לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

םייטנוולר דוסי יקוח
לכב קוסעל בשות וא חרזא לכ לש ותוכזש עבוק - קוסיעה שפוח דוסי קוח
.ןחלופ ומכ יתד קוסיע אמגודל .די חלשמ וא עוצקמ ,קוסיע
רידגמ . ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל דעונ - ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח
תענצו תויטרפ הילא סנכיהל ,ץראהמ תאצל םדאה לש ותוריח תא
.יתדה ןחלופה שפוחו טרפה.

טפשמו תד
וא בכר ילכ תעונת םיליבגמה םיקוח - תדמ שפוח לש היעב הנשי
.םיגחב וא תותבשב תירודיב וא תירחסמ תוליעפ
תורחה תרגסמב לועפל םיאשר םיימרופרהו םייביטברסנוקה םימרזה
םהל תרשפאמה תיטפשמה הרכהה םהל תנתינ אל םלוא ,תיללכה
.ןיאושינ ןוגכ םיבייחמ םייתכלממ םיסכט םייקל
,םיירלוסנוק םיאושינ םנשי לבא ,םייחרזא ןיאושינל תורשפא ןיא
.לארשיב אשניהל םילוכי םניאש תוגוזל אשניהל םירשפאמה
.רייגל תוכמסה תא שי לארשיל תישארה תונברל קר
וא הרובק תורבח אצמנב ןיא לעופב םלוא תיתד הרובק בייחמ וניא קוחה
.(םיצוביקב טעמל) םיינוליח ןימלע יתב
.קהבומ יתכלממ ףוג אוהש ,ל"הצב םג םימייק םייתד םינממס

הנידמו תד תדרפה
.הנידמל תד ןיב תיקלח הדרפה תמייק לארשיב
םג אלא תרוסמכ קר אל תודהיל הקיז שי ,תידוהי הנידמכ תרדגומ לארשי
.תדכ

תישארה תונברה
.י"אב הנוילעה תידוהיה תיתדה תושרכ הרכוה .-1921ב המקוה
.םיטירבה תוסחב הכרענ התריחב
בושיב דיחיה דסומה היה הז .ידרפסו יזנכשא - םינבר ינש שי תונברב
תיצחמו םיזנכשא ויה וירבחמ תיצחמ - תודעה ןיב ןוזיא לע רמושש
.םידרפס
. תודהי יניינעל ד"הבכ לעפיש יטופיש דסומ היהת ר"הרה יכ עבקנ
."לארשי תסנכ לש תרכומ חוכ תאב" :העמק תלפרועמ קוחב הרדגהה
דמועה ןיינע לכב ברעתהל ותוכמסבש דסומכ הב תוארל הצר קוק ברה
םינופל קר הנועה דסומ הב תוארל ופידעה םינוליחה םלוא קרפה לע
.וילא
:תונברה תויוכמס
.ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יתד טופיש
.רוביצב תבשה תרימשל םירדסה
.אלמ ןחלופ שפוח
יתד ךוניחל הימונוטוא
.םייתד םיתורישבו תודסומב תיתלשממ הכימתו הרכה
וצלאנ התמקה רחאל םלוא תינוליח תודגנתהב הלקתנ ר"הרה תמקה
ףוסב םלוא םינבר ידיב קר רחבתש הצר קוק ברה .המע םילשהל
רחובה ףוגה םיבר םיוניש רחאל .רוביצה םג וב גצוייש ףוג לע טלחוה
ידי לע רחבנ הז ףוג .םירחא רוביצ ישנא 70כו םינבר 80-מ בכרומ םויכ
.הלשממה
הערהל איבהש המ ,םייטילופה םייחב ברעתהל םג התסינ ר"הרה
תויוברעתה .הלשממל תוגלפמ תופרטצה עונמל התסינ איה .התימדתב
.הנידמהמ תדה תדרפה תלאשב ןוידל ואיבה ולא
.םידוהי םישוריגו םיאושינ יניינעב םיעבוקה םה םינברה ןידה יתב
רתומ צ"גבלו הרות ינידל קר םיפופכה םיטפוש לש דמעמ ולביק םיניידה
םיכוכיח ררוע הז בצמ .םתטלחה תא לטבל אלו םהילע העד תווחל קר
.תוטפושה תויושרה יתש ןיב

תויתדה תוצעומה
םיתורישה תשגהב תימוקמה תיעוציבה עורזה איה תיתדה הצעומה
התרגסמבו ,תימוקמה תונברה תכשל תמייק הדיל .חרזאל םייתדה
.תורשכה לע חוקיפה ימרוג םילעופ
םייתדה םיכרצה קופיסל תוירחאב תאשונה איה תיתדה הצעומה
.המוחתב
.בושיב הכלהה יאשונ לע םג םידקפומ םיימוקמה םינברה

םימלסומה
.לארשיב הלודגה תידוהי אלה הדעה םה םימלסומה
ירפכו ירעב .םאלסיאה תודוסי 5 םיאצמנ ימלסומה לש תדה ייח זכרמב
.םימלסומה לש הליפתה תומוקמ םהש םידגסמ םייונב םהירוגמ
בור ץראהמ וטלמנ 1948-ב רורחשה תמחלמ תוברק לש םמוציעב
םירעב םירפכב ונכתשה (70000--כ)וראשנש הלאו םימלסומה
השדחה הנידמה תוסח תא םמצע לע ולביק רשא םיאודבה תונכשמבו
.היחרזאל ויה
תאו ,םימלסומה לש שדוקה יסכנ תא תלהנמ ללכ ךרדב הלשממה
.םהלש יתדה טופישה ירדסה
םהילע ךא םמצעב םהלש שדוקה יסכנ תא להנל תוכזה םימלסומל
הביצה םתואש תורדגומ תורטמל םיסכנה תוסנכה תא תונפהל
.ו'כו רפסה תיב ידימלתל תוגלמ ,םיינעל דעס ,תואירב :ןוגכ הלשממה
יתבל ךא גשומה לש יטפשמה ןבומב תרכומ הדע םניא םימלסומה
.ישיאה דמעמה יניינע תערכהב בר לקשמ שי םימלסומ טפשמ
תקזחהבו ץראב םימלסומל םיתורישה תחטבהב קסוע תותדה דרשמ
.םהלש ןידה יתב

םירצונ
.םלועב תוצופנה תותדהמ איה תורצנה
םילשוריבו ץראה ןופצב םיירקיע םיזוכיר ינשב םייח םירצונה לארשיב
.התביבסו
םילשוריבו ץראה ןופצב םיירקיע םיזוכיר ינשב םייח םירצונה לארשי
.התביבסו
.תויברע ןבור ,תודע 35ל םיקלחתמ ץראב םירצונה
.ישיאה דמעמה יניינעב טופיש תוכז תינקומ תורכומה תודעל
ןוטלשה ימיב רבכ ורדגוה תודעה לש תוימונוטואה תויטפשמה תויוכזה
.ילארשיה ןוטלשל םילק םייונישב וקתעוהו ינמותועה
דרשמ עויסב ,תודעה ידי-לע תורישי םילפוטמ םישודקה תומוקמה
.םישודקה תומוקמה תקולח יבגל ווק סוטטסה לע רומשל רזועה ,תותדה
םוקמ) ,םחל תיב ומכ םירצונל םישודקה תומוקמ רפסמ שי לארשיב
.(ושי לש ותדלוה

םיזורדה
םיירקיעה היתודוסי ךא תויאשחב םירמשנ הנחלופ ירדסו תיזורדה תדה
לוגלגבו תדה לש תורבידה תרשעב הנומא . (הללא) םזיאטונומ םה
.תומשנ
הנוטלש םוחתל לילגה לש םיזורדה ופסונ םימיה תשש תמחלמ תובקעב
םיכוסכס ולחה םתיא תוהדזהו םירוסה תעפשה תובקעב .י"א לש
תוחרזא םמצע לע לבקל וברס םבורו םיזורדל םידוהיה ןיב םירומח
םיזורדהמ םיטעמ ובדנתה הנידמה לש תונושארה היתונשב .תילארשי
םויכ .הבוח תוריש קוח םרובע קקחנ 1956 תנשבו אבצל לארשי יחרזא
.םיזורד 75,000-כ י"אב שי
טופישה תכרעמל תופיפכמ רורחשו יאמצע יתד דמעמ קנעוה םיזורדל
.תימלסומה
- ב תילארשיה הקיקחה ול הקינעהש תוכמס חוכמ לעופ יזורדה ןידה תיב
.ינמותועה ןוטלשב ולבק אלש דמעמ ,1962
:םיאבה םיניינעב םיזורדל םיתוריש ןתמב לפטמ תותדה דרשמ
.םישודק תומוקמב לופיט
.אבצב םיזורדה לש דחוימה םדמעמ
.םיזורדה ןיאושינה יכרוע לש םתדובע ירדס לע חוקיפ
.הדעה לש הדיתע תחטבהל תדה תודוסי קוזיח
.ןחלופ תומוקמו םיזורד הליפת יתב תקזחא
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד