לארשיback to main page of israel


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

.תגצמה לש Power Point ץבוק תדרוהל ןאכ וצחל


אובמ -ל"הצ
תמחלמ לש המוציעב ,1948 ינויב 1 -ב םקוה לארשיל הנגה אבצ
הלשממה .לארשי ץרא לא ברע תואבצ תשילפ לש האישבו תואמצעה
לארשי תנידמ לש הנוילעה תיעצבמה תושרכ לועפל הלחהש ,תינמזה
ז"יב המייקתהש הבישיב הטילחה ,(1948 יאמב 14) ח"שת רייאב 'הב
רשא לארשיל הנגה אבצ תא םיקהל ,(1948 יאמב 26) ח"שת רייאב
םוריח בצמבש ,עבקנ .ריווא ליחו םי ליח ,השבי תוליחמ בכרומ היהי
,לארשי תנידמל םינומא עבשי וב תרשיש ימ לכו ,ל"הצל הבוח סויג גהנוי
עוציב תלחתה .רחא ןיוזמ חוכ םיקהל רוסא .היתונוטלשלו התקוחל
.1948 ינויב ןושארל תינמזה הלשממה ידיב עבקנ הדוקפה
:םה ל"הצ לש וידועיי
.היתויוכז תא חטבאלו לארשי תנידמ תומלש לע ןגהל
.הלועפ שפוח הלשממל רשפאיש חוכ סיסב שמשל
.ץורפת םא המחלמב הערכה חוכ תויהל

:ל"הצ תולייח
וא ילגר םיכלוהה םימחול לע ססבתמה יברק ליח :(ר"יח) םילגרה ליח
,תומוקמו תולובג לע ןגהל ,ףטוש ןוחטיב לש תומישמ עצבל וילע .םיסטומ
.ביואה ףרועב תודחוימ תולועפ עצבלו
ליח .ביואה ןוירשב םחלהלו םיחטש שובכל ירקיעה ודועיי :ןוירשה ליח
.הדשהו השביה תוליח ךרעמ לש תירקיעה תיתשתה תא הווהמ ןוירשה
לש תיריווא תוליעפ ינפמ הנידמה ימש לע ןגהל ,ויתומישמ :ריוואה ליח
ריווא ןיעידומו רויס ,הלבות יעצמא קפסל ,עקרקה תוחוכב עייסל ,ביואה
.םיקחורמ םידעיב עוגפלו
תנידמ תא ףיקתהל תורשפא ביואה ןמ עונמל םיה ליח לע :םיה ליח
ןוחטיב םייקל ,ויתומישמ ןיב .הלש טישה יביתנ תא קתנל וא םיהמ לארשי
.הנידמה לש ימיה ילאירוטירטה בחרמב ףטוש
לכו ביואה תמצוע לע ןיעידומו תועידי גישהל ודועייש לייח :ןיעידומה ליח
ךרעמ ,יתוזח ןיעידומ ךרעמ ,הנזאה ךרעמ ליעפמ ליחה .אשונל רושקה
.דועו הדש ןיעידומ
ןוגימ ,תוצצפ קוליס ,םילושכמ תצירפב קסועה יברק ליח :הסדנהה ליח
.המודכו
.םיבשחמו םינווגמ הקינורטקלאו רשק יעצמא ליעפמ ליחה :רשקה ליח
םירחא בכר ילכו ,םיש"מגנבו םיקנטב לפטמ רשא ליח :שומיחה ליח
דויצב לופיטהו הקוזחתה לע יארחאה ליח .(דועו םייטפוא םיעצמאב)
.המיחל יעצמא חותיפ לע ןכו תונושה אבצה תודיחי לש המיחלה
.השיכרהו ,הלבותה ,הקפסאה לע יארחאה ליח :הקוזחתה ליח

:ל"הצ הנבמ
דקפמ ל"כטמרה .ןוחטיבה רשל ףופכ ל"כטמרה .ושארב בצינ ל"כטמרה
הטמה לע .םייבחרמה םידוקפהו יללכה הטמה תועצמאב ל"הצ לע
ל"הצ תלעפהל הדקפמ תויהלו ודועייל ורישכהלו ל"הצ תא ןגראל יללכה
תוליעפל םיארחא םייבחרמה םידוקפה .המחלמה תורטמ תגשה םשל
.(ףרועו זכרמ ,םורד ,ןופצ) הנידמה בחרממ םימיוסמ םיקלחב ל"הצ

התונוביר ,התומלש ,לארשי תנידמ לש המויק לע ןגהל :ל"הצ דועי
.היבשות םולשו

:המיחלה תרות ירקיע
המחלמב דיספהל המצעל תושרהל הלוכי אל לארשי
תיתנגה היגטרטסא
המחלמ תעינמ
רורטו הלירג המיחל
דואמ ךומנ תודבא סחי

:ריוואה ליח לש תוירקיעה ויתומישמ
יקלח לכל םיעגונו םיאבה םיפיעסב ושבוגו ורדגוה ריוואה ליח תומישמ
:ליחה לש תוליעפה

לש יביטרפואה בחרמהו לארשי תנידמ לש יריוואה בחרמה לע ןגהל
.ל"הצ
.תיתשביה הריזב המיחלב ףתתשהל ,המיחל בחרמ לכב תונוילע גישהל
.ביואה יחטשב םייגטרטסא םידעיב עוגפל
.תימיה הריזב המיחלב ףתתשהל
.תויריווא הלבות תומישמ עצבל
.תללוכה ןיעידומה תנומתמ קלחכ יריוואה ןיעידומה תנומת תא רוציל
.יריווא יוניפו הלצה ,שופיח תומישמ עצבל
יתורישו הרקבה ,הטילשה ימוחתב תיחרזאה הפועתל ךרוצה תעב עייסל
.הפועתה

:ריוואה ליח תוכרעמ
ליחה לש הלבותהו ברקה תוסייט תא וכותב ללוכ יעצבמה ךרעמה
הפיקת ןויסינ לכ תפידהו תע לכב םייקנ םיימש לע הרימש אוה ודיקפתו
.ונדגנ
,תע לכב תיריוואה הנומתה תבצה לע הנוממה הרקבהו הטילשה ךרעמ
תוליספה לוהינ לעו םולש תעב בחרמב תיריוואה הרובעתה לוהינ לע
.םיעצבמו המחלמ תעב תיברקה תיריוואה
םיסנמה םיניוע סיט ילכ טוריי לע יארחא (םיסוטמ דגנ) מ"נה ךרעמ
.לארשי לש יריוואה בחרמל רודחל
יסוטמל ינויחה ינכטהו יתקוזחתה יוביגה תא קינעמ הקזחאה ךרעמ
.ויתוכרעמלו ליחה
תחוורב לופיטהו הלהנמה יפוג תא וכותב ללוכ םדא חוכ ךרעמ
.ליחב םיתרשמה
דועו םיאנכט ,םיסייט לש םישדח תורוד תרשכהב לפטמ הכרדהה ךרעמ
.ריוואה ליח ילייח ללכ תא ןמאמו ךירדמ ,םירחא תועוצקמ

:םינחנצ
הדשל ןורמת רשוכו תושימג םיקפסמ ,םינחנצה דחוימבו ,םילגרה ליח
וא םוי ,ריווא גזמו חטש יאנת לכב דקפתל םילגוסמ םה .ינרדומה ברקה
.שא חוכו הריהמ העונת םע בולישב ,הליל
,םישקומ תודש לעו םילושכמ לע רובגל םינמואמ ל"הצב םינחנצה
.תבלושמו תדחואמ המיחלב םירחא תוחוכ םע דחיב וא דבל םחליהל
םתוא חינצהל וא םירטפוקילה י"ע םוקמל םוקממ םתוא ריבעהל רשפא
םה .םייביפמא בכר ילכ תועצמאב םתוא תיחנהל וא ,ביואה יווק ירוחאמ
םילוכיו םירחא םייתמחלמ בכר ילכ וא םיפי'ג לע םיבוכר םחליהל םילוכי
.םילגר ליחו םירטפוקילה תופקתה ,ןוירש תוחוכ דגנ לועפל
קחשמה ,לארשי ןוחטיב לע הרימשב ירקיעו בושח קלח םה םינחנצה
.רורט דגנ לארשי תמחלמב םידחוימו םיליגר םיעצבמב בושח דיקפת
דחוימב םיבושח םיעצבמב הפוצר וזה תיליעה תדיחי לש הירוטסיהה
םילשורי לש ירוטסיהה דוחיאה :לשמל ומכ םלועה לכב םימסרופמו
ץאוס תלעת לעמ רשגה שאר ,1967 תנשב םימיה תשש תמחלמב
תרסח הלצהה ,רופיכ םוי תמחלמב תיניסה הווחב םדה בוקע ברקהו
עצבמ"ב סאב-רייא סנארפ סוטמ לש תווצה ירבחו םיעסונה לש םידקתה
.ךכ לכ ,תידגאל וזה הדיחיה תא וכפהש םירחא םיבר דועו "ןתנוי

:םיה ליח ידיקפת
בחרמב האלמ הטילש לעו םימ הפיקת ינפמ לארשי תנידמ לע ןגהל
.ימיה הלועפה
.םיהמו םיב הערכההו הערתהה ,העתרהה םרוג תווהל
.לארשי תנידמל ינויח טייש חיטבהל
.ל"הצ לש חוכה ןינב תינכתמ קלחכ ימיה חוכה תא תונבל
.הדש ןוחטיבבו המחלמב ימיה חוכה תא ליעפהל

:ליחה ידיקפת
בחרמב האלמ הטילש לעו םימ הפיקת ינפמ לארשי תנידמ לע ןגהל
.ימיה הלועפה
.םיהמו םיב הערכההו הערתהה ,העתרהה םרוג תווהל
.לארשי תנידמל ינויח טייש חיטבהל
.ל"הצ לש חוכה ןינב תינכתמ קלחכ ימיה חוכה תא תונבל
.הדש ןוחטיבבו המחלמב ימיה חוכה תא ליעפהל


:תואמצע תמחלמ
תונידמ תואבצבו ץראה יבשות םיברעב לארשי ץרא ידוהי לש המחלמ
ל"הצ תמקהל הלצינ הנושארה הגופהה .19471949- םינשב ברע
חטשב ל"הצ טלש המחלמה לש המויסב .המיחלה ךשמה תונגראתהלו
תואצותו ,הקולחה תטלחה יפ לע תידוהיה הנידמה חטשמ לודגה
המחלמה .הנידמכ התונוביר תאו לארשי תואמצע תא וחיטבה המחלמה
,ןונבל ,םירצמ :ברע תונידמ םע קשנ תתיבש ימכסה תמיתחב המייתסנ
.הירוסו ןדרי

:(שדק עצבמ) יניס תמחלמ
29 .םירצמ דגנ ,תפרצו הינטירב םע םואיתב לארשי לש יתמחלמ עצבמ
,הלבחו תוננתסה תולועפ -עקרה .1956 רבמבונב 5 דע רבוטקואב
םירצמ תרזעל ץלחנ יטייבוסה שוגה .לארשי םע םלובגב םירצמה ולהינש
קבאמ ירחא .וגוסיי םילארשיהו םיתפרצה ,םיטירבה כ העבת ב"הרא םגו
ןריט ירצמב ,הזע תעוצרב בצוה ם"וא חוכו םיפקותה תוחוכה וגוסנ ינידמ
800 - מ רתויו ל"הצ לש םילייח 170 ךרעב ולפנ המחלמב .יניס לובגבו
תששכו וגרהנ םילייח יפלא :רתויב תודבכ ויה םירצמה תודבא .ועצפנ
.יבשב ולפנ םיפלא

:םימיה תשש
הכלהמב .המש אב ןאכמו ,םימי 6 הכשמנו 1967 ינויב 5 - ב הצרפ
םיחטשה ראשו תיחרזמה םילשורי תא ,יניס יאה יצח לכ תא ל"הצ שבכ
ל"הצ תוחוכ .ןלוגה תמר תאו ,ןדריל ברעממ ןדרי תטילשב ואצמנש
וק דע םיחטשה לכ תא ושבכ הירחאו תיחרזמה םילשורי תא וררחיש
התסינו לילגהו ןדריה תודג יבושיי תזגפהב הקפתסה הירוס .ןדריה
הירוס רבעל ל"הצ תוחוכ ונפ ,יעיברה םויב .ןד רוזאב םיבושיי ץיצפהל
:לארשי יעגפנ .ןומרחה רהמ קלחו ןלוגה תמר לכ השבכנ םיימוי ךותבו
.םיעוצפ 2600 - כ ,םיללח 800

:רופיכ םוי
םוי ירהוצב הצרפ .לארשי דגנ הירוסו םירצמ לש תמאותמ עתפ תמחלמ
םוי 18 רובעכ המיתסה .המש ןאכמו (1973 רבוטקואב 6) םירופיכה
,ינקירמאה ץוחה רש לש וכוויתב ,המחלמה רחאל .(רבוטקואב 24)
.לארשיל םירצמ ןיב תוחוכ תודרפה םכסה 1974 ראוניב 18-ב םתחנ
הרצ העוצר ןכו הלעתה לש תיברעמה הדגה לכ תא וניפ ל"הצ תוחוכ
ל"הצ תוחוכ .לובגב םהלש תוחוכה תא ולליד םירצמו ,תיחרזמה הדגב
עוזעזל המרג המחלמה ,ןוחצינה תורמל .ושבכש תועלבומה לכ תא וניפ
טנרגא תדעו .ועצפנ 7000-מ רתויו םיללח 2650 ,ילארשיה רובצב קומע
ל"כטמרה תורטפתהל האיבהו ,'לדחמ'ל םיארחאה ויה ימ קודבל התנומ
להק תעד ץחלבו ,ל"כטמב ןיעידומה ףגא שאר לש ורטפל ,(רזעלא דוד)
.(הלשממה שאר) ריאמ הדלוג םג הרטפתה

:ןונבל תמחלמ
רועיבל לארשי הטקנש יתמחלמ אבצ עצבמ :"לילגה םולש" עצבמ
רורחשל ןוגרא") ף"שא םיקה הבש ,ןונבל םורדמ םילבחמה ינוגרא
.לילגה יבשות לש םהייח לע םייאו הנידמ ךותב הנחמ ןיעמ ("ןיטסלפ
ייחב םילבחמ לש תושקנתה תובקעב .1982 ינויב 6ב חתפנ עצבמה
בחורב ןוחטב תעוצר תריצי היה רהצומה ודעיי .ןודנולב לארשי רירגש
תאו תוריב תא הניפ טאל טאל ל"הצ .לארשי לובגל ןופצמ מ"ק 4045-
ינוי שדוחב ,םינש 3 רובעכ םייתסנ אלמה יוניפה .ןונבל יקלח ראש
.ל"הצב ךמתנה ,ל"דצ תטילשב הריאשה הרצ ןוחטיב תעוצר ךא .1985

:הקיטסיטטס
:שיגנ יאבצ םדא חוכ
1,420,066 :1549- םיאליגב םירבג
(1997 - ל ןכדועמ) 1,391,042 :1549- םיאליגב םישנ
:יאבצ תורישל םיאתמש יאבצ םדא חוכ
1,162,745 :םירבג
(1997 - ל ןכדועמ) 1,134,610 :םישנ
(1996) דראילימ 9.2 :(םירלודב) תויפסכ תואצוה
(1996) 9.8% :ביצקתהמ זוחאכ תויפסכ תואצוה
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ