לארשיback to main page of israel


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

.תגצמה לש DOC ץבוק תדרוהל ןאכ וצחל


תגצמה לש יללכ ריצקת

היגולוקא
היגולוקאל עגונב עבוקהו ישארה ףוגה אוה הביבסה תוכיאל דרשמה
.לארשיב
,אשונב םיקוח תקיקחו ,ץראב תויתביבס תויוינידמ תעיבק לע יארחא ףוגה
עבט םוקיש ,ץראב יתביבסה חוקיפה לע יארחא ,םייצרא םירקחמ םודיק
.דועו ,ץראב םינכוסמה םירמוחה לע חוקיפ ,סורה
דרשמה לש הלועפה ףותיש ,ץראב ריוואו םימ םוהיז לע םג תגצמב רבודמ
לע ןגהל םיאבה םינוש םיקוח ,תיניטסלפה תושרה םע הביבסה תוכיאל
.תופסונ תובחרהו לארשיב הביבסה תוכיא

היפרגומד
הייסולכואה לש תויפרגומד תוצובק רפסמל הקולח הנשי ,יללכ ןפואב
ינב ,(תעכ) ינשו ןושאר תורוד ינבמ תובכרומ ןרקיעב תוצובקה .לארשיב
םיטועימ םיווהמש ,םירצונהו םיברעה ןכו ,זנכשא יאצוי תמועל חרזמה תודע
.םייפרגומד
םרקיעב םהו ,ליעלכ תוצובקל הקולחה ןיב םייפרגומד "םינויווש-יא" םנשי
,ילכלכ בצמ ,םיהובג םידומיל ,(הנכה) םיינויע םיינוכית רפס יתבל הלבק
תודיל) ןוירפהו ןיאושינה רועיש ,כ"אב הלכשהה תמר ,הקוסעת רזגמו קוסיע
ללוכה ,יתדעה ןוזיאב יונישה םג ןאכ ראומ ,ןכ ומכ .ןיאושינה ליגו (השיאל
.לארשיב (ילאיצנטופ) ידוהי טועימ תריצי ןכו ,הייסולכואה לש תוחרזמתה
םיינתא םילדבהל םייפרגומד םיטביה לש תואמגוד םג תוניוצמ ראשה ןיב
-ןיב םיאושינ תרזעב םייתדעה םירעפה תריגס רמולכ ,םידוהיה ברקב
לע רושיגה תייעב לא הדיחאו תינגומוה השיג תריצי ךות ,אמגודל ,םייתדע
לש םייטילופהו םיימונוקא-ויצוסה םיטביהה םינחבנ ןכ ומכ .יתדעה רעפה
.לארשיב תוינתאה תוצובקה

הלכלכ
תילכלכ תוביצי :םה ילארשיה קשמה םוי רדס לע ובצינש תוירקיעה תולאשה
ךלהמב .היילע תטילקו תילכלכ תולת ,תילכלכ החימצ ,(הלטבאו היצלפניא)
דימתמ רבעמב אצמנ אוהו ילארשיה קשמב םיבר םייוניש ולח םינשה
רקיעב הללכש תילכלכה תוינידמה .קוש תלכלכל תיתלשממ תוברועממ
תטרפה ,ץוח עבטמ לע חוקיפ תרסה הללכ הלשממה תוברועמ תנטקה
יחכונה רושעב ילארשיה קשמה היה 1996 דע .םילופונומ לוטיבו תורבח
,ב"הרא תויוברע ,רושעה תליחתב היילעהמ העבנש תדמתמ החימצב
.םירז תועקשה לודיגו ויתוכלשהו םולשה ךילהת
ףקיהב היוור ,היילעה תטילק לש יוצימ :תוביס ךכל םג ןותימב קשמה '97 -מ
הלטבאה תא לידגהש ינבמ יוניש ,םולשה ךילהתב ןואפיק ,תועקשהה
רצות דספהל רקיעב םרוג ןותימה .לארשי קנב לש תנסרמ תוינידמו
.ח"ש דראילימ 22 - כב אטבתמש ,יתועמשמ
:תוירקיע תודוקנ
,תועבטמה לס ,עבטמ תקפנה - לארשי קנב ,לארשי תלכלכ לע טבמ
לארשי ,היצלפניאה ,ןוהה קוש ,תילכלכה תוינידמה ,תירטינומה תוינידמה
.אבה םוינלימה תארקל

ןוחטיבו אבצ
לכ תומש טוריפ ונשי השביה ליחב .םיירקיע םידוקימ רפסמ םנשי הז אשונב
ליח לע 'וכו תוירקיע תומישמ טוריפ ונש ,םינחנצה לע טוריפ ללוכ תוליחה
ל"הצ הנבמ לע ,תומחלמה לע ,תויללכב אבצה לע םג רבודמ .ריוואהו םיה
דחא לכ לע טוריפב ,םיפסונ םיאשונו םיסייוגמה רפסמ לע תוקיטסיטטסו
םיימואל-ןיב םיסחי.לעה יאשונמ
םיסחיה תונכשה תוצראה םע .ב"הרא םע קר םייתודידי םיסחי שי לארשיל
יסחי) םירצמ הירחאו ןדרי םע םה רתויב םיבוטה םיסחיה .רתוי םיעורג
ןאריא םע .דבלב המחלמ יסחי םה םיסחיה ןונבלו הירוס םע לבא ,(םולש
תיאניתשלפה תושרה םע םיסחיה .םייתמחלמו םיניוע םה םיסחיה קאריעו
םימח ןיב םיענו םולשה ימכסהל םאתהב םינתשמ (םירצמ םע ,ןיפיקעבו)
.םייטמולפיד םיסחי שי רבעשל תוצעומה תירב םע .המחלמ-טעמכל
תנעוט לארשיש ןוויכמ ,םירירק םה יפוריאה דוחיאהו ם"ואה םע םיסחיה
.ברע תונידממ םיעפשומ ולאה םינוגראה תוטלחהש

הקיטילופו לשממ
תטיש .יברעמ יפוא תלעב תיטרקומד לשממ תכרעמ תמייק לארשי תנידמב
לארשיב .תיתואישנו תירטנמלרפ היטרקומד ,ונייהד תברועמ איה רטשמה
איה תקקוחמה תושרה .תינורקע הדרפה תמייק ןהיניבש ,תויושר 3 ןנשי
תכרעמ איה תטפושה תושרה ;הלשממה איה תעצבמה תושרה ;תסנכה
לע תחא תועיפשמו היינשב תחא תויולת תסנכהו הלשממה .טפשמה יתב
תוינידמ .תיטופישה םתדובעב ןהב םייולת םניא טפשמה יתב וליאו ,היינשה
רש ידי-לע תעצובמו תסנכה ידי-לע תעבקנ הנידמב ןוחטיבהו ץוחה
םולש ימכסהו המחלמל האיצי .הלשממה שארו ץוחה רש ,ןוחטיבה
.הלשממה רושיאב ,ל"נה םירשה ינשו הלשממה שאר ידי-לע םיעצבתמ

תד
תורח לעו קוסיעה שפוח לע ןגהל םיאבה דוסי יקוח ינש לארשיב םנשי
.יתדה ןחלופה תניחבמ םג - םדאה
תייעב ;תדמ שפוחה :ןהיניב ,תדה אשונב תויתייעב תויגוס המכ ןנשי
תורשפא ןיא ;םייביטברסנוקהו םיימרופרה םימרזה לש יטפשמה דמעמה
.תוינוליח הרובק תורבח לעופב ןיא ;םייחרזא םיאושינל
הנידמכ תרדגומ איה .הנידמל תד ןיב תיקלח הדרפה תמייק לארשיב
.תדכ םג אלא תרוסמכ קר אל תודהיל הקיז שי ,תידוהי
.תודהי יניינעל ןידה תיבכ לעופש יטופיש דסומ הווהמ תישארה תונברה
:תונברה תויוכמס
שפוח ;רוביצב תבשה תרימשל םירדסה ;ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יתד טופיש
.יתד ךוניחל הימונוטוא ;אלמ ןחלופ
םיתורישה תשגהב תימוקמה תיעוציבה עורזה איה תיתדה הצעומה
.תימוקמה תונברה תכשל תמייק הדיל .חרזאל םייתדה
.םימלסומ םה לארשי לש םיידוהי אלה היחרזא בור

היגרנא
יגוס יבגל היצמרופניא הכותב .לארשיב היגרנאה אשונב תקסוע הדובעה
םג הנשי .דועו טפנ למשח :ןוגכ ץראב םיאצמנלש םינושה היגרנאה
תצק םגו .היגרנאל םירושקה ידרשמ לש םינוש םידוקפת יבגל היצמרופניא
.(...תירלוס תימוטא) תיפולח היגרנא לע

םימ
.הז ץבוקב עיפומ וניא ךכל יאו ,ןמזב אשונה תא השיגה אל הצובקה

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ