ןאריא


תאצמנ ,ןריא לש תימלסיאה הקילבופרה ימשרה םשה, ןריא
ןא'זיברזא ,הינמראב ןופצב תלבוג ןריא .היסא ברעמ םורדב
םורדב .ןטסיקפו ןטסינגפאב חרזמב .יפסכה םיהו ,ןאטסינמקרט
קריע יברעמה דצהמו יסרפה ץרפמהו זומרוה ירצימ ,ןמוע ץרפמ
-ה תונשל דע .ר"מק 1,648,000 -כ ןריא לש החטש .היקרוטו
איה רתויב הלודגה ריעהו הריבה .סרפכ העודי התיה ןריא 30
.ןרהט

התיה הנידמה .םלועב תולודגה טפנה תוינרציימ תחא איה ןריא
רשאכ 1979 דעו 1906 -מ האשה אוה טילשה רשאכ היכרנומ
המקוה זאו םיימלסיא םיגיהנמ תושארב הכיפה התיה
.הקילבופרה

םיבאשמ
טפנה תודותע ולא ןריאב רתויב יתועמשמה לרנימה באשמה
.ןטסיזוק רוזיאב םה םיירקיעה טפנה תודש . יעבטה זגהו
םחפ ,ץבא ,תרפוע ,תשוחנ ,לזרב : םיללוכה םירחא םילרנימ
תומוקמבו זרובלאו סורגזב רוזיאבש םירהב םימקוממ םורבו
.םיפסונ

היסולכואה ינייפאמ
.66,094,264 -כ איה 1996 תנשב ןריאב תכרעומה היסולכואה
ןוויכמ 1979 -ב רטשמה יוניש זאמ יביסאמ הייסולכוא לודיג ונשי
איה הייסולכואהמ 60% -כ .הדוליה תא דדועמ שדחה רטשמהש
הייסולכואה לודיג רועיש תויעצמאה 90 -ה תונש ךשמב .תינוריע
.2.7% -כ ה יה יתנשה

תויזכרמה םירעה
םיזכרמה יתש .רהט איה ןריאב רתויב הלודגה ריעהו הריבה
האובתה םסא ,דהשמ םה ןרהט רחאל םיבושחה םיינוריעה
ירחסמ זכרמ יתיישעת זכרמ ,ןהסיא ו ,יתרובחתו ירחסמ זכרמן
.רוזאב תואלקחל

הפשה
תופסונ תופש .תינרדומ תיסרפ איה ןריאב תימשרה הפשה
.תיברעו תידרוכ תיקרוט

תדה
95% .םלסיאה לש יעישה גלפה ןריאב תימשרה תדה
תדב םייזכרמה תומוקמהמ המכ .םיעיש םה הייסולכואהמ
ןויצ תדוקנ איהןרהטל תימורד םוק ריעה .ןריאב םיאצמנ תיעישה
ללוכ ףסונה זוחאהו הייסולכואהמ 4% םיווהמ םינוסה .לגר ילועל
גוציי ונשי םלוכל רשא'וכו םייהאבו םיזיארטסוז םידוהי םירצונ
.לשממב

הלכלכ
לודיגל האיבה טפנה תיישעתמ האבש רתויב הלודגה הסנכהה
לש םרזה .70 -הו 60-ה תונשב תינריאה הלכלכה לכב ריהמ
יטמרד ןפואב וטאוה תושדח תוישעת לש המקההו רז עבטמ
ףוסב תימלסאההכפהמה תובקיעב ררסש טקשה יאמ האצותכ
עצמאב קלדה יריחמב הדיריהו קריע ןריא תמחלמ .70-ה תונש
תולתה .תינריאה הלכלכה לע דואמ ועיפשה 80 -ה תונש
.הלכלכב םג תודיריו תוילעל תמרוג טפנב הלודגה
הלעו שפנל $90 כ היה 90 -ה תונש עצמא תונשב ג"לתה
.הנשל 5% -לש רועישב
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ