לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

תאצוה :םילשורי ,לארשיב הנידמו תד .(תכרוע) הנד ,ץיבורוה ילאירא .1
.1996 ,לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה לש ידוהי םזירולפל זכרמה

- לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז .(םיכרוע) יגח ,רודינשו תור ,ןוזיבג .2
.1991 ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה תאצוה :םילשורי ,הארקמ

,םיאהבו םיזורד םירצונ םימלסומ - לארשיב םיטועימה .באז ,יאנליו .3
.1959 ,סמ ןבואר :םילשורי

רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי ,לארשיב היטרקומדו תד .ןימינב ,רגרביונ .4
.1997 ,מ"עב תוינידמ ירקחמל

הקיטילופו לשממ .(םיכרוע) יבוק ,ישמשו הנליא ,ןמפוק ןימינב ,רגרביונ .5
.1996 ,מ"עב דבוע םע :ביבא לת ,הנידמה יעדמב הארקמ -

ריבד תאצוה ,הנידמו ,הרבח ,תוחרזא ןוקיסכל .ש ,לאיראו בקעי ,ץש .6
.1989

www.knesset.gov.il -תסנכה לש רתאה .7
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד