יפוריאה דוחיאה

:ןהו תונידמ 15 םויה תורבח יפוריאה דוחיאב
הירטסוא
הילטיא
דנלריא
היגלב
הינטירב
הינמרג
קרמנד
דנלוה
ןווי
גרובמסקול
דרפס
לגוטרופ
דנלניפ
תפרצ
הידבש

רקיעב דעונש ימואל ןיב ןוגרא אוה (European Union) יפוריאה דוחיאה
ףותיש תא קזחלו תורבחה תונידמה ןיב ילכלכה דוחיאה תא םדקל
.םירחא םימוחתב םג ןהיניב הלועפה

ירחא ,1993 רבמבונב 1-ב דסונ יפוריאה דוחיאה
ויהש תונידמה - תונידמ 12 ידיב (טכירטסאמ תנמא) דוחיאה תנמא לש הרורשא
.(European Community) "תיפוריאה הליהק"ב םדוק

רבדה ,דוחיאה יחרזאל תורבחה תונידמה יחרזא תא תכפוה דוחיאה תנמא
,הקוסעת יאנתב ,תולובגה רבעמב םהילע לקמ
.ב"ויכו םידומילב

הארנכ רשא ,ECU – האוה ,יפוריא עבטמ קיפנל םיכילהב וליחתה תונידמה
.םייפלאה תונש תישארב ימשר ךופהי

הירוטסיה

הפוריאב ומקש םיילכלכ םינוגרא המכב יפוריאה דוחיאה לש ותישאר
לע תויפוריא ברעמ תונידמ שש ומתח 1957 ב .50 ה תונש תישארב
– תיפוריאה תילכלכה הליהקה) יפוריאה קושה םקוה היפלש ,אמור תנמא
,הרחתמ ןוגרא הינטירב ןהבו תורחאה תונידמה ומיקה הבוגתב .(EEC
הליהקה תא ורציו קושל הלאה תונידמה בור ופרטצה רבד לש ופוסב לבא
;1981 – ןווי ;1973 - קרמנדו דנלריא ,הינטירב) .תיפוריאה תילכלכה
.1994 – הידבשו היגברונ ,דנלניפ ,הירטסוא ;1986 – לגוטרופו דרפס
םינתונו םיאשונ ןכ ומכו ,דוחיאל ףרטצהל בר ןמז הז תשקבמ היקרוט
(.הינוטסאו היבטל ,אטיל – תויטלבה תונידמה םע


הנבמ

הערכה איה תחא תנוכתמ :תונוכתמ יתשב תישענ ןוגראב תוטלחהב הערכהה
,European Commission – תוביצנה) דוחיאה לש םיימואל לעה תודסומב
תונידמה לש תוליעפ איה היינשה תנוכתמהו ,(יפוריאה טנמלרפהו
תיב שי ןוגראל .ןוגראה לש םירשה תצעומ לא םירש תוחלושה ,תורבחה
.תוקולחמב עירכמה קדצל הובג ןיד

לסירבב הבשומ םוקמו דוחיאה לש תעצבמה עורזה איה דוחיאה תוביצנ
תצעומ רושיאל תואבומ תועצהה ,תועצה העיצמו תוינידמ תבצעמ איה .היגלבבש
,הרבח הנידמ לכל דחא גיצנ שי םירשה תצעומב .דוחיאה לש םירשה
הנש יצחל תחא תוחפל .ןתוחדל וא תוביצנה לש תועצה לבקל התוכמסבו
תצעומ תואישנ" ארקנש סוניכל תורבחה תונידמה יגיהנמ םיסנכתמ
."הפוריא תצעומ" וא "םירשה

תונידמה יחרזא ידיב ןירשימב םירחבנ יפוריאה טנמלרפה יריצ 567
ןמ תחא לכב הייסולכואה לדוגל תיסחי :תויסחי תוריחבב ,תורבחה
,תפרצבש גרובסרטש ריעב טנמלרפה לש ובשומ םוקמ .תונידמה
וליאו ,לסירבב בורל תוסנכתמ טנמלרפה תודעו .דבלב ץועיי תוכמס ול שיו
.גרובמסקולב תבשוי ולש תוריכזמה


לארשי םע םיסחי

הנידמ הניא לארשי .דוחיאב דחוימ דמעמ לארשיל
רקיעב םימכסה הל שי ךא ,דוחיאל ףרטצהל הלוכי הניא ןכלו ,תיפוריא
תונידמל לארשי ןיב אוביהו אוציה תא םילקמה ,סכמלו רחסל עגונב
,לארשיב השענב ןיינע דוחיאה לש םיינידמה םיפוגל םג .דוחיאה
ןיינעב תוטלחה םינש המכ ידמ םיטילחמ יפוריאה דוחיאה יגיהנמ לש סוניכבו
תוטלחהה ללכ ךרדב .ברע תוצראל לארשי ןיב ינידמה ךילהתה
ברע תונידמב ךומתל הייטנ ןהב שיו ,וכשמהבו םולש ךילהת ןוניכב תוכמות
חרזמב ינידמה ךילהתב עייסל הסנמ ףא יפוריאה דוחיאה .םיניטסלפבו
ליבקמב רוזאב לעופ חווטמה ,ומעטמ ךוותמ הנימ םינש המכ ינפלו ,ןוכיתה
טלוב םג יפוריאה דוחיאהש ןייצל שי .םינקירמאה םיכוותמל
הל תונתונש ,עויס דצל תיניטסלפה תושרל ועויסב
.ןוגראב תורבחה תונידמה.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ