לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

:ןוטלשה תויושר תריקס
אטבתמה ,יברעמ יפוא תלעב לשממ תכרעמ תמייק לארשי תנידמב
תונידמב גהונל המוד לארשיב רטשמה הנבמ .תירטנמלרפ היטרקומדב
תויוריחו היולת יתלב תונותיע ,םייאמצע טפשמ יתב הבו ,ישפוחה םלועה
.תונגומ חרזא
שולש הדוסיבו ,התונוביר תא למסמה ,אישנ דמוע לארשי תנידמ שארב
תונידמב לבוקמכ ,תינורקע הדרפה תמייקתמ ןהיניבש תויושר
איה תעצבמה תושרה ;תסנכה איה תקקוחמה תושרה .תויטרקומד
.טפשמה יתב תכרעמ איה תטפושה תושרהו ;הלשממה
וליאו ,הינשה לע תחא תועיפשמו הינשב תחא תויולת תסנכהו הלשממה
.תיטופישה םתדובעב ןהב םייולת םניא טפשמה יתב
תוחיתפב תילארשיה ןוטלשה תכרעמ תנייפאתמ תימוימויה התלועפב
רדגב ראשנ הכותב השענה ןמ דואמ טעמ .תוינלוקב וליפאו תיתרושקת
.אל םא ןיבו הנוצרל ןיב ,דוס

ןוטלש .ןוטלש kratos ,םע demos - תינוויב הרוקמש הלימ - היטרקומד
תועצמאב םעה ירחבנ ידיב ןוטלשה ןתינ ובש ינידמ רטשמ ,םעה
,ודי לע תרחבנה הלשממבו ,(תסנכ ,םירחבנ - תיב) טנמלרפה
.תונותיעבו חוכיוב תישפוח העד תעבהל חרזאה תויוכז תוחטבומ
ךותב תישפוחה הנידמה תונוביר ,תואמצע ,יאמצע ןוטלש - תונוביר
.הימוחת

:דוסי יקוחו הקוח
תינוטלשה תכרעמל דוסיה ךמסמ איהש ,הקוח שי םלועב תונידמה בורל
םהו ןהיחרזאל בושח ךרע הווהמ הקוחה ,תויטרקומד תונידמב .ןהב
הנוילע הדימ איה הקוחה תונידמהמ קלחב .היפ לע גוהנל םישרדנ
,תקקוחמה תושרה לש היקוח תא ןוילעה טפשמה תיב ןחוב היפלש
.הקוחה תא םימאות םניאש םיקוח לטבמ ףא םימעפלו
לעו חרזאהו םדאה תויוכז לע תודיפקמ אלש תוטעמ אל תונידמ ןנשי
לע .יתטיש ןפואב ןתוא רפמו ולא תויוכזב עגופ ומצע ןוטלשה .קוחה ןוטלש
.לוכיבכ ,ןכותמ הקיר הלא תונידמ לש ןתקוח ןכ
הימיב .חנומה לש ילאמרופה ונבומ אולמב הקוח ןיא לארשי תנידמל
,םלואו .הקוח הל היהת הרהמבש חנוה לארשי תנידמ לש םינושארה
תועגונה תוביסמ החדי רבדה יכ טלחוה ,הז אשונב םיברה םינוידה םע
:ונייחב םיירקיע םימוחת ינשל
םירדגומ ויה אל ולא םימוחת .הנידמל תדה ןיב סחיהו יתדה םוחתה (1
.הקוחל םסינכהל ידמ םדקומ יכ ןמז ותואב היה הארנ ןכלו
.הנידמה ןוחטבו ילארשי-יברעה ךוסכסה (2
וקקחיש דוסי יקוחמ הקוח תונבל הטלחה תסנכה הלבק -1950ב
.דוסי יקוח וקקחנ ךליאו -50ה תונשמ .הגרדהב

:ינוטלשה םגדה
היטרקומד) .תירטנמלרפ היטרקומד לש ינוטלש םגד ,רומאכ ,לארשיל
ןומא העיבמ איהו ,תסנכה , טנמלרפב רחוב רוביצה = תירטנמלרפ
הרישי הריחב התייה אל רמולכ ,הז םגד לעפ ,הנורחאל דע .(הלשממב
העבצה לש הטישב תרחבנ המצע תסנכה .יזכרמ לשממ םרוג לש
.םמצע םידמעומל אלו ,תוגלפמל רמולכ ,םידמעומ תומישרל
הרישי הריחב ,תואבה תוריחבהמ לחה ,העבקנו קוחה ןקות -1992ב
וילע ולהינש ,קוחל ןוקיתה יכמות .רוביצה ידי לע הלשממה שאר לש
שאר לש ותוכמס קוזיחל ותובישח תא םישיגדמ ,ךשוממ קבאמ
תוגלפמב הלשממה שאר דצמ הרתי תולת עונמל ידכ תאזו ,הלשממה
םיפוג וא םישנא לש תינמז תורבחתה =היצילאוק) .תונטק תוינויצילאוק
תוינידמה הדשב דוחייב ,תפתושמ הרטמ תגשה םשל תונוש תועד ילעב
.(הלשממ תבכרה םשל תונוש תוגלפמ לש תופרטצה -

:תסנכל תוריחבה
תקיקח ידי לע רצקתהל לוכי הז דעומ ךא ,םינש 4 ידמ תרחבנ תסנכה
דעומ רשאכ ,לשמל ,1992 ,ב"נשת תסנכל תוריחבב .דחוימ קוח
ןומא -יא העיבמ תסנכה רשאכ הרוק רבדה .רצוק תסנכה לש התנוהכ
לע שדח קוח קוקח ידי-לע הטילחמ תסנכה רשאכ וא ,הלשממב
קוח יפ לע .תונוש תויטילופ תוביסנ בקע ,התנוהכ םות ינפל התורזפתה
.תסנכ ירבח 80 לש בורב אלא התונשל ןיאו תניירושמ תסנכה ,דוסיה
;קלח ןהב םילטונ הריחבה תוכז ילעב לכ - תויללכ :ןה תסנכל תוריחבה
תווש ;םישיא אלו תומישר םירחוב - תורישי ;םירוזאל הקולח ןיא - תויצרא
תלומעתל הווש ןומימ תלבקמ המישר לכ ןכ ומכ .דחא לוק םדא לכל -
תיב קספש יפכ ,ודוסיב הווש תויהל בייח םוסרפהו ,הלש תוריחבה
תישענ הפטעמב הריחבה קתפ תחנה - תויאשח ;ןוילעה טפשמה
איהו ,עיבצמה יוהיז אלל ,המוטא המצע הפטעמהו ,דוגרפ ירוחאמ
קר תוחתפנה ,תורחאה תופטעמה םע תברעתמו יפלקל תלשלושמ
תסנכב ןגוציי תא תולבקמ תומישרה - תויסחי ;יפלקה תריגס רחאל
.תולוקה ללכב ולביקש זוחאל םאתהב
תוריחב לש תברועמ הטיש תלעופ ,לשמל הינמרג ,םימיוסמ תומוקמב
רשפאמה ילמינימה זוחאה) המיסחה זוחא םש .תויסחיו תוירוזא
והבוג היה לארשיב .%5 לע דמוע אוהו יידמל הובג (טנמלרפל לבקתהל
תטיש יונישל תונויערה דחא .-%1.5ל המיסחה זוחא הלעוה התעו 1 %
ורחבי תסנכה ירבחמ קלח :תברועמה תוריחבה תטיש איה ,תוריחבה
תקולח ידי-לע עבקי רתונה קלחהו ,"תוליגר" תויצרא תוריחב ידי-לע
בורל ורחבנש ולא םה תסנכל םיחלשנה םירבחהשכ ,םירוזאל הנידמה
הריחבה ןויער ,רומאכ ,לבקתנ הנורחאל .לבקתה אל הז ןויער .ירוזאב
תוריחבה תטישב יוניש לכ סנכוה אל ךא ,הלשממה שאר לש הרישיה
םיאכזה ךא ,הלעמו 18 ינב םיחרזא םה רוחבל םיאכזה .תסנכל
.הלעמו 21 ינב םה רחביהל
היתורטמבש המישר יכ עבקנ ןקותמה קוחב .ןקות תסנכה לש דוסיה קוח
םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש םושמ שי הישעמבו
לכות אל - תונעזגל התסה וא יטרקומדה הייפוא תלילש ,ידוהיה
.תסנכל תוריחבב ףתתשהל

:התדובעב תסנכה
-בשוי :תרחוב איה ,םינומא םיריהצמ הירבחו תסנכה ירחבנש רחאל
שאר בשוי ינגס ,(ורדעיהב הנידמה אישנ םוקמ אלממכ םג ןהכמה) שאר
.תוהובג תודעוו
םיתעל ךא ,('ד-'ב םימי) עובשב םימי 3 כ"דב התאילמב תבשוי תסנכה
-ךסב .הלא םימיל ץוחמ םג תובשוי תסנכה תודעוו תודחוימ תובישי םג שי
.הנשה ךלהמב םישדוח -8מ הלעמל תסנכה תאילמ תדבוע לכה
חוקיפ יאשונב תקסועה ,ןוחטיבהו ץוחה תדעוו ,לשמל ,תונמנ תודעווה לע
,םיפסכה תדעוו ;ןוחטיבה תכרעמב ץוחה יסחי םוחתב הלשממה לע
םיאשונבו םיסמ תקיקח רושיאב ,ביצקתה ינוידב בושח דיקפת תאלממה
הקיקחבו דוסי יקוחב תקסוע טפשמו קוח ,הקוחה תדעוו ;םייסנניפ
.ללכב טפשמו
שי .םדיקפת יולימ ןעמל ושענש םישעמ לע תוניסחמ םינהנ תסנכה ירבח
.ידמ הבחר ,ישיאה םוחתב תוחפל ,וז תוניסח יכ םינעוטה

:תסנכה דיקפת
חוקיפו ,הקיקח :םיירקיע םימוחת ינשל תקלחנ תסנכה לש התדובע
.הלשממה לע

קוח תועצה תקיקחב אטבתמ תקקוחמה תסנכה דיקפת - הקיקחה .א
ידי-לע תומוזי תויתלשממה קוחה תועצה .תויטרפ וא תויתלשממ
:הלשממה יפוגב ןתנכה רחאל תסנכב תואירק 3 תונועטו הלשממה
-לע טרופמ חרואב קוחה תא גיצמ ,הלשממה גיצנ ,הנושארה האירקב
,ףיעסו ףיעס לכ גצומ היינשה האירקב ;תסנכב המיאתמ הדעוו ידי
.ותוללכב קוחה רשואמ תישילשה האירקבו
,תסנכה ירבח לש תיתרושקתהו תירוביצה םתמצוע תובחרתה םע
הלא קוח תועצה .תסנכה ירבח לש תויטרפה קוחה תועצה וברתה
עיבהל תורשפא תנתינ תסנכל רמולכ ,תימורט האירק הליחת תורבוע
.הנושאר האירקל תירשפאה ןתנכהל הדעול תונפומ ןהו ןהילע התעד תא
ינפב תואירק 3 לש ךילהת םג תורבוע תויטרפה קוחה תועצה ןכמ רחאל
ידי-לע םתחנ ,תישילשה האירקה םותב לבקתמה קוחה .תסנכה תאילמ
זאו הנוממה רשהו הלשממה שאר ,תסנכה שאר בשוי ,הנידמה אישנ
םיקוחה רפס ץבוקב ,תומושרב םסרפתמ

ןווגמל המיב תסנכה הווהמ ,קקוחמ ףוגל טרפ - הלשממה לע חוקיפה .ב
,הלשממב ןומא-יא תעבה .לארשיב םיירוביצה םייחב תורושקה תועדה
תעידיל תואיבמ ,תסנכ ירבח לש תורחא תויואטבתהו םויה רדסל תועצה
בלה תמושת תא תודקממ הלא תולועפ .םיבושח םיאשונ רוביצה
ןמ קלחב .תוישעמ תואצות םיתיעל תוגישמ ףאו םימיוסמ םיאשונל
ןה םירחא םיאשונו ,קמועלו טקשב תסנכה תודעו תונד ,םיאשונה
.רוביצל תופשוח
תואמצע רתי ןרקיעש ,תוטעמ אל תורומת תסנכה הרבע םינשה ךרואל
הנצחה רתיו ,הלשממה יפלכ םתוביוחממ היצילאוקה ןמ הירבח לש
.הזרפהכ תואריהל יושעש המ ידכ דע םימעפל ,תרושקתל הינפו
.םלועב םיליעפה םיטנמלרפה ןמ איה תסנכה

:אישנה
התויתכלממו התואמצע תא למסמה אישנ דמוע לארשי תנידמ שארב
ול שי ,תוישממ עוצב תויוכמס ןיא אישנלש יפ לע ףא .הנידמה לש
ודיבש תורשפאה ןמו הרשמה דמעממ תעבונה תירוביצ העפשה
לועפל ותלוכיב שי תורחא םילימב .רוביצה תורדש לכ םע תרושקתל
,הבר אישנה תעפשה ילמרופ-אלה רושימב .םיימשרה וידיקפתל רבעמ
תכרעמה םע וירשק תא םייקמ אוה ןהבש םיכרדבו ויתועד תעבהב
תוביסנלו ותוישיאל םאתהב ,ןבומכ הלא לכ .רוביצהו תיתלשממה
.תורז תונידמ םע םיסחיב ליעפ אישנה .הפוקתה
,םיקוח לע המיתח :םה קוחל םאתהב אישנה לש םיפסונ םידיקפת
תלבקו (רירגשב תימשר הרכה) לארשי לש םייטמולפיד םיגיצנ תנמאה
םהילע טלחוהש םימיוסמ םייונימ עוציבו תורז תונידמ יגיצנ לש םתנמאה
.(םיטפוש יונימ ומכ) קוחל םאתהב
ידיב הלשממה תבכרה דיקפת תלטה אוה אישנה לש בושח דיקפת
.תוריחב רחאל ,הלשממה תבכרהל בוט יוכיס תלעב העיס שאר
ןכתית ,(הלשממה תבכרה דיקפת תלטה) אישנה לש וז תוכמסל
תוריהזב הב גוהנל וילעו ,תומיוסמ תויטילופ תוביסנ תחת הבר תובישח
.היוארה
ותנוכתמב הלשממה דוסי קוח ףקותל סנכנש התע ,התנתשה וז תוכמס
.רוביצה ידי-לע תורישי רחבנ הלשממה שאר היפל ,השדחה
- םיניירבע תנינח אוה ,ותעד לוקישל ןותנו אישנה לע לטומה ףסונ דיקפת
.בושח ירוביצ אשונ

:הלשממה
.יזכרמה ינוטלשה ףוגה איהו ,הנידמב תעצבמה תושרה איה הלשממה
חוכמ הלשממה תנהכמ ,(תירטנמלרפ) לארשיב הגוהנה הטישה יפ-לע
דעב תסנכה ירבח בור לש םתעבצה חוכמ רמולכ ,תסנכה ןומא
םא .הדיקפתב הכישממ איה תסנכב בור הלשממל דוע לכ .הלשממה
בור גישהל הלשכנ איהש תרמוא תאז ,הלשממב ןומא יא עבוה
.(תרטפתמ ןידכ הניד) השדח הלשממ ביכרהל ךרוצ שי ,ןומא תעבצהב
תיארנ הלשממה .השדח הלשממ ביכרהל שי ,ןבומכ ,תוריחב רחאל םג
הלשממה שאר .רטפנש וא הלשממה שאר רטפתה םא םג תרטפתמכ
.הנידמב ריחבה יעוציבה דיקפתה תא אלממה אוה
תואמגוד ןלהל .הידרשמ תועצמאב הידיקפת תא תעצבמ הלשממה
:םהילע םידקפומ םהש םימוחתהו הלשממ ידרשמ רפסמל
העוציבו הלשממה לש םיפסכה תוינידמ ןונכת לע דקפומ - רצואה דרשמ
,תועקשה םודיק ,םיסמ תייבג ,הנידמה תוסנכה לוהינ ,הנידמה ביצקת -
.דועו ןוהה קוש לע חוקיפ

היגוסל ךוניחה תכרעמ לע דקפומ - טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
ידי-לע תורישי להונמ ,[ידרח] יאמצעה ךוניחה טעמל ,ידוסיה ךוניחה)
,(יתלשממ בוצקתו חוקיפ תחת ןותנ ינוכיתה ךוניחה ;הנידמה
תוירחא תוברתהו ךוניחה רשל .הרבסהה זכרמו תוברתה ,טרופסה
הצעומה ,תוקיתעה תושר ,רודישה תושר לע תילאירטסינימ
- הנומת) .םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאהו ההובג הלכשהל
(ball.jpg
עוציבה תועורז יתש תרזעב לעופ - (םינפ ןוחטיב) הרטשמה דרשמ
.רהוסה יתב תוריש ,לובגה רמשמו לארשי תרטשמ - ותוירחאבש

שאר קיזחמ ,םייטילופ םיצוליא ללגב ,םיתיעל .רש דמוע דרשמ לכ שארב
דרשמ יושע ,הלאכ םירקמב .דחא "קית"מ רתויב רחא רש וא הלשממה
.רש לש הזמ ודמעמב לפונה ,רש ןגס ידיב לעופב להנתהל והשלכ
הנידמה תא תרשל םנוצרמ ורחבש הנידמ ידבוע םה םידרשמה ידבוע
.םירשה יפוליח םע םיפלחתמ םניאו ,םקוסיעכ
םייוצמה ,(תויושר) קוח יפ-לע םידיגאתה תועצמאב םג תלעופ הלשממה
,םילמנה תושר ,לשמל .ודוסיב יאמצע םלוהינ יכ ףא הלשממה תולעבב
ץמאמ םויכ השענ תוליעי ימעטמ .רודישה תושרו תובכרה תושר
.הלא תויושר לש (םייטרפ םימרוגל הריכמ) הטרפהל

:טפשמה יתב
דחא .לארשי תנידמב תטפושה תושרה איה טפשמה יתב תכרעמ
איה טפשמה יתב תכרעמש אוה לארשיב היטרקומדה ינייפאממ
תכרעמה תוטלחהב ברעתהל תולוכי ןניא תסנכהו הלשממה ,תיאמצע
.תיטפשמה
טפשמ תיב :תמיוסמ היכרריה תמייק לארשיב טפשמה תכרעמב
טרפ .ןוילעה טפשמה תיב וילעמו יזוחמה טפשמה תיב וילעמ ,םולשה
ןידה תיב :אמגודל ,רתוי םינטק ןיד יתב םג םנשי וללה טפשמה יתבל
.הדובעל ןידה תיבו יאבצה
תיבב ןתינש ןיד קספ לע ;ןיד קספ לע רערעל יאשר ונתנידמב חרזאה
ןתינש ןיד קספ לעו ,יזוחמה טפשמה תיבב רערעל ןתינ םולשה טפשמ
תיבב רערעל ,םידחוימ םירתיה םע ,ןתינ ,יזוחמה טפשמה תיבב
טפשמה תכרעמב יזכרמ םרוג אוה ןוילעה טפשמה תיב .ןוילעה טפשמה
קדצל הובג ןיד תיב ותויה איהו תדחוימ תוכמס ול שי ןכלו תילארשיה
תלעפה לע חקפל ךמסומ טפשמה תיב הז דיקפת ףקותב .(צ"גב)
שומיש ידי-לע .ירוביצה להנמהו הלשממה תויושר לש תויוכמסה
בר דמעמ טפשמה תיב ומצעל הנק ,םינשה ךשמב ליעי ןפואב תויוכמסב
.חרזאהו םדאה תויוכז לע ןמאנה רמושה רותב תובישח
לש םיקוח לטבל ןוילעה טפשמה תיבל ריתומש קוח עצוה ,תסנכב
תמייקתמ וז תוכמס .דוסיה יקוחל םידגונמ ויהי וללה םיקוחה םא תסנכה
.תשרופמ הקיקח אלל ךא םעפ ידמ

:המחלמל האיציו םולש ימכסה
:המחלמ
רשו הלשממה שאר רמולכ ,ינוחטב טניבק טילחמ המחלמל האיצי לע
.הלשממה רושיאב ךרוצ שי ןכמ רחאל .םיפסונ םירשו ,ןוחטיבה
:םולש
קר םולש םכסה לע םימתוח ,ןוחטיבה רשו ץוחה רש ,הלשממה שאר
.תסנכה רושיא רחאל
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד