה
םיינע לומ םירישע םירצמב תודמעמה ןיב לדבהה תרבגהל ומרג ולא םיכלהמו
אישנה תאדאסו רצאנ ימיב הרקש המ תובקעב . ןוילעה דמעמה תורשעתהלו
:םימסק לגעמב לפטל םיכירצ ותלשממו קראבומ
תומוקמ םישורד ךכיפל , םישדוח העשת לכ םדא ןוילימב הלדג הייסולכואה (1)
םיכירצש ןוכיתה ליגב םיבר םידלי שי םירצמב) תופסונ תומדאו רפס יתב , הדובע
םירצמ תומדאמ %4 קר . (ס"היבל םיכלוה (2) אל םה ןכלו םהיתוחפשמ תא סנרפל
רתונ אלש טעמכו , ולוכ דבועמ הז חטש . אתלדבו סולינה ךרואל-דוביעל תונתינ
. הייסולכואב לודיגל םוקמ

:םירצמב עקרקו םדא לש דוסיה ינותנ
ריהק ןיבש דבועמה רבדמהו םייברעמה תואנב ומכ ,תואנהו רבדמה ירוזא
ךנחלו ליכאהל ידכ םיקחש עיקרה אובייה ,תמיוסמ הווקת םיקפסמ , הירדנסכלאל
(1) הייסולכואה תא
%30 תוחפל לש היצלפניא בצק רוצייל םג רזע הז ךא ,הלכלכה תא ביחרהלו הלדגה
הדימב םילדג םהו ,רלוד דראילימ 43 -מ רתוי התע םה םיינוציחה תובוחה . הנשל
-בוח ילעבל םלשל ידכ .רתויב הנטקה ולו ,תיבירה ירועישב היילע שיש םעפ לכ הבר
םירצמ הקוקז ,אובי ירצומ שוכרל ךישמהל ידכו רזה עויסה ךשמהל יחרכה יאנת
תריכממ עיגמ אוה (. . . 'וכו גנילרטש הריל ,רלוד , ינמרג קראמ)השק עבטמל
תוסנכה , םירצמל םירז םיריית תכישמ , (טפנ רקיעב)םירצמ לש אוציה ירצומ
ב"הרא לש עויסה)םיקנעמו תואוולה תרוצב רז עויס-!דוכלמה הנה-ו ץאוס תלעתמ
. (הנשל רלוד דראילימ ינשמ רתויל עיגמ
םידבועש םירצמ יפלא תואמ י"ע התיבה חלשנש ףסכהמ םג עיגמ השק עבטמ
ולא םינמהמ יתלב תורוקמב היולת התשענ םירצמ לש התלכלכ . תורחא תונידמב
ןיב , םישלח םירצמ תלכלכ לש ךוותה ידומע . המויק םצע רובע השק עבטמ לש
, םירייתה תא החירבמ תיטסירורט תירקת , טפנה ריחמ דרויש םעפ לכ , ראשה
. םילוע אוביה יריחמ וא , םיבכועמ תיבירו תובוח ימולשת
תואנ ביבס דוחייב , דוביעל ןתינש ירבדמה חטשבו םירצומ אוצייב תורכינ תוילע ויה
ףופצה סולינה קמעב םישנא דדועל הלשממה יצמאמ םלוא . םייברעמה רבדמה
. םיחלצומ ךכ לכ ויה אל רבדמה תואנב בשייתהל
. היישעתב םיבר םיבאשמ העיקשמ םירצמ ןורחאה רודב :תירצמה היישעתה
אוביה תנטקהו הלטבא :םהל שיש תויעב יתש שועיתה תרזעב רותפל םיצור םירצמה
, םינשד רצייל םילגוסמ םירצמה . (םמצעב רצייל םילוכי םהש אוביה)םירצמ לש
רכוס הנקמ רכוס רוציי , ןגנמ , םחפ , טפנ , הדלפ רצייל ןתינ ןהמ לזרב תורפע
(3) אצייל םירצמה םיצור ימצעה אוביל ףסונב . הנתוכל תורושקה ליטסכט תוישעתו
אורק םיעדוי אלש (%50 ךרעב) תורוב לש םילודג םיזוחא שי םירצמב . ולא םירצומ
יתוריש , הרובחת , םיקנב)תרדענ וא היוקל תילכלכ תיתשת שי ןכ ומכ . בותכו
םדא חוכ םירצמה םיכירצ םתקוצמ (3) תא רותפל ידכ . (םוסרפו קוויש , היינב
רוסחמ היהש ןוויכמ רוזאבש טפנה תוצראל ובזע םירצמ ינוילימש היעבה . ןמוימ
םיריבעמ הלאה םידבועה . (ובזע ןוילימ 5. 3 , 1985 -ב)םירצמב הדובע תומוקמב
תא םלוב םירצמב םיאצמנ אל םהש הז ךא םירצמל טפנה תונידממ ףסכ הברה
(3) . רוציי ידבועו םינלכלכ , םיסדנהמ ללוכ בזעש חוכה . תירצמה היישעתה חותיפ
תקופתמ %51 היישעתל היגרנאה תא קפסיש הרטמב ןאוסא רכס תא ונב םירצמב
, הניק ריעה דיל םוינימולא לעפמל %20 :םיאבה היישעתה ילעפמל (4) הדעונ רכסה
1990 -ל ןוכנ . ןאווליחבש הדלפה לעפמל %11 -ו ןאוסא ריעב םינשד לעפמל %20
דואמ רגפמ םירצמב היישעתה חותיפ בצק . םירצמה יכרצל קיפסמ וניא ןאוסא רכס
. םילודגה םיכרצה ירחא

:תירצמה היישעתב םיקסעומה רפסמב לודיג, ליטסכטה ףנע)םיחוור תוחפו םימכחותמ תוחפה םיפנעה לע שגד המש םירצמ
הלא םיפנע לש םתקופת . ובורב ןמוימ אל הדובעה חוכש ןוויכמ (3) (ןוזמה רוציי ףנע
. םירצמב היישעתה תקופת ללכמ %60%-65 איה

:1985 רוציי ימוחת יפל יתיישעתה רצותה תוגלפתה , םירצמהמלשוה 1975 -ב , יניסבש סדור ובאמו ץאוס ץרפמ רוזאמ אב םירצמב טפנה
. הירדנסכלאל ץאוסמ רוניצה תחנה
. זרואו סרית , הנתוכ , הטיח :םה םירקיעה םילודיגה
תקפהל לעפמ , ןאוסא רכס אוה תונורחאה םינשה תורשעב םירצמב לודגה לעפמה
. לודג הגד םגאל רצאנ םגא תכיפהלו זוקינה רופישלו למשח לש תולודג תויומכ
יסרפה ץרפמה תונידממ רקיעב , תורישע תויברע תונידממ הרזע הלביק םירצמ
ןיב םולשה םכסה םתחנ הב הנשה 1979 רחאל . םירצמ תלכלכ חותיפ ןעמל
, םויכ אישנה . םירצמל רוזעל וקיספה תויברע תונידמ הברה , לארשיל םירצמ
תא הלעהו תויברע תונידמ המכ םע םיילכלכ םירשק שדחל חילצה , כראבומ ינסוח
תויורשפאהש ללגב . תוישיא תועקשהו טפנמ רקיעב רצותה . םירצממ אוצייה תומכ
תונידמב הדובע ואצמ םירשכומ םדבועו עוצקמ ישנא הברה תולבגומ םירצמב
(יסרפה ץרפמה תונידמ , בול)תונכש תויברע

םיריחמ , םירלוד ינוילימב) - 1913 , 1948 , 1986 ירחסמ אוצייו אובי
:(םיפטוש. 185 'מע , 'י ךרכ , רעונל הקינטירב
. ןונרא רפוס -"ןוכיתה חרזמה לש היפרגואגב תורומת" (1
. סנה זניווק -"םירצמב םילויט" (2


. ןונרא רפוס -"ןוכיתה חרזמה לש היפרגואגב תורומת"*
. רפוס ןונרא -"ןוכיתה חרזמה לש היפרגואגב תורומת" **
תרדושמ האטיסרבינוא , רבליג דג ף"השדחה תעב ןוכיתה חרזמה תלכלכ" **
1990


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ