לארשי
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

לארשיב היגרנאה קשמ
איה תא ןכלו תוחתופמה תונידמה תצובקב תללכנ לארשי תנידממ
תצלאנ ךכלו םייעבט תורוקמ ןיא לארשיל ךא .היגרנא הברה תכרוצ
םיפנע ומכ ,לארשיב היגרנאה קשמ ,ןכ - ומכ .תורז תונידמ לא ךמתסהל
,תונוש תוילופונומ תולבגה תחת ןותנ וקלחב ןיידעו ,היה ,םירחא םיבר
.הנידמה םוק תפוקתב וא ,םיטירבה י"ע ונתינש םינשי תונויכיזב םרוקמש
לארשי לש היגרנאה קשמ תא ואיבהש םיירקיעה םינותנה תשולש
:ובצמל
לע , תויתשתהו היגרנאה דרשמ י"ע םילהונמ קשמה לש םיבר םיקלח
קוש םייק אלש ךכ ,תויטסילופונומה תורבחה תוליעפ תא רקבל תנמ
. ישפוח
לש הנימאו הנימז הקפסא תרשפאמה תוינידמ דרשמה י"ע תטקננ
תא רקיימ ,ראשה ןיבש רבד ,םירחאה היגרנאה תורקמו ,טפנה ירמוח
אל ןיידעש רבד) היגרנאב ליעיו ינוכסח שומיש בייחמ רבדה .םהיריחמ
(גשוה
.םייפולח היגרנא תורוקמל דימתמ רבעמב אצמנ קשמה

תויללכ הטמ תודיחי
:תוילהנמו תויעוצקמ הטמ תודיחי תוללכנ דרשמה תלהנהב
היגרנאה קשמבש ןונכתהו הלכלכה יאשונב לעופ - הלכלכו ןונכת להנמ
.אשונב םירקחמ עוציבל לעופו
(בשחה) םיפסכ ףגא
תולכרמאל ל"כנמס
יטפשמ ץועיי
םינפ רקבמ

חותיפו רקחמ
חותיפו רקחמ ףגא
עיפשהל ןה תונושה חותיפהו רקחמה תוינכת לש תוירקיעה תורטמה
ירקחמ בוצקת תועצמאב ,לארשי תנידמ לש היגרנאה ןזאמ לע תיבויח
םיבאשמ תנכהו םויכ םימייקה םיבאשמה לש %100 ב שומיש :חותיפ
.םיידיתע
היגרנא יבאשמ לוהינל ףגא
ףגאה .תילכלכ םגו תיגולוקא םג םכח רבדה .םדוקל המוד הרוצב לעופ
.ישארה ןעדמל ףופכ

המדאה יעדמל רקחמה להנמ
.םידרשמה ןיב םואית רוציל ידכב םקוה
יגולואיגה ןוכמה
עבטה יסכנ לאיצנטופ תעיבק לע דקפומה יתלשממ רקחמ דסומ
.הנידמה לש עלסמה תיתשתל םירושקה
םימגאו םימי רקחל הרבחה
ותרטמשכ ,היפרגונמילו היפרגוניקוא יאשונב ימואל ןוכמכ תלעופ
רשקב תגאוד ןכ םג הרבחה .לארשי לש םיה יבאשמ לוצינ איה תירקיעה
.ימי םוהיזל
הקיסיפואיגו טפנ ירקחמל ןוכמה
הנידמה ימרוג רובע טפנ רקיעבו עבט תורצוא תולגל איה ותרטמ

ירוזא היגרנא זכרמ
תויתשתהו היגרנאה דרשמ) ילארשי הלועפ ףותישל תינכת תמייק
פ"ומ םוחתב (ינדריה םילרנימהו היגרנאה דרשמ) ינדרי (תוימואלה
,הרשכה יסרוק םייקי הבקע-תליא רוזאב םקומי רשא ,זכרמה .היגרנא
.ףתושמב ונמומיש רקחמ תוינכותו תודיעו תואנדס
םדקל ידכ םירחא םיימואלניבו םיאפוריא םיזכרמ םע רבחתי זכרמה
תויגרנא שודיחל זכרמכ שמשי םג אוה .יעוציבו יגולונכט עדימ יפוליח
.תויביטנרטלא
םיאשונב תוינכת םוזיי ,ףתושמ עדימ קנב תמקה :םה טקייורפה תודוסי
ילעפמ תלעפה ,יוניב תוקינכט היגרנאב ליעי שומיש:ללוכ ,םיבחרנ
.םימ תלפתהל הטישו ,היגרנא

םוכיס
םירבעומ םג םשל ,קלדה להנמב תאטבתמ דרשמה לש ותוליעפ רקיע
תא זכרמה ,למשחה להנמ אוה ףסונ בושח ףוג .םיביצקתה תיברמ
דוקפתל ח"ש ןוילימ 144.5 :דרשמה לש וביצקת . הז אשונב תוליעפה
.קלדה להנמל םירבעומ ח"ש ןוילימ 227.4 דועו .ףטוש

טפנ
:יזכרמ היגרנא רוקמכ שמשמש ימלוגה טפנה
:םינוש םימוחתל היגרנא תקפהל שמשמ טפנה
למשח
הישעת
הרובחת
תואלקח
תירחסמ תירוביצ ,תיתיב הכירצ
טפנ קוקיז
םירחא

הקפסא תורוקמ
ידכ .ל"וחמ אבוימ 1978-ב לארשיב ךרצנש ימלוגה טפנהמ %99
רבד ,םידחא תורוקממ וז תומכ תאבוימ ,דיחי קפסב תולתה תא תיחפהל
.טפנ ריחמ תא רקיימה
חיטבהל םילוכיה הלאכ ,םילודג טפנ תודש םיאצמנ אל לארשי תנידמב
ךא תילכלכ ורזועש תורוקמ המכ םנשי ןיידע ךא ,םוחתב התואמצע תא
רורב אל ךא ,ןיעה שאר רוזאב חודיקב טפנ אצמנ הנורחאל :םישבי םויכ
.ותומכ וא וביט והמ
יחודיקב קוסעל תויטרפ תורבחו םירז םיעיקשמ תדדועמ לארשי תלשממ
ביצקת לע דיבכהל אל תעב וב ךא ,ןוכיסה תא לידגהל הרטמב ןויסינ
.רקי קסע אוה חודיקש ןוויכמ ,הנידמה

קלדה להנמ
טפנה תוכרעמ לע תדקפומה ,תיתשתהו היגרנאה דרשמב הטמ תדיחי
:קלדה קשמו
.ודי לע םיעבקנה םינוירטירק פ"ע, לארשי לש םיקלדה יאלמ לע חקפל
רשה י"ע םיעבקנש םיללכ פ"ע טפנל תיתשת תורבח לע חקפל
קלדה ירצומ תויוכיא לע חוקיפ
םוריח תעשל קשמה תכרעמב היגרנאה קשמ יכרצ תא גצייל
זגב תוחיטבה ףגא תועצמאב זגה ףנע לע חוקיפ

לארשיב טפנ תורבח
(ל"נח) תימואלה טפנה תרבח
הרבחכ תלעופ הרבחה .טפנ ישופיח ונממיש םיעיקשמ שפחל הדיקפת
.המצעב התוליעפ תא תנמממו תירחסמ
הקיסיפואיגב טפנ ירקחמל ןוכמה
םיסכנ תשיכרו םיקלד ןוסכאב תקסוע מ"עב היגרנאו טפנ תויתשת תרבח
י"אב הלעפש תיטירב הרבח -"תיקאריעה טפנה תרבח" לש
.תירוטדנמה
מ"עב קלד ירצומ וק
םיווק ליעפהלו חינהל ,שוכרל מ"ע 1960ב הדסונ .ל"נה לש תב הרבח
הרבחה י"ע תלהונמ איה :הלשמ ןונגנמ ןיא הרבחל .קלד קיקזת תכלוהל
.היתואצוהב תופתתשה תרומת ,םאה

מ"עב טפנל קוקיז יתב
.2001 תנש דע לארשיב ימלוג טפנ קקזל ןויכיזה תלעב הרבחה
טדנמה תלשמממ ןויכיז הלביקו , 1938 -ב המקוה (תילגנא) הרבחה
תליא ןיב ןושארה טפנה וק חנוה 1957 - ב .הפיחב קוקיז תיב תמקהל
הכפה 1958 -ב .ותוא םג קקזל ולחה הפיחב םילעפמהו ,עבש ראבל
הרבחה הפרטצה םיעבשה תונש תישארב .תיתלשממ הרבחל הרבחה
ינקתמ ומקוה 1973 -ב .הרבחב %26 - ב הפתושכ מ"עב לארשיל
הרבחה לש םישידחה םינקתמה תועצמאב ,םויכ .דודשאב םיפסונ קוקיז
םניב םירבוחמ םילעפמה .הנשל ימלוג טפנ ןוט ןוילימ 13 קקזל ןתינ
רשפאתמש ךכ ,ינשל דחא םוקממ םירצומ םירבעומ התועצמאב תרנצב
היישעתה ימוחתב תונב תורבח הרבחל .םיבאשמה לש יברמ לוצינ
.תימיכורטפה

(ן"זב קוקיזב) טפנ ירצומ
רמוח לכ דירפהל השק ,ךא .בר טפנהמ םידרפומה םירמוחה 'סמ
םהמ דחא לכש םיעקשמ רפסמל ימלוגה טפנה תא םידירפמ ,דרפנב
:תומוד ןהיתונוכת רשא תובוכרת לש רכינ 'סמ ללוכ
רואמ וא הפירשל שמשמ -לק הריעב זג
םיקובקבב קפוסמו יתיב לושיבל שמשמ -הבועמ ינממחפ זג
היישעתב סיממ רמוחו (תוינוכמב) ןיזנב יעונמב הפירשל שמשמ - ןיזנב
םידבכ םיעונמל קלד רמוחכ שמשמ - (טפנ)ןיסורק
הכיס ינמשו םייסיסב םינמש ,הוועש רוציל םישמשמ - םיינוועש םירמוח
למשח רוציילו הדבכ היישעתל שמשמ - טוזמ
.'וכו תוגג ,םישיבכ תופיזל שמשמ - טלפסא
.הקיטסלפהו תימיכורטפה היישעתל םירמוח

קולדת תורבח
"זפ" ,"קלד" :דבלב קולדת תורבח 3 ץראב ולעפ, םינש 'סמ ינפל דע
תורבח ומקו ,אשונב תומדקתה הלח ,םינש רפסמכ ינפל ."לונוס"ו
לע תורמוש תוקיתווה תורבחה ךא , "לג" וא "ןולא" ,"רוד" :ןוגכ ,תופסונ
.םוחתב רתויב הלודגה הרבחה איה "זפ" רשאכ ,קושה לש יראה קלח
רשאכ ,"קלד" תרבח לע הטילש קבאמ םייקתה םישדוח המכ ינפל
תאלעה ךות ,הרבחה תוינמ בורב הבושת קחצי ןלבקה הכז ףוסבל
םייקתהל יופצ המוד קבאמ .הלש יתימאה קושה יוושל רבעמ הכרע
.הריכמ ינפל תדמועש ,"זפ" תרבח לע בורקב

תומרופרו םייוניש
תולעב ,תויטסילופונומ תורבח ןה טפנה םוחתב תובר תורבח, רומאכ
תרגסמב .םינשוימ םינבמב ןבורו ,יטירבה טדנמה ימימ דוי תונויכיז
,ללכב והינתנ תלשממ לש יתורחת ישפוחה קושהו הטרפהה תוינידמ
םידעצ לש הרושב דרשמה חתפ ,טרפב ןורש לאירא רשה לשו
:ץראב קלד - טפנה קשמ לש ויונישל וליבויו םיליבומש
:קולדת תונחת
תורבח ןיב םיידעלבה הקפסאה יזוח תא קודבל ךישמי ידרשמניב תווצ
קולדתה תורבחל קלדה
.תוריעז םג ,תושדח קולדת תונחת תמקהל עגונב השדח הקיקח םושיי
םייטמוטוא קולדת ינקתהב שומיש ןיינעב תונקת שוביג
"מ"עב היגרנאו טפנ תויתשת" לש ירוטדנמה ןויכיזה תרדסה
- קוקיז יתב
םיביצקתה לע הנוממהו תיתשתו היגרנאל דרשמה ל"כנמ םעטמ תווצ
- תודרפנ תורבח יתשל קוקיזה יתב תרבח תא לצפל ץילמה רצואב
םושייל ידרשמניב תווצ םיקהל התרוה הלשמה .ףנעב תורחתה תרבגהל
.ויתונקסמ תא שביג םרט הז תווצ .הצלמהה
םירופיש ןעמל קלד ירצומ לש םינקתה ונחביי
תיתשת חוקיפבש םירצומה לש קלדה יריחמב םייוניש ומשויי
ןולקשאב שדח םיקיקזת למנ תיתשת חותיפ
הז ללכבו ,1999 תנשב קלדב םוריחה יאלמ תקזחא תנוכתמ יוניש
תרבגהו ילועפתה יאלמהמ םוריחה יאלמ לש הדרפהה ךילהת תמלשה
.חוקיפהו הרקבה

למשחה תרבח
הרבח לש טלחומ לופונומ םייק וב ףסונ םוחת אוה למשחה םוחת
תושענ םויכו ,טדנמה ימימ דוע תמייק הרבחה רשאכ ,תיתלשממ
תילארשיה למשחה תרבח .קשמב תורחתה תא ריבגהל תויוליעפ
למשחה לעפמ תא הנבש ,גרבנטור סחנפ י"ע 30 -ה תונשב המקוה
הרבחה המיקה ןכמ רחאל רצק ןמז .ןדריה ימ לש לוצינ י"ע ,םיירהנב
לעפמה ,הנידמה םוק רחאל .א"תו הפיח ומכ םירעב חוכ תונחת
תלשממ י"ע התנקנ למשחה תרבח ךא ,םינדריה ידיב ראשנ םיירהנב
אלש תואמצעה תמחלמ ימיב ושענש םיצמאמ לע הדות תואכ לארשי
בור תא הקפיס תיתלשממ הרבחה ."ףרוע"ב םייחה ךלהמ תא שבשל
,היינשה למשחה תרבח תא התנק איה ,רתוי רחואמ .הנידמב למשחה
.לארשיב הדיחיה למשחה תרבחל הכפהו
קלדה רבשמ רחאל ךא ,טוזמ לע לועפל הנחתה הננכות רוקמב
לע תלעופה הנחתל התוא בסהל טלחוה םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב
הביסה :לשמל .תובר תוניחבמ ףידע םחפב שומישה .ילזונ קלדו םחפ
אבייל רתוי לקש איה תינידמה הביסה .טוזממ לוז םחפש ,איה תילכלכה
תונידמ רתוי םע םיבוט םייטמולפיד םיסחי לארשי תנידמל שי יכ םחפ
,איה תיגולוקאה הביסה .טוזמ תואציימה תונידממ םחפ תואציימה
חוכ תנחתמ םוהיזה תתחפהל תובר תובוט תוקינכט ונל תועודיש ,ןבומכ
,טפנה רבשמ ירחא ונבנו וננכותש חוכה תונחת לכ .קלד לע תלעופה
היגרנאה ןכלו ,למשחה רוקמל ותוא ךפוהה רבד ,םחפ לע תולעופ
.לארשיב ירקיעה

לארשיב למשחה רוציי
תויולע ץוציקל .תונחתה תקזחאו ןכרצל ותלבוה ,ורוצי איה למשחה תולע
לש קפסהה .הכירצ ידקומ תברקב ןה תונחתה ,הלבוהה תכרעמ
הפיחב חוכה תנחת .טאוו הגמ -6000כל עיגמ תוישארה חוכה תונחת
.תוליעפ חוכ תונחת 2 הפיחב .ץראב הנושארה רוטיקה חוכ תנחת איה
לש תפטושה תוליעפה תליחת םע 1982 תנשב הרגסנ תפסונ הנחת
תבכרומה "גנידר" חוכה תנחת תלעופ ביבא לתב .הרדחב חוכה תנחת
דודשאב .זכרמלו ןד שוגל למשח תקפסאל תיארחאה ,תודיחי עבראמ
איהו ,םורדה רוזאל למשח תקפסמה "לוכשא" חוכה תנחת תלעופ
תאצמנ ןולקשאל תימורד .תודיחי 4 :ץראב הלדוגב היינשה חוכה תנחת
תולודגה תוילאודיבידניאה רוצייה תודיחי 2 :"גרבנטור" חוכה תנחת
.הנידמב הלודגה חוכה תנחת איה הרדחב "ןיבר תורוא" .ץראב

ינדרי - ילארשי הלועפ ףותיש
ןורדסמכ ןדריה רהנ לש ודמעמל םרות למשחה םוחתב הלועפ ףותיש
רזוע ידדה רושיק .היגרנאה םוחתב הלועפ ףותיש תריציל רזועו ,ףתושמ
ךרוצב םיצצקמו ,םידדצה ינשב למשחה יתוריש לש תונימאה תרבגהל
םיימוימוי םילדבה ןדרילו לארשיל רחאמ .הנידמ לכב םירקי םיאלמב
רחסל תונמדזה רוציי תוכרעמה יתש ןיב רוביח ,אישה ינמזב םייעובשו
םיטרפמ יפוריאה דוחיאה י"ע ונמוממש םירקחמ ינש .ףתושמ יתלעות
תמוצב חוכ תנחת רשאכ ,רוזאב הלועפ יפותישל םיירשפא םיטירסת 10
ןיב םה ןאמעל םילשורי ןיב םיווק ךרעמ וא ,הבאט-הבקע-תליא
ףותישל תורשפאה תקדבנ רחא רקחמב .תוירלופופה תויורשפאה
,חלמה םי לש ימורדה והצקב למשחה םוחתב ינדרי -ילארשי הלועפ
למשחה תרבח לש הנחת תת ןיב מ"ק 50 לש רוביח שורדיש רבד
ןוממ ףסונ רקחמ .תיתוכלמה תינדריה למשחה תרבח לש הנחתו
- תיניטסלפה תושרה - םירצמ -לארשי לש הלועפ ףותיש קדובו ,םוחתב
. ןדרי

למשחה קוח
קוחה לש ופקות תסינכ םע וגפ למשח רוצייל תוידעלבה תויוכזהו ןויכיזה
תוליעפה תא רידסה :הרטמב ,1996 סרמב קקוחש ,שדחה למשחה
לש םבולישל לעופ תיתשתהו היגרנאה דרשמ .רוביצה תבוטל קשמב
םסרפת תידרשמניבה יוגיהה תדעו .למשחה קשמב םייטרפ םינרצי
לע תססובמה היגולונכטב חוכ תנחת םיקיש יטרפ ןרצי תריחבל זרכמ
ידכ לעפי דרשמה .םיפסונ םיזרכמ ומסרופי ןכמ רחאל .יעבט זג תפרש
תויורשפא תא ליבגהל םינווכמה םידעצ עצבל למשחה תרבחמ עונמל
עצבלו ,למשח רוציי לש םיטקייורפל םייטרפ םינרצי לש הסינכה
ותוא רוכמל אלו ,ןכרצה לא תורישי למשח תקפסא ורשפאיש םיכילהת
.למשחה תרבחל
למשחה להנמ
קוח ,1996 -למשחה קשמ קוח :םיקוח 3 ףקותמ לעופ למשחה להנמ
וידיקפת.1954 -ד"ישתה למשחה קוחו ,1996 - למשחה תקפסא
:םה להנמה לש םיירקיעה
לע חוקיפו רושיאו ,למשחה םוחתב לועפל ושרוהש םיפוגה יושיר
םהיתוינכות
למשחה קשמ לש ראתמהו חותיפה תוינכת תויוותהו תריצי
םוריח תעשל םירוטרנג יושיר
םיטועימה יבושייב למשחה תשרל םירוביח
ןדרי םע הלועפ ףותיש ךות למשח רוציי -ץוח ירשק

הבועמ ינממחפ זג
,(מ"פג) הבועמ ינמחפ זג ,םיילאנויצנבנוקה היגרנאה תורוקמ ברקמ
רתויב יתודידיה רצומה אוה ,ימלוג טפנ קוקיז לש ךילהתב קפומה
ימ תא ,המדאה תא םהזמ וניא ,םירחא םיקלד תמועל ,זגה .הביבסל
תבכשב עגופ אלו ,הממחה טקפאל םרות וניא זגה .ריוואה וא םוהתה
ןוויכמ ריוואה תא םימהזמה םירמוחמ יקנ ם"פגה ,ףסונב .ןוזואה
רכומהו יתיבה םוחתב תובר םינש הז אצמנ רמוחה .תמלשומ ותריעבש
חתנמ דבכנ קלח הז םוחת לש יתיישעתה קלחה אלממ םויכ ךא ,ונלוכל
םיאלקחה םינוגראהו היישעתה לש תרבוגה השירדל תודוה :ולש קושה
ם"פגב שומישל םהמ םיבר ורבע ,םהזמ אלו ,(תיסחי) לוז רמוחל
תא םימהזמה ,רלוסו טפנ ומכ ,ימלוג טפנ לש םירחא םיקיקזתב םוקמב
זגארשימא ,היגרנא רוד ,זגזפ :ןה ,םוחתב תוקסועה תורבח .הביבסה
.תורחתה תרבגהל תויורשפאה תוקדבנ הז םוחתב םג .דועו

יעבט זג
, זרכמב רחביהל הרומא ,יעבטה זגה םוחב הלשממה תוינידמ סיסב לע
תא ליעפהלו םיקהל תונוישר לבקתש ,תילארשיה זגה תרבח 1999 - ב
יעבט זג קוושל ןכו ,יעבט זג לש הקולחו הכלוהל תיזכרמה תרנצה
ךילהת תא םדקל שי הז זרכמ םוסרפ תארקל .םיילאיצנטופ םינכרצל
תונוישרה יכמסמ תא שבגל ןכו ,יעבטה זגה קשמ קוח לש הקיקחה
זגה תכרעמל ראתמה תינכות לש התנכה תא םייסל שי ןכ .םיידיתעה
יעבט זג וא יעבט זג תקפסא לע ירחסמה מ"ומב םדקתהלו ,תיזכרמה
.למשחה תרבחל (מ"טג) לזונמ

תירלוס היגרנא
תייגרנא םוחתב תימלוע התליבומ לארשי הייהת תובר םינש ינפל רבכ
,תילמשח תימרת היגרנאל שמשה ינרק תנירק תא תכפוהה ,שמשה
םגא ימ תלצנמה היגולונכט םג החתופ הנורחאל .דועו תיגולויב - תימיכ
רומשלו רוגאל ידכ םיוסמ םילרנימ בכרה םע בולישב תמיוסמ תוחילמב
ומכ שמש תפוטש ץראב דואמ הנימז תירלוס היגרנא .שמש תיגרנא
הרושבה .תוילאנויצנבנוקה תוטישהמ רתוי הברה הלוז איהו ,ונלש
ןושארה םוקמב תאצמנ לארשי ןכש ,ןטקה שיאה לש וקנראל םג העיגה
.םיירלוס םימ םומיח ידודב שומישב םלועב

תימרטואיג היגרנא
םוחה תא תלצנמ איהו ,ץראה רודכ םוח תייגרנא איה תימרטואיג היגרנא
אוה וז היגרנא לש יטרואיתה לאיצנטופה .המדאה יקמעמב רוצאה
םיקפסמה םיימרטואיג תורוקמ קר םילצנמ םויכ ךא ,יפוסניא השעמל
דחאשכ ,תיסחי יקנו לוז היגרנא רוקמ והז .םימח םימ וא רוטיק
דיחיה יתועמשמה שומישה .למשח רוציי אוה וילא םילבוקמה םישומישה
.םלועה לכב עגרכ ץפומ עדיה ךא ,ב"הראב עגרכ אוה וז היגרנאב
םג הקזח איה ךא ,םיבחרנ םיימרטואיג תורוקמ ןיא םנמא לארשיל
תימרטואיג חוכ תנחת .םימייקה לש ליעי לוצינל תודות ,הז םוחתב
.ותלא םימיב תנחבנ הנושאר

ןיערג תייגרנא
הלוז איהש ,הז ןיממ היגרנאב תוניינעתה הלחה הנידמה םוקמ לחה
תינכות ליחתהל הרומא התייה םינומשה תונש עצמאב .דואמ הליעיו
הנחת התנבנ אל ,םויהל ןוכנ .תויניערג חוכ תונחת 4 -כ ונביי האישבש
.ליבונר'צ ןוסא רואל הארנכ ,למשחה רבח תרגסמב וזכש
קרוש לחנב :יניערג רקחמ יזכרמ 2 ץראב ומקוה םישימחה תונש ףוסב
שומישה .(םוינוטולפ) עיקב רמוח רצייל לגוסמ הנומידב רוכה .הנומיד דילו
םייניערג םינקתמב וא יברת ירוכב קלדכ אוה רמוחב דיחיה יאבצ אלה
םייק רוכהש רוריבב יד קיסהל ןתינ ,ולאמ הב ןיאש הנידמב .םילודג
.היגרנא תקפה תורטמל אלו,יניערג קשנ חותיפ תורטמל
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד