קריע

.ןריא חרזמוהיקרוט ןופצב תלבוג היסא ברעמ םורדבב הקילבופר רקיע
ןדריב ברעמבו יסרפה ץרפמהו תיווכ תידועסה ברעב תלבוג םורדב
.הירוסו
קריע לש החטיש .קיתעה םלועב רתויב תוחתופמה תויצזליוויצהמ תחא
. ר"מק 434,924
3000 ל 2000 ןיב .יררה אוה היר'ז'ג-לא -כ עודי קריע לש ינופצה קלחה
חטשה םורד ןוויכל .יקרוטה לובגה רוזאב םיה ינפ לעמ הבוג רטמ
.לקדיחהו תרפה לש קמעב תרצונש תיקנע ףחס תפינמ הנשיו ןתמתמ

םייעבטה םיבאשמה
טעמ ףסונב .םייסיסב םילרנימ רקיעה םה קריע לש םייעבטה םיבאשמה
תועקרקו טפנ ירגאמ םג םנשי ףסונב תירפוג ,םחפ חלמ לש תודותע
.תוירופ

היסולכוא
םירוזאב םידרוכ םנשי ףסונב .םיברע םה קריע לש היסולכואהמ 75%– כ
'וכו םידוהי םיקרוט לש םיטועימ ראשהו םיזוחא 20– 15 ןיב םיינופצה
.םיטבשב הרגה הלודג היסולכוא ןיידע הנשי םייררהה םירוזאב
.שפנ 21,422,292 -ב 1996 תנשב תכרעומ קריע לש היסולכואה
רוזאמ הנשמ תופיפצה השעמל ךא .ר"מקל שפנ 49 היסולכואה תופיפצ
.רוזאל

הלכלכ
.רלוד 1950 איה שפנל תיתנשה הסנכהה
היצניבורפ לכל .תוידרוכ 3 ןכותמ תויצניבורפ 18 – ל תקלוחמ קריע
.םיטילש השולש
הרצב -לא .רתויב הלודגה ריעהו הריבה ריע – דדגב .תויזכרמה םירעה
.טפנ זכרמ ליסאמ לאוו הלודגה למנה ריעה

תופשו תד
ראשהו ם יעיש םה זוחא 65 -ל 60 ןיב םכותמ םימלסומ םניה 95%– כ
.ןופצב יללכ ןפואב םינוסהו ץראה זכרמב רקיעב םירג םיעישה םינוס
.ידרוכה טועימה ידי לע תרבודמ תידרוכ , תיברע איה תימשרה הפשה

הקיטילופ
קריע ןריא תמחלמכ םיעודי הנורחאה הפוקתב םייזכרמה םירבשמה
.םויה דע השעמל ךשמנשו 1990 תנשב לחהש רבשמ תיווכ רבשמו
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד