לארשי


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

:הביבסה תוכיאל דרשמה ידיקפת
םינוש םימוחתב תימואל תיתביבס תוינידמ שומימו שוביג
יוזיחו הכרעה ,רקחמ םודיק
תוכיאל דרשמה לש תויעוצקמ תושירד שוביג -תיתביבסה הניקתה םודיק
.תונקתב הביבסה
יתביבס חוקיפ תוכרעמ תלעפה
תיתביבסה הקיקחה םודיק
ףטוש יתביבס רקסו רוטינ תוכרעמ תלעפה
םייזיפ ןונכת יכילהתב יתביבסה לוקישה בוליש
םינכוסמ םירמוח לע חוקיפ
הביבסה םוקיש
תויתביבסה תולועפה קוזיחו םודיק
םייתביבס םיטקייורפ םודיק
הנירק תורוקמ תרקבו רוטינ
הלועפ ףותיש םודיקו םוזיי -םיימואל ןיב םירשק
םימ םוהיז תעינמ

:תוירקיע תומר 3 -ב לעופ דרשמה
ישארה דרשמה דקפומ הילע -תיצרא
דרשמה תוזוחמ םידקפומ הילע -תיזוחמ
תויתביבס תודיחי תועצמאב תוימוקמה תויושרה תודקפומ הילע -תימוקמ

:ישארה דרשמה
תויגטרטסא חותיפו תיצרא תיתביבס תוינידמ תעיבק לע יארחא דרשמה
.הביבסה תנגהל םינקתו
תוינידמה םושייל עגונב םיימוקמהו םייזוחמה םיגרדה תא החנמ דרשמה
.עבקש תיצראה
תיצראה הצעומב ותורבח י"ע יזיפה ןונכתה יכילהתב בלתשמ דרשמה
ןונכתל עגונב תוימוקמו תויזוחמ תודעווב יתביבס ץועיי ןתמ ,היינבלו ןונכתל
.היינבלו

:דרשמב םיפגאה
ריוא תוכיא
ןורמושו הדוהיב הביבסה תוכיא
יברעה רזגמב הביבסה תוכיא
תיאלקח היגולוקא
יתנש ח"וד
הרבסהו ךוניח
םינכוסמ םירמוח
טסבסאו תוריש תדיחי
םיימואלניב םיסחי
םיפוחו םי
הניקתו עדימ הלכלכ
םיקיזמב המחול
םילחנו םימ
שער תעינמ
תיצרא סוחיי תדבעמ
ח"עב לע הנגה ךרעמ
עדימ תוכרעמ
םינכוסמ םירמוחל הרשכה זכרמ
הביבסה תוכיא תרייס
םימוסרפ
רוביצה תוינפ
הפיכאו חוקיפ
הקצומ תלוספ
הנירק
םיקסע יושיר
יתביבס ןונכת
םיטקייורפו םיביצקת

:תויתביבסה תודיחיה
.תלוספהו בויבה ימוחתב תוימוקמה תויושרל ץועיי
.הביבסה תוכיא יאשונל רוביצה תועדומ תרבגה
.םירעבש תוינונכיתה תודעוול ץועיי
.םיקסע יושיר תושקב יבגל יתביבס ץועיי
םיימוקמה םייתביבסה םיאנתה רופישל תוצלמה שוביג

:ביצקת
לע דמוע הביבסה תוכיאל דרשמה לש ביצקתה 1998 תנשל ןוכנ
.ח"ש ןוילימ 169.9
:םיאבה םיאשונל רקיעב ביצקתה תא שידקה דרשמה
הקצומ תלוספב לופיטה רופיש
היישעתמ םיעבונה םימוהיזו םיעגפמב לופיטה רופיש
םיקסע יושיר
םיעגפמ לע הפיכאה תרבגה
הייריח תלוספה רתא תריגס

םירקחמ עוציבל תיארחאש הכשל תמייק הביבסה תוכיאל דרשמב
.םהל םיביצקתהו םירקסו
רשק תדיחיכ תשמשמו םיימואל ןיב םיסחיל ףגאה םע תמאותמ הכשלה
.הביבסה תוכיאל םיימלוע םינוגרא םע תיעוצקמ

:תיאניתשלפה תושרה םע הביבסה תוכיאל דרשמה ףותיש
תנידמב (תיאניתשלפהו תילארשיה) תויסולכוא לש ךוכיחהו םויקה וד
תוכיא לע רומשל דואמ השק .הביבסה תוכיא לע םג דואמ עיפשמ לארשי
תוצוח תויגוסב קוסעל דואמ השק ןכו ונתטילשב אלש םירוזאב הביבסה
תנידמ המתח םיכיפה יתלב םיקזנו סרהמ הביבסה לע ןגהל ידכ .תולובג
.(" Article 12 ") םייניב םכסה לע תיאניתשלפה תושרה םע לארשי
םימ םהיניבו םינוש םיאשונב הלועפ ףותישב ךרוצב קסוע םכסהה
.'וכו ףונה רומיש ,ריווא םוהיז ,םינכוסמ םירמוח ,הקצומ תלוספ ,םיכפשו

לארשי דצמ םרוגה אוה הביבסה תוכיאל דרשמה םכסהה םתחנש זאמ
תולועפה םאתמ םע הלועפ ףתשמ אוהו םכסהה םושייל גאודש
תויתביבסה תודיחיהו רושיקהו םואיתה הטמ ,יחרזאה להנמה ,םיחטשב
.ע"שיב
תיאניתשלפ-תילארשי תפתושמ הדעו תת תלעופ דרשמה תויוליעפ ןיב
הדעווה .(" EEC ") הביבסה תוכיא יאשונב םייניבה םכסה םושייל
יתש ןיב ךוכיחה ירוזא לע םיעיפשמש םיאשונב רקיעב תלפטמ
.תויסולכואה

תויהל אל םימל םימרוגה ,םימל םירמוח לש הפסוהכ רדגומ םימ םוהיז
ילעבו ער חיר םיפידמה םימ :לשמל .ודעוי םה הל הרטמל דוע םימיאתמ
.שפונל םימיאתמ אל יטתסא אל הארמ

קיפאכ םג םישמשמה ,םילחנה .םוגע אוה םויכ ונצראב םילחנה בצמ
יזכרמה זוקינה קיפאל םג רורב ןפואב וכפה ,םימו םשגל יזכרמה זוקינה
םינקת ,םימקומ רוהיט ילעפמ .הנתשמו ךלוה הז בצמ ךא .בויבה לש
םישמתשמה םישדח םיקוח, םירצונ םהב שומישהו םימה םוהיז לובגל
.דועו ,םילעומ הלאה םינקתב,

ימ םוהיזמ רתוי הברה תכבוסמו השק היעב אוה םוהתה ימ םוהיז
:תויזכרמ תויעב יתש י"ע רצונ םוהתה ימ םוהיז .םילחנה
,שומישמ םימה תא האיצומ - םיקיזמו תוירטקב י"ע םוהתה ימ םוהיז
.'וכו תולחמל תמרוג
םינקתב דומעל אל םימל תמרוג - םוהתה ימב חלמה תומכ תיילע
שומישמ םתוא האיצומ ךכבו ,םימב םינוש םירמוח זוכיר לש םירימחמה
.תובר תורטמל

:יללכ עקר
.דיחפמ בצקב הלדגו תכלוה םוי ידמ לארשיב תרצוימה תלוספה תומכ
םוקמה רמגיי 2018 תנשבש הנקסמל םיעיגמ הטושפ הקיטסיטטס פ"ע
הנשי םויה רבכ .הגאדל םוקמ ןיא ךא .תלוספה ירתאב תלוספ תנמטהל
היהי דימתש ךכ ,תומוקמ רפסמב םישדח תלוספ ירתא תמקהל תינכות
.תלוספה תא ןימטהל הפיא

,וז ךרדב ךישמנ םא .ריקב שארה םע ךלוהה ןורתפ אוה הז ןורתפ ךא
הניאש לארשיב תחא עקרק תסיפ טעמכ היהת אל םינש רפסמ ךות
.םישדח תונורתפ םנשי םויה רבכ ןכל .לבזב האלמ

החסונה ןוכדע .םישדח תלוספ ירתא תמקהל םיכילהתב לופיטו זוריז
.הקצומ תלוספב לופיטה תולעל
תונקת ןוקית .הייריח תלוספה רתא תריגס .םייארפ תלוספ ירתא תריגס
.קוחב רוזחמ

.הביבסה תוכיא לע םירמושה םירצומל םיקורי םיוות תקנעה
.תוימוקמה תויושרב רוזחמ לש םיטקייורפ עוציב
.הקצומ תלוספב שומישל תויורשפא לש תונוש תויולע תניחב
.היגרנאל תלוספ ילעפמל םייתביבס םינקת תעיבק
.םינוש םירמוח לש רוזחמה אשונב םירקחמ עוציב
תוכיא ןעמל םיקוח לש הפיכאו הביבסה תרימשו ןויקינ ינמאנ סויג
.הביבסה

:הביבסה תוכיאל דרשמל עיגהל ףאוש םהילאש םיירקיעה םידעיה
.תלוספ ירתאב הנמטהה תרדסה
.וז תוליעפל תולבגמו תונקת ןוקיתו ,תלוספה ירתא לש תוליעפה תרדסה
.תלוספ ןוימל םילעפמ לש תוליעפה תרדסה
) תלוספב בלושמ לופיטל תלוספה לכ טעמכ לש הנמטהמ רבעמ
(רזוח שומיש ,רוזחמ ,היגרנא תקפה ,רוקמב תלוספה תומכ תתחפה

.תלוספ ירתאב הנמטהה תרדסה
.וז תוליעפל תולבגמו תונקת ןוקיתו ,תלוספה ירתא לש תוליעפה תרדסה
.תלוספ ןוימל םילעפמ לש תוליעפה תרדסה
) תלוספב בלושמ לופיטל תלוספה לכ טעמכ לש הנמטהמ רבעמ
.(רזוח שומיש ,רוזחמ ,היגרנא תקפה ,רוקמב תלוספה תומכ תתחפה
.2020 תנש דע לארשיב תלוספב לופיטל בא תינכת תנכה
.תלוספה תפרש לש ךרדה םודיק
.תלוספ תרבעהל םינקת תעיבק
.תלוספ תריגא ילכמל םינקת תעיבק
.ןיינב תלוספב לופיטה תרדסה

:םה םלועב ריוואה םוהיזל םיירקיעה םימרוגה
.ןיסולכוא יפופצ םיינוריע םיזכרמב םיברה בכרה ילכ
.קלד לש תורידא תויומכ תוכרוצה חוכה תונחת
תגשה ןעמל רוציה ךלהמב קלדב םישמתשמה היישעתה ילעפמ
.היגרנא

:תונוש תוגרד שולשב תילארשיה הקיקחב ורדגוה םיליער םירמוח
םידרטמ תמירג
תולחמ תריצי
תוומ

יפופצ םירוזאל ךומס ריוואה םוהיז תרוקמ בור םיזכורמ לארשי תנידמב
םירמוח םוהיז ידקומ םה םתצקמ ,ףוחה תלפשב ךרואל רקיעב ןיסולכוא
.םישק םיעגפמ םירצויה
ךכבו םתוא דבעמו םינותנה תא זכרמה ,יצרא רוטינ ךרעמ ןיא לארשיב
לארשיב ריוואה תוכיא בצמ לע תססובמו האלמ הנומת לבקל רשפא
.יצראו ירוזא ףקיהב

םיטלפנה םימהזמה תומכ לע םיקיודמ םינותנ דרשמה ידיב ןיא ךכיפל
םינדמוא םסרפל דרשמה גהונ הנשב הנש ידמ ןכל .הנש לכב ריוואל
.ץראב םיטלפנה םימהזמה תויומכ לע םירבטצמו םייתנש
הלחש הלוע 1980-1991 םינשב דרשמה י"ע ומסרופש םינותנהמ
ריבסהל ןתינש הדירי ריוואל תיתרפוגה הצמוחה תטילפ תמרב הדירי
הדיריה תא םגו הכומנ תיתרפוג תלוכת לעב תחפב שומישל רבעמב
.דבכה טוזמב תירפוגה תלוכתב

.ריוואל תטלפנה תרפועה תומכב הדירי הלח ןכ ומכ
רלוסהו ןיזנבה תכירצב היילעל סחייל ןתינ םימהזמה ראשב היילעה תא
.שיבכה לע תוענה תוינוכמ לש הלועו ךלוהה 'סמה לשב
ריוואה תוכיא בצמב הבטה הלח אלש קר אלש ולא םינותנמ אצוי
.םיעגפמה בורב היילעה ללגב הערה הלח אלא םינשב לארשיב

ינפמ ריוואה לע הרימש) יצרא רוטינ ךרעמ לארשיב םייק אלש תורמל
תונחת די לע רקיעב תומקוממש רוטינ תונחת רפסמ תומייק ,(םוהיז
דבכ קלד םיכרוצה הישעת לש םידקומ המכבו למשחה תרבח לש חכה
.ןולקשאו דודשא ,הרדח ,הפיח ץרפמ :ןוגכ

:ח"ודהמ קלח
המכמ עפושמ בכר ילכמ ריווא םוהיז
:םימרוג
בכרה ליג
ותקוזחת
םייוקל הגיהנ ילגרה
קלדה תוכיא
.קוחה תפיכא יא

תעיבק -(1995 תנשב ןקותו 1965 תנשב קקוח) היינבהו ןונכתה קוח
.םתלועפ ןפוא תאו ןונכתה תודסומ לש םהיתויוכמסו םבכרה
תנשב ןקותו 1992 תנשב קקוח) םייתביבס םיעגפמ תעינמל קוח
'גודל) יתביבס עגפממ עגפנש םדאל תומיוסמ תויוכז ןתונש קוח -(1996
(תועיבתל םייוציפ
תרימש איה קוחה תרטמ -(1997 תנשב קקוח) הביבסה תוכיא קוח
ריבסמו טרופמ קוחה .תועיגפ ןוקיתו הב העיגפ תעינמו הביבסה תוכיא
יתת המכל טרופמ קוחה .הביבסה תוכיאב העיגפ יהמ םיבר םיפיעסב
קוח ,םיכרדה קוח ,םיעגפמ תעינמל קוח ,ןויקינה תרימש קוח :םיאשונ
רבועל השינע ללוכ קוחה .םעה תואירב תדוקפו םינכוסמה םירמוחה
.וילע
םורגל איה תונקתה תרטמ -(1997 תנשב וקקוח) םימה תונקת
תרידחו יודיאה תוכירבמ לוחלח י"ע םרגנש םימה םוהיז תתחפהל
תמקהל תוארוה תוללוכ תונקתה .םוהת ימלו עקרקל םייתיישעת םיכפש
תוארוה םג ןנשי םימה תונקת ףיעסב .הריגאו יודיא תוכירב תקזחאו
.םימה םוהיז דגנכ קלד תונחתל
-(1996 תנשב ןקותו 1993 תנשב קקוח) םינכוסמה םירמוחה קוח
.םיליערו םיקיזמ ,םינכוסמ םירמוח םהמ טרפמ קוחה

תויוכמסה ,םידיקפתה בור תא ודיב זכרמ הביבסה תוכיאל דרשמה
ףוכאל לוכי דרשמה םתועצמאב .הביבסה תוכיא יאשונב הלועפה יחטשו
תכרעמ .הביבסה תרימש לע חקפל ךכו ול םיטנוולרה םיקוחה תא
םינוש םימרוגל תושירדה תא הרידסמ דרשמה ליעפמש הפיכאה
דרשמב המקוה .דועו םייאלקח םיפוג ,תוימוקמ תויושר ,םילעפמ םהיניבו
םיה םוהיז תעינמל חוקיפ תודיחי תללוכה תילילפ הפיכא לש תיתשת
לע םירבוע דגנכ העיבת ךרעמ דרשמל .דועו םילער רוטינ ,םיפוחהו
ינמאנו ןיד יכרועב רזענ אוהו סנק תורירב לש ךרעמ וכותב ללוכה םיקוחה
.ןויקינ
תוריבע לע השינעה תרמחה לש הרורב המגמ תיפצנ הנורחאל
תרמחה לש השיגב םיטקונ יזוחמהו םולשה טפשמ תיב םויכ .תויתביבס
ישחר םע בשחתהל ידכו תירוביצה תועדומה תא תולעהל ידכ השינעה
.רוביצה לש בלה

םיעגפמ עונמל קקוחמה ףוגהו תיטפשמה תכרעמה הצור םויכ
:י"ע םויכ השענ הז .רתוי םייתביבס
םתפיכאו הביבסה תוכיא יניד עוציב תקמעה
הפיכאהו הקיקחה תמר רופיש
שארמ םייתביבס םיעגפמ תעינמ
םיעגפמ לש םיעצבמ תשנעה
רתוי םירומח םישנוע י"ע העתרה

(1994) םיקסע יושיר קוח י"ע ול הנתינש תורשפא שי תוכיאל דרשמל
.םוי 30 -ל תיערא הדובע תקספהל םיילהנמ םיווצ איצוהל

ףונה רומיש איה התרטמש תימואל חותיפ תוינידמ תגהנומ לארשיב
םימוחת וז תוינידמב .םייעבט םיבאשמ לש רקובמ לוצינ ךות עבטהו
:ןוגכ םידחא
תיעדמו תיטתסא ,תיכוניח תובישח ילעב םירתא לע הרימש
שפונ יבאשמ לע הרימש
חמוצהו יחה רומיש
.םיסורה ףונו עבט ירתא םוקיש

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ