םירצמ


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו


םלועה תמחלמ ףוסמ הפלחש הפוקתב לח םירצמב םישנאה רפסמב ידוסיה יונישה
לש יטסרד יונישב אטבתה אלא , םיפלא וא תורשעב אטבתה אל ינושה . -2ה
1947 תנשב , אמגודל , ריעה לא רפכהמ הענ םירצמב היסולכואה . םינוילמ
םידממל ריהק תיסולכוא העיגה 1987 תנשבו , שפנ ןוילמ -1. 2כ היסולכואה התנמ
. שפנ ןוילמ הרשע-םינש לש
םג העיפשה הריגהה . םירצמבש תויזכרמה םירעה לכב אטבתה היסולכואב לודיגה
תלשחנ הנידמ תוחתפתה לש תוילסרבנוא תועפות הרציו , םירצמבש הרבחה לע
ישילשה םלועה תנידמ לש םינייפאמל -תיברעמ תוברעתהמ האצותכ- תוריהמב
. (דועו רבשמב תויתשת , ןיסולכוא ץוציפ , ינוע)
, תואלקחמ רקיעב הסנרפתהו -הבורב- האצמנ םירצמ תיסולכוא , יונישל דע
. "תיארקא הרבח" -הארקנו
תוריית) תורישהו הישעתה יפנעב קוסיעמ תמייקתמ םירצמ תיסולכוא בור , תעכ לבא
. (רקיעב
, םירצמ תיסולכוא ללכמ זוחא 38 םירצמב תינוריעה היסולכואה התוויה 1960 תנשב
. םירצמ תיסולכוא ללכמ םיזוחא 53 תינוריעה היסולכואה התוויה 1984 תנשבו
הלודג המכ דעו , יונישה היה ריהמ המכ דע תוארל םילוכי ונא , ולא םינותנמ
, ל"נה יונישל האיבהו םירצמב תטלש התיהש הינטירב- ברעמה לש ותעפשה
. םירצמ לע תובר העיפשה
חרזמה לש היפרגואיגב תורומת" דומילה רפסמ ואבוה הז עטקב םינותנה לכ*
. רפוס ןונרא תאמ "ןוכיתה

םירצמב ןיסולכואה ץוציפ

ףא תונוטלשה . הדוליה תלבגהל םיעצמא העש ידמ תמסרפמ תירצמה היזיוולטה
ךותמ חיכוהל , יואטנט דמחומ יתפומה הנוילעה תיתדה תוכמסה תא םתרזעל וסייג
.ינועה ךותל םידלי איבהל אלש םיבר םיבצמב הוויצ הללא וליפאש ןארוקהו םאלסיאה
לש ח"וד - המגודל . ימצע סרה השוריפ תרובמ יתלב הדוליש םיריהזמ םינותיעה
, םוי-לא ראבחא ירצמה ןועובשב םסרפתמה , ינאברוא ןונכתל תיללכה תושרה
לכ ךא . (!) שפנ ןוילמ -70כל הנידמה תייסולכוא הנמת 2000 תנשבש ריהזמ
, םיאנקה םייתדה םימרזה תוטשפתה חכונ תומוטא םיינזוא לע תולפונ תורהזאה
חמק תונוט ףלא 2185 וכרצנ 1960 תנשב . העינמ יעצמאב שומישה תא םירסואה
תנשב , םירצמב (אבוימ ובור) חמק תונוט ףלא 8859 וכרצנ הנשה וליאו הנשל
. תונוט ףלא -1645ב הנשה וליאו רכוס תונוט ףלא -295ב םירצמה ושמתשה 1960
זוחא םיעברא קר יכ הלוע היגולויצוס ידומילל תירצמה הדוגאה הכרעש ללוכ רקסמ
, שש ליגמ םידלי הדובעל םיסייגמ םיבר . ןתסנכה לע תומייקתמ םירצמ תוחפשממ
תוברקה יתב ירמושו םיתרשמה , םישיוורדה רפסמ . שוכר םירכומו תואוולה םיחקול
םבור . ןימלעה יתבבו םידגסמב םינשיו תיב ירסח םבור , ןוילמ ינשל םויכ עיגמ
. םירצמ אישנ והימ םיעדוי םניא ףא לודגה םקלחו םיתבפלאנא

."םירצמב ןיסולכוא ץוציפ" יאבג יפש לש ותבתכ ךותמ וחקלנ ולא םינותנ*


%28 : (1980-1985) יעבט יוביר
48.5 - םישנ 55.9 - םירבג : (1980-1985) םייח תלחות
םיבשות יפלא תרשע לכל 2. 15 : (1984-1985) םיאפור
םיבשות ףלא לכל 8. 1 : (1983-1985) םילוח יתבב תוטימ
תודיל ףלא לכל 113 : (1980-1985) תוקונית תתומת

1,235,000 : (1982) ןוכית ידימלת
ףלא 624 : (1983) תואטיסרבנוא ידימלת

:תולודגה םירעב םירצמ תיסולכוא
ןוילמ 10.5 - ריהק
ןוילמ 3 - הירדנסכלא
ןוילמ 1.5 - הזיג
ףלא 500 - סאוס
ףלא 450 - דיעס טרופ
ףלא 400 - היליעמסיא
ףלא 350 - הרבוכ-לא הלחמ
ףלא 300 - טויסא
ףלא 180 - םויפ

%93) םינוס םימלסומ עירכמה םבור , םירצמ םה םיבשותהמ -%99כ
היח םירצמ םורדב .(הייסולכואהמ -%6כ) םיטפוק םירצונ םטועימו (הייסולכואהמ
םיררוגתמ ,יניס ןופצבו ריהקב רקיעב ,ןופצב . תובבר המכ הנומה תיבונ הייסולכוא
ריהקב . םיאניתשלפ םהב ,ןוכיתה חרזמה תונידממ םיברע םירגהמ תובבר המכ
םינמרא ,(םיסכודותרוא - םירצונ) םינווי לש תונטק תוליהק תויוצמ הירדנסכלאבו
םילותק) תוירצונ תויפוריא תוצרא ינבו (םילותק) םיקלטיא , (םיסכדותרוא םינמרא)
ידירש ןה , תחא לכ שפנ יפלא המכ םויכ תונומה הלא תוליהק .(םיטנטסטורפו
-50ה תונשב םירצמ תא "בוזעל" וצלאנ ןהישנא בורש ,רתוי הברה תולודג תוליהק
-300כ םיררוגתמ הירדנסכלאבו ריהקב .ינכולמה ןוטלשה תליפנ רחאל ,-60הו
. םידוהי
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ