םירצמ


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד
םימ | תד | הקיטילופו


:םישיגמ
בודיוד רמע
גרבדלוג ןרע
ןומרכ לכימו


"םימלסומה םיחאה"

תגלפמ לש החוכ תדירי רחאל קזחתהו שבגתה "םימלסומה םיחאה" תגלפמ
. "דפו"ה
ידיב 1929 תנשב דסונ רשא ינוציק ימואל יתד ןוגרא – "םימלסומה םיחאה" תגלפמ
. אנב-לא-ןסח
. הרבחה לעו םאלסיאה תד יקוח לע רדס טילשהל התייה הגלפמה תרטמ
לארשי םע המחלמל םירצמ הסנכנ אבצה ישאר תודגנתה תורמל 1948 תנשב
. לארשיל הדספה ברע השק תיאבצ הסובת המצעל הלחנו
"םימלסומה םיחאה" תגלפמ הבשחנ 1952 ילויב , םירצמ לש דספהה תובקעב
רפסמ לדג 1945-1948 תנשבו םירצמ תא הפיצהש תויושקנתההו תומוהמ לגל
. ןוילימל דע שיא -100000מ עיגהו , "םימלסומה םיחאה" תגלפמ לש הירבח
יתלבה םיברעה תוחוכל םיבדנתמ "םימלסומה םיחאה" וסינ תואמצעה םוי תמחלמב
אבצ ןיבל "םימלסומה םיחאה" ןיב . לארשי ץראב םידוהיה אבצב ומחלנש םירידס -
. ברק תויושגנתה רפסמ ויה םורדב ל"הצ תוחוכ
. ולשכנ ברע תוצרא ראשב תוגלפמ םיקהל "םימלסומה םיחאה" לש םהיתונויסינ

רבעבו םויכ םירצמ לש אבצה
. ברע תואבצב םילודגהמ אוה ירצמה אבצה
תומצעתהה יכילהת תרבגהל האיבה (1956) יניס תכרעמב תירצמה הסובתה
. 1962 -ב ןמיתל תירצמה השילפב רכינ םאישש
ליח לש ותמקהו הבוח תוריש לש ותגהנה לע ןעשנ םירצמ לש םיניוזמה תוחוכה לודיג
, הנוצקל רתי תויוכז ונתינ ךכ םשל . יעוצקמה אבצה תבחרה ךות , לודג םיאולימ
. רתויו םינש 6 ךשמל תורישב ראשיהל הבוח יתרשמ לע ופכ םיתיעלו
וישרויו ותפוקתב םג ונממ ןויזייהלו לש תירקיעה ותנעשמ כ שמשל הכישמה הנוצקה
. רצאנ-לא-דבע לש
, אבצה תרמצב ףיקמ רוהיט ךרענ (1967) םימיה תשש תמחלמב הסובתה רחאל
השתהה תמחלמל דעו םייעוצקמ םידקפמ ידיל דוקיפה תא ריבעה רצאנ-לא-דבע
. םייטיבוס םיצעוי עויסב אבצה םקוש
תרגסמב , םירצממ יטייבוסה אבצה ישנאו םיצעויה תא תאדאס קליס 1972 ילויב
ויתושקבל התנענ אל וזש רחאלו , תוצעומה תירבב תידעלבה תולתה םוצמצל וידעצ
. יגטרטסא קשנ תלבקל
איה , ירצמה אבצה לש יומידב הנפמ תדוקנ התוויה (1973) םירופיכה םוי תמחלמ
. לודג ירצמ ןוחצינכ םירצמב השפתנ
. םיפתושמ םייאבצ םינומיא המע תמייקמו ב"הראמ יאבצ עויס םירצמ תלבקמ םויכ
תרגסמב םילייח 35000 כ לש ירצמ חולשמ לכ ףתתשה ץרפמה תמחלמ ךלהמב
. תיקריע יטנאה היצילאוקה
ראשנ אוה יכ ףא , יטילופה םוחתב יטננימוד םרוג תויהל ךישממ ירצמה אבצה
. םיינידמה םייחב תורישי ףתתשמ וניאו עקרב

:היפרגוילביב
. יברע יטילופ ןוקיסקל .1
. בחרמה תא עד .2
www. cia. co -טנרטניא .3
. "םימלסומב םיחאה" רמאמ .4
. "םימלסומה םיחאה" ךרע רעונל הקינטירב .5

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ