לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

הלכלכ
לארשי קנב
:לארשי קנב קוחב וילע ולטוהש קנבה ידיקפת
הלשממה לש ילכלכ ץעוי שמשמ דיגנה-
ץוחה עבטמ תורתי לוהינ-
ילכלכ רקחמ-
הנידמב עבטמה תקפנה-
םהילע חוקיפו םיקנבה לשו הלשממה לש יאקנב-
םיימואל-ןיב תודסומב לארשי גוציי-
היישעת ילעפמב םירקס פ"ע ,תמסרפמ קנבה לש רקחמה תקלחמ
בצמל בלושמה דדמה תא שדוחל תחא םירחא קשמ יפנעמ תורבחבו
תילכלכה תוינידמה שוביגב םישמתשמ ףא קנבה ינלכלכ .קשמה
לש וכרע תרימש אוה קנבה לש דיקפת דוע .ימואלה ביצקתה תנכהבו
.היצלפניאב המחלמו (םירחא תועבטמ לומ וכרע) ילארשיה עבטמה
:םיאבה ל"ניבה םייסנניפה תודסומב לארשי תא גציימ לארשי קנב
ל"ניבה עבטמה ןרק .א
ימלועה קנבב .ב
חותיפל יאקירמאניבה קנבב .ג
.חותיפלו םוקישל יפוריאה קנבב .ד

עבטמה תקפנה
עבטמ קיפנהל תידעלבה תוכמסה קוחה פ"ע הנותנ לארשי קנבל
ףסכה ירטש לש םוכסבו רחסמב יונישה .לארשיב
תואקסעה רפסמו ףקיה :ןוגכ םינוש םימרוג י"ע םיעבקנ רוזחמבש
דחא איה קשמל םינמוזמה תקפסא …דועו היצלפניאה תדימ ,קשמב
רוביצל םיקפוסמ םינמוזמה רוביצה שוקיב פ"ע השענו קנבה ידיקפתמ
.םיירחסמה םיקנבה תועצמאב

תועבטמה לס
.םינוש תועבטמ ךרע פ"ע עבקנ הכרעש רחסמ תדיחי איה תועבטמה לס
,םיתורישו תורוחסב לארשי לש ץוחה רחס בכרה תא םיפקשמ תועבטמ
לכ תצק הנתשמה) דיינ םוחת ךותב ענ לסל סחיב לקשה לש ורעש
ןיפילחה ירעש תא עבוק םג קנבה .$ רלודה לש ורעש ביבס (ןמזה
.םיקסע םוי לכ םותב םירז תועבטמ לומ לקשה לש םיגיציה

תירטינומה תוינידמה
היצלפניאה דעי תא בלשתש ךרד אוצמל הסנמ תירטינומה תוינידמה
דוגינב .קשמב תיבירה תא תעבוק וז תוינידמ .קשמב החימצ דודיעו
תירטינומה תוינידמה ,הלשממה י"ע תעבקנ רתויש תילכלכה תוינידמל
:איה תירטינומה תוינידמה לש הידעי .לארשי קנב י"ע הרקיעב איה
.ץוח יפלכו םינפ יפלכ ילארשיה עבטמה ךרע תרימש .א
קושבו תימואל הסנכהב ,הקוסעת ,רוצייב תוהובג תומרל הריתח .ב
.ןוהה
ףסכה תומכ לע תירטינומה תוינידמה העיפשמ ולא םיאנת תגשה םשל
.םינתשמה ויכרצל םאתהב ,קשמב

תילכלכה תוינידמה
הלשממה י"ע תעצובמו תלבקתמ תילכלכה תוינידמה לע תוטלחהה
תשיג תא תאטבמ תאז תוינידמ .לארשי קנבו
תורושקש תורטמה יבגלו לועפל קשמה ךירצ וב ןפואה יבגל הלשממה
תוחתפתהה לע רתויב הלודג העפשה שי הלשממל .תאז הפקשהל
התוינידמ עוציבל הלשממה ידיבש םירישכמה .לארשיב תילכלכה
:תילכלכה
.סכמהו סמה יקוח לשמל - תונקתו םיקוח .א
.הנידמה ביצקת .ב
.תירטינומה תוינידמה .ג
.רכשה תוינידמ .ד
לע עיפשמה רתויב בושחה םרוגה אוה הנידמה ביצקת לארשי תנידמב
סמ -הנידמה תוסנכה ביצקת תא ללוכ ביצקתה ,קשמב ילכלכה בצמה
תורוחס אובי לע לטומה סכמ ,תורבחו םייאמצעמ הבגנה הסנכה
ךרע סמו םירצומ יגוס לע הינק סמ ,ב"הראו הפוריאב אלש תוצראמ
תוסנכהה .תוקריו תוריפל טרפ םיתורישהו םירצומה לכ לע לטומה ףסומ
םינושה םידרשמל רקיעב םה תואצוהה .הלשממה תואצוה תא תונממ
תואצוהש יתמ .הנידמה לש
ביצקתב .ביצקתב ןוערג ארקנ הז שרפה ,היתוסנכה לע תולוע הלשממה
הלדג ךכ ,לדג ןוערגהש לככ .דבלב ג"מתהמ %2.2 -כ ןוערגה הוויה '98
שפנל ג"מתה ,תרציימ הנידמהש ףסכה תומכ אוה ג"מת .היצלפניאה
17,000 -כ אוה לארשי לש (םישנאה רפסמל קלחל הנידמה רצות)
הירוס ,םירצמ ,ןדריב .דבוכמל בשחנ הז םוכס ,רלוד
אוה ג"מתה הפוריא ברעמ תונידמב .רלוד 1,000-2,000 -כ אוה ג"מתה
בצמהש ןיבהל רשפא ךכ רתוי הובג ג"מתהש לככ .רלוד 30,000 -כ
.רתוי בוט ללכב הנידמהו םישנאה לש ילכלכה

(םילקש ינוילימ) הלשממה ביצקת

ןוהה קוש

ביחרהל ידכ םישנאמ ףסכל תוקוקזש תורבח לע לקהל ידכ םק הז קוש
אוצמל הכירצ התיה הרבחש התיה היעבה .םתוא םיקהל וא םתוליעפ
היה הז רבד ,הרבחב םייקנע ףסכ ימוכס עיקשהל םיכסיש רישע ףתוש
ובש ,ןוהה קוש םקוה וז היעב רותפל ידכ .ףסכ ןומהו ןמז ןומה חקול
העקשהה יגוס ינש .דואמ םינטק םיפתוש יפלא אוצמל רשפא
םג דואמ ןטק ףתושל ךופהל לוכי םדא לכ) תוינמב םה םילבוקמה
האוולה ןתונ עיקשמ) בוח תורגיאבו (הלש תוינמ תינק י"ע קנע תורבחב
.(דיתעב ותוא ערפת איהו ,הרבחל ןטק םוכסב
:םיירקיע םיקלח ינשל קלחתמ קושה
בוחה תורגא וא היתוינמ תא הרבחה הקיפנמ ובש ,ינושארה קושה .א
.םיינשה ןיב ורחביש םינטקה םיעיקשמל הלש
תורגאבו תוינמב רחסמ םייקתמ הב רשא ,הסרובה -ינשמה קושה .ב
רוכמל ינושארה קושל רשפאמ הז רחסמ ,בוח
ךרע תורינל הסרובה ,ץראב .ריבס ריחמב בוחה תורגאו תוינמה תא
תורגאו תוינמ תורחסנ הבו א"תב תאצמנ
.תוילארשי תורבח לש בוח
וב םירחוס) ף"ועמה דדמ םה הסרובב םירחסנש םיירקיעה םידדמה ינש
(הסרובב רתויב תולודגה תורבחה 25 תא
ןותימה לשב .(רתויב תולודגה תורבחה 100 לש דדמה) 100 -א"ת דדמו
רושיאב בוכיעהו תוריחבה תארקל "הרוגחה תחיתפ" ךילהת ,השקה
דרי תואקסעה רוזחמ .הסרובב רחסמב הדיריל םרוג ,'99 -ל ביצקתה
.תוביצי יא לשב דקתשאמ %17 -ב

היצלפניאה
ךילהת .וכרע תדיריל תמרוגה ףסכה תומכ לש תדמתמ הרתי הלדגה
יארשאה םולשת יעצמא חפנב לודיג לשב םיריחמ תיילע לש ךשמתמ
תילכלכה תוליעפה ףקיהב יוניש .םיתורישלו םירצומל יללכ שוקיב ףדועו
ףסכה תומכ לש רתי תבחרה .ףסכה תומכב ליבקמ יוניש ךירצמ ,קשמב
קשמה תוכרעמ תא תשבשמ היצלפניאה .היצלפניאה תא לידגהל הלולע
-םיסנניפה םיקוושהו הדובעה ,ץוחה רחס ,הכירצה ,רוצייה - תוינויחה
ךרע תרימשל תובישחה ןאכמ .תירטינומה תוינידמה לוהינ לע השקמו
לארשי קנבו הלשממה םויכ .היצלפניאב המחלמלו ימוקמה ףסכה
'99 תנשל היצלפניאה דעיו היצלפניאב המחלמ לש המוציעב םיאצמנ
תוגלפמל םינתונ םהבש תובורקה תוריחבה םושמ ךא ,%4 -כ איה
םא אלא ,ילאיר אל תצק הארנ הז דעי ,םתוא תוצרל ידכ םילקש ינוילמ
הרוצב םיסימ ולטוי תוריחבה ירחא
םע דואמ קודה רשק הרושק היצלפניאה .רוביצה לע רתויב תיתועמשמ
רשאכ .הוולמה הבוג הוולמהש םיחוורה איה תיבירה תועמשמ ,תיבירה
לע (תיבירה תאלעה לע טילחהל לוכי לארשי קנב דיגנ קר) הלוע תיבירה
רבדה תועמשמ .םיירוביצה תודסומל ףסכ רתוי םלשל שי טושפה חרזאה
הנקי אוה ףסכ תוחפ שי חרזאלש עגרב ,ףסכ תוחפ שי חרזאלש איה
התאו ודרי םיריחמה םג ךכ ,ןטקי שוקיבה רשאכ .ןטקי שוקיבה תוחפ
דירוהל םיקסעל תמרוג רקובמ יתלב ןפואב תיבירה תיילע .היצלפניאה
וניה ןכרצל םיריחמה דדמ .הלדג הלטבאה ךכו ,לגר תטישפ דע םיריחמ
היצלפניאה תמר םאה קדובו שדוחל 15 -ה לכ םסרפתמה ישדוח דדמ
.ןורחאה שדוחב הדרי וא התלע
השבלהה םה םהניבש םייזכרמהו םינוש םירטמרפ יפל עבקנ דדמה
שיש םושמ ךומנ דדמה םימעפ הברה .תוריפו תוקריו ן"לדנה ,הלענההו
דיגנה טילחמ םסרפתמש דדמה יפל .םידרוי םיריחמה ךכו קשמב ןותימ
דדמה .ותינכות יפל תיבירה תא ריאשהל וא תולעהל ,דירוהל םא
םיריכשה לש םרכש תא דירוהל וא תולעהל שי םיזוחא המכב "ץילממ"
.קשמב

אבה םוינלימה תארקל לארשי
ץובהמ לארשי תא איצוהל םיכרד םישפחמ הלשממהו לארשי קנב
ויתורטמש "רפושמ דסמ" רצונ ךכ םשל .הנידמה העלקנ וילאש ילכלכה
:ולא םה
.%4 לש המרל היצלפניאה םוצמצ .א
.'99 -ב %2 -מ תוחפל רצות %5 -כמ ןוערגה תדרוה .ב
.הטרפהה ףקיהב לודיג .ג
.הנידמב םירז תועקשהב לודיג .ד
תנשב היצלפניאה תא איבהל איה לארשי קנב לש תירטינומה תוינידמה
לוכי הז רבד ךא ,תילאיר תיביר לע תנעשנ איהו %2.5 לש המרל 2001
תיתשתב רתוי עיקשהל יואר .םילטבומה רפסמב היילעל איבהל
חווט תוכורא תועקשהב לודיגה שדחתיש ידכ םלועל חתפיהלו תיתרובחת
הארנכ ךישמי ובש השק הנש ינפב דמוע ילארשיה קשמה .םירז לש
ביצקתב רבכ .בר ףסכ רורחשל תמרוגש תוריחב תנש םגו ןותימ תויהל
תניתנ ידמ רתוי שי ןורחאה
הארנכו ןכוסמ תויהל לוכי הז רבד ,תוגלפמ תוצרל ידכ םירזגמל ףסכ
,תאז םע דחי .ךכ לשב תוריחבה רחאל רוביצה לע םידבכ םיסימ ולטיש
קשמל תינפת תאז הנש תויהל הלוכי ,עצבתי ןכא "רפושמה דסמ"ה םא
.2001 -ו 2000 תארקל החימצ יאוותל רוזחל
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד