לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

ם"ואה - לארשי
הצורמ הניא לארשי - ברע תונידמ תבוטל תועפשומ ם"ואה תוטלחה
שוגה ןתיאו ,ברע תונידמ 21 תבוטל תוטונ ם"ואה תוטלחהש הדבועהמ
.תוימלסומ תונידמו יטסינומוקה
הילע היפל ,ם"ואה לש 425 הטלחהמ תמלעתמ לארשי - 425 הטלחה
.םילשורי ללוכ ,םישובכה םיחטשה לכ תא ריזחהל
וב רזח לבא ,תונעזג הווש תונויצש טילחה ם"ואה רבעב - 3378 הטלחה
.םולשה ךילהת תליחת םע וז הטלחהמ
,ןונבלב ם"ואה חוכמ הצורמ אל לארשי - ןונבלב ם"ואה חוכ
.רותסמ תומוקמכ ויסיסבב םישמתשמ הללאבזיחהש

יפוריאה דוחיאה - לארשי
.בר ןמז לארשיב םייחה לע תרכינ הרוצב עיפשה אל דוחיאה - ןיינע רסוח
.לארשיל ןיוע ףוגכ ספתנ אוה ,תאז םע
תורוחסה לע םרח ליטה דוחיאה - םולשה ךילהתב ליעפ ףתתשמ אל
חוכ טעמכ ול ןיא .ןכמ רחאל ותוא לטיב לבא םיחטשהמ תואבוימה
.ךילהתב העפשה
.לארשי םע רחסמ יסחי םימייק

םירצמ - לארשי
םירשק הברה ןיא .םולש קוידב םניאש םיסחי רמולכ - המחלמ יא יסחי
.םירצמל לארשי ןיב
תכמות םיירצמ - םיאניתשלפה םע םולשה ךילהת תומדקתהב םייולת
.םיירצמ םע תויעב שי םתיא תויעב שי רשאכ ןכלו םיאניתשלפב

ןדרי - לארשי
.םירצמ-לארשי רשאמ רתוי םימח םה ןדרי-לארשי יסחי - םולש יסחי
וניא םיסחיה בצמ ,ןדריב ןוטלשה יפוליח בקע ,םויכ - ןוטלשב יולת בצמה
.רורב

ןאריא - לארשי
יסחי רבעב - ןאריא םע םיסחיה וננטצה תימאלסאה הכפהמה רחאל
ךא .יטמולפידו ילכלכ הלועפ ףותיש וללכו דחוימב םימח ויה ןאריא-לארשי
איה .לארשי לע רתויב לודגה םויאל תבשחנ ןאריא הכפהמה רחאל
.לארשי דגנ חווט יכורא םייניערג םיליטב שמחתהל הסנמ
ללכ ךרדב ,תישילש הנידמ ךרד השענ תונידמה ןיב רשק לכ - םירשק ןיא
.הינמרג

קאריע - לארשי
."תינויצה תושיה" - לארשיל התוניועו התאנש לע הריהצה דימת קאריע
תמחלמב םג - יברעה םלוע לש תמחולה הגיצנכ המצע תא האור קאריע
.םייקאריע תוחוכ ופתתשה רופיכ םויו תואמצעה

תיאניתשלפה תושרה - לארשי
זאמ תמייק - לארשי לש האצמה השעמל איה "תיאניתשלפה תושרה"
.93 - ב ולסוא ימכסה
שי רשאכ .םולשה ךילהת תומדקתהב םייולת םיסחיה - םיביצי אל םיסחי
םיסחיה רגס וא עוגיפ ,תוחישב ןואפיק שי רשאכו ,םימח םיסחיה תוחיש
.דימ םירערעתמ
לש גציימ ףוג לאכ אלא - הנידמכ תושרב הריכמ אל לארשי
.םיאניתשלפה

רבעשל תוצעומה תירב - לארשי
,הלכלכה ימוחתב םידקמתמ .92 זאמ - םיאלמ םייטמולפיד םיסחי
.תוימואלניב תויוליעפבו תורייתה ,תוברתה
.רוזאהמ לארשיל עיגהש ברה םילועה רפסממ תובר םיעפשומ םיסחיה
קושב תוילארשי תורבח תובלתשהב - ב"שמ ךרד היסורל תעייסמ לארשי
.ילכלכ עויסבו יסורה
אל ןפואב לבא - םולשה ךילהת םע המיכסמ איהש הריהצמ היסור
.יניערג עויס ןאריאל תקפסמ רהצומ

ב"הרא - לארשי
יתש לש תומוד תופקשה לע םיססובמ - דאמ םיבורקו םייתודידי םיסחי
.היטרקומדו ןוטלשה תודסומ לש םמוקמ ,םדאה תויוכז יאשונב תוצראה
לארשיל תקפסמ ב"הרא) םייאבצה םימוחתב - םידקמתמ םיסחיה
ישפוח רחסמ) םיילכלכה ,(רורטב המחלמב עויסו םיסוטמ ,םיקנט ,םיליט
.(םיטנדוטס יפוליח) םיימדקאהו (לארשיל תואוולה ,תונידמה ןיב
תושרה גושגשו לארשי ןוחטב ןעמל - םולשה ךילהתב תכמות ב"הרא
.תיאניתשלפה

הירוס - לארשי
.הנידמה םוק זאמ - תוניוע יסחי םיררוש תונידמה יתש ןיב
אל הירוס - תורבדיה ןיא םויכ ךא םולש םכסהל עיגהל תונויסינ ויה רבעב
לע רותיו -ינושארה יאנתה לע המכסה ילבמ ןתמו אשמל תשגל הנכומ
.ןלוגה תמר
הירוס םגש ינפמ ,ןונבל-לארשי יסחי םצעב םה הירוס-לארשי יסחי
.הללאבזיחב תכמות

ןונבל - לארשי
.תוניוע יסחי םיררוש תונידמה ןיב
.ןונבל םורדב םיעוגיפה - תונידמה ןיב המחלמ שי
.הירוס ידי לע תעבקנ םיסחיה תוינידמ
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד