ןדרי

.תגצמה לש Rtf ץבוק תדרוהל ןאכ וצחל


יללכ
היסולכואה תסורפת
היסולכוא
ןדריב תותדו םימע


תד
רצח לע תוליכר תצקו
...הכולמה

לשממ
הקיטילופו


ןוחטבו אבצ
...הירוטסיה
םיסחי
םיימואלניב

ברע תונידמ םע םיסחיה

ברעמהו ןדרי

לארשיו ןדרי

פ"שאו ןדרי

?םויה המו

תואלקחה
הלכלכ
םיבצחמ

הישעת

ץוח רחס

ץוח עויס

תוריית


םימ


םע תלבוגו ןדריה רהנל חרזממ תנכוש תימשאהה תינדריה הכלממה
תידועסה ברע םעו חרזמב קריע םע ,ןופצב הירוס םע ,ברעמב לארשי
.םורדב
.ר"מק 90640 : החטש
:תוירקיע ךרוא תועוצר 3 - ל הז חטש קלחל ןתינ
.הברעהו חלמה םי ,ונלש ןדריה תעקבל ליבקמה - יחרזמה ןדריה קמע*
הבוג ישרפה תרצויו ןדריה קמע לעמ תאשנתמה העוצר - ןדריה רבע ירה*
םי םילקאה רוזאה ןופצב .ןדריה קמע ןיבל םניב 'מ 1600 - 1200 לש
.חיחצל ךפוה אוה םימירדמש לככו ינוכית
.ןדרי לש החטשמ תוישימח עבראכ הסכמ - ירוסה רבדמה תמר*
הבו תליא ץרפמב דבלב מ"ק 20 - כ לש ךרואב הנטק ףוח תעוצר ןדריל
.הבקע למנ - םיל אצומ שמשמה דיחיה למנה ןכוש
.ןאמע - הכלממה תריב
.תינמותועה הירפמיאהמ קלח תיחרזמה ןדריה רבע התיה 1917 דע
ןדריה רבע תורימא םשב תיטילופ הדיחי םיטירבה י"ע העבקנ 1921 - ב
.תימשאהה תלשושהמ ןייסוח ןב הללאדבע רימאה רתכוה השארבש
.ךלמכ רתכוה הללאדבע רימאהו תואמצע ןדרי הלבק 1946 - ב
תיברעמה הדגה לע םג ןדרי הטלתשה (רורחשה תמחלמ) 1948 - ב
5880 חפוסש יפוסה חטשה ךס) החטשל ןתוא החפיסו םיילשורי חרזמו
.(ר"מק
הלא םירוזא לע לארשי הטלתשה (םימיה תשש תמחלמ) 1967 - ב
.(ולסוא ימכסה תרגסמב תיאניתשלפה תושרל םייתניב ורסמנ םקלח)
לש יטפשמהו ילהנמה רשקה קותינ לע ןייסוח ךלמה עידוה 1988 ילויב
.תיברעמה הדגה םע ןדרי תכלממ

ןדריב היסולכוא
הלדג זאמ .דבלב שפנ ףלא 450 - כ ןדרי תייסולכוא התנמ 1947 - ב
ןדריל ורהנש ,לארשי ץראמ םיטילפ לש הריגהה ילג ינשל תודוה תוריהמב
ןכו (1967) םימיה תשש תמחלמ ןמזבו (1948) רורחשה תמחלמ ןמזב
.הובגה יעבטה יובירל תודוה
.שפנ ןוילמ 4.5 - כ הנומ םויכ ןדרי תייסולכוא
(1988 ילוי ינותנ) . 2.54% : היסולכואה לודיג לש יתנש בצק
(1000 - ל םידלונ) 35.18:הדולי}
(1000 - ל םיתמ) 3.91 :התומת
.(1000 - ל םירגהמ) - 5.92 :תילילש הריגה
(74.84 - םישנ ,70.96 - םירבג) 72.84 :תעצוממ םייח תלחות
.םידלי 5 םידלונ ןדריב תעצוממ החפשמב
:םישנ , 6.6% םירבג ) 13.4% כ"הס :15 ליג לעמ תורעבה זוחא
ךומנ תורעב רועיש כ"הס .(ךומנ השיא דמעמ לע עיבצמה ןותנ - 20.6%
.(ברע תונידמ ראשל תיסחי
.15 - 6 ליגמ םניחו הבוח ךוניחה
.15 ליגל תחתמ היסולכואה לש 50% - מ הלעמל
תונידמ תצובקל ןדרי לש התוכייתשה לע םיעיבצמ וללה םינותנה לכ
.הלאל סחיב בוט הבצמ ךא ,ישילשה םלועה
.תיתרוסמ ןדריב היסולכואה
.שפנל $4800 - ג"לת
תירפכה היסולכואל תינוריעה היסולכואה ןיב םימוצע םירעפ ןדריב םימייק
הטילאה) .הלכשהה תניחבמ םגו תילכלכ הניחבמ םג ,ראשל הטילאה ןיבו
.(ברעמה תואטיסרבינואב םידומיללו םייטרפ רפס יתבל הינב תא תחלוש

היסולכואה תסורפת

וניא הז ןותנ ךא ,ר"מקל שפנ 43.02 איה ןדריב היסולכואה תופיפצ
85% - ש ןויכמ .היסולכואה תסורפתב ןוזיאה רסוח לשב דחוימב יתועמשמ
,הנידמה ברעמב רקיעב תזכורמ התייסולכוא ,ירבדמ ןדרי לש החטשמ
.ןדריה רבע ירה לש ינופצה םקלחב רקיעב
.דיבריאו , אקרז , ןאמע םירעב תררוגתמ היסולכואה לש םישילש ינשכ
תשולש לש הריהמה םתחימצ .השאר ריע לש גרדמ אוה ינוריעה גרדמה
ו 1948 ב רקיעב םילגב) םיטילפ תמירזמ רקיעב תעבונ וללה םיזכרמה
תא רפשל הרטמב תולודגה םירעל םיירפכ לש תימינפ הריגהמ ןכו (1967
.םהייח תמר
בצקב תדמוע הניא תינוריעה התיתשתו ןיסולכוא ץוציפמ תסרוק ןאמע
םירעה 3 ב עויסהו הלשממה יפסכ בור םג ועקשוה רושעכ ינפל דע.רויעה
ךילהת תא םולבל ידכ ץמאמ רטשמה השוע תונורחאה םינשב .תויזכרמה
םוקמל בושל רפכהמ ריעל ורגיהש םיבשותה תא דדועמו ץאומה רויעה
ןאעמו הליפט ,כרכ תוזוחמ) .הכלממה לש םורדה ירוזאל רקיעב ,םאצומ
ללכמ 10% קר םהב םייח ךא ,הכלממה חטשמ 50% םיווהמ
לש תקסופ יתלבה ותחימצ תא םולבל רטשמה תרטמ .(היסולכואה
ידכ ,ןדריב תואלקחה לש תכשמנה התגיסנ תאו אקרז - ןאמע ןילופורטמה
.ןוזמ אוביב תולת עונמלו תינוריעה תיתשתה לע לקהל
םיבשותה בור} .םידוונ םיאודב 5% - כ .תירפכ היסולכואהמ 40% - כ
וראשנ םיטעמ קר ךא, יאודב אצוממ םה תיחרזמה הדגה לש "םיירוקמ"ה
.{(םידוונ) "םייתימא" םיאודב

ןדריב תותדו םימע

,םיסקר'צ :םירחאה .םיברע םה הייסולכואהמ 95% - כ תינתא הניחבמ
איה הנידמה תפש .םינמראו (זקווקב הלא םימע ינש לש םאצומ) םינ'צ'צ
.תיברע
.
היושע הניא וז הצובק םלוא ,יניטסלפ אצוממ םה היסולכואהמ 70% - כ
ןיבל 1967 - ו 1948 יטילפ ,תונחמה יבשות ןיב ןיחבהל שי .תחא השקמ
ינוניבה דמעמה לש רתוי התוחנה הבכשה םהש םירעה יבשוי םיניטסלפה
השוע תונורחאה םינשב .יטילופהו ילכלכה דסמב םיבלושמו ינוריעה
םירעה ךותב םיטילפה תונחמ תא בלשל ץמאמ ןדרי תלשממ
הסיסת ידקומכ תונחמה תא רמשל ןוצר רסוחמ רקיעב תאזו ,םתוכימסבש
.םייטילופ
תלשושהמ איה תילכלכ - תיתרבחה הטילאה ןכו הכולמה תלשוש
הייעב הפ תרצונש ןבומכ .(דמחומ איבנה יאצאצמ ,םיאודב) תימשאהה
.יניטסלפ בור לע טלוש (ימשאה) טועימ ןכש
םורדב רקיעב םיטטושמ .םידוונ םיאודב ןיידע םה םיבשותהמ 5% - כ
לש םינמאנה ויכמות םה םיאודבה .תידועסה ברע םע לובגה דיל ,הנידמה
.הכולמה תיב

תד
מ תוחפ תצק .םינוס םימלסומ םה םיבשותהמ 95% לעמ תיתד הניחבמ
םירצונה .(םיסכודותרוא םינווי רקיעב) םירצונ םה םיבשותהמ 5% -
םג הכלממב םייק .ןדרי לש םיילכלכהו םיינידמה םייחב ליעפ קלח םילטונ
.ןדריב םידוהי ןיא .ןטק יזורד טועימ
.ידמל תינגומוה היסולכואה תיתד הניחבמ :רמולכ
לש םחוכ הלוע תונורחאה םינשב ךא ,ינוליח יפוא תלעב איה הנידמה
ויה ימשאהה ןוטלשל תירקיעה היציזופואה ,רבעב .םיימאלסיאה םימרזה
היציזופואה תא ודקפש םירבשמהמ האצותכ ,ןורחאה רושעב .םיניטסלפה
התניש ,(ולסוא ימכסהו תיברעמה הדגהמ ןייסוח תורענתה) תיאניטסלפה
.התומד תא ןדריב תירקיעה היציזופואה
לשב היציזופואה ליבומל הגרדהב ךפה יטסיביטקאה ימאלסיאה םרזה
הבזכאה תשוחת לשב ןכו ןדרי היורש וב קומעה ילכלכ - יתרבחה רבשמה
ןווכל לועפל םיינוליחה םירטשמה לש םנויסנמ ימלסומה םלועב תחוורה
העיפשה ןכ םג ןאריאב תימאלסיאה הכפהמה .תוברעמתהו היצזינרדומ
.ינוציקה םאלסאה תיילע לע דאמ
וללכ אלו תיברעמה הדגהמ ןייבוח תורענתה רחאל וכרענש) 89 תוריחבב
תיבב םיבשומה ללכמ 40% - ב םיימאלסיאה םימרוגה וכז (היבשות תא
.שדחה םירחבנה
םה . ןדריב בושחה יטילופה ןוגראה םויה םה םימלסומה םיחאה תדוגא
אלש ןוויכמ תורחא היציזופוא תוגלפמל תיסחי) הלועפ שפוחמ כ"דב םינהנ
.ןוטלשה דגנכ תובר ולעפ

הקיטילופו לשממ
תובושח תויוכמס הקינעמ 1952 מ הקוחה .תיתקוח הכולמ איה ןדרי
דסומ לש ויתויוכמס תפדעה ךות ךא ,רחבנה ירטמלרפה דסומלו ךלמל
.תימשאהה החפשמה יראש ןיב השוריב תרבוע הכולמה .הכולמה

הירפמיאה ןוטלש תחת ןדרי התיה הנושארה םלועה תמחלמ דע
.תינמותועה
טדנמ תחת לארשי ץרא םע דחיב ןדרי הדמעוה יטירבה שוביכה םע
.יטירב
תורימא) יטירב ןוטלש תחת תדרפנ תיטילופ הדיחיכ ןדרי העבקנ 1921 ב
תחפשממ ,ןייסוח ףירשה לש ונב) הללאדבע רימאה השארבש ןדריה רבע
.(הכמב םימשאהה
.תימשאהה תינדריה הכלממל הכפהו תואמצע ןדרי הלבק 1946 ב
תיברעמה הדגה לע ןדרי הטלתשה (רורחשה תמחלמ ךלהמב)1948 ב
םע הכלממל הטקש רבדמ תכלמממ הכפה ךכו תיחרזמה םיילשורי לעו
םיאניטסלפה ןיב םיסחיה .םיאניטסלפ םה הכותמ שילש ינשש היסולכוא
טועימ) םייטילופ םיתומיעו םיישק םיפוצר ויה ימשאהה רטשמה ןיבל
לש המויקל הנכס הפקשנ םהב םיבצמ ויהו (יניטסלפ בור לע טלוש ימשאה
יברע ידיב ןדרי ךלמ הללאדבע חצרנ 1951 -ב .תימשאהה הכלממה
טסוגואב חדוה שפנ תלחמ לשב ךא ויתחת ךלמוה לאלט ונב.יניטסלפ
ןדריב הטלש,(17 ןב ותויהב 53 יאמ) ךלמל ןייסוח ונב לש ויונימ דעו 1952
ךא ,תוביצי רסוחב ונייפאתה ןייסוח לש תונושארה ויתונש .םירצוע תצעומ
הלחממ ותומ דע ,הנש 47 טעמכ ןדריב טולשל חילצה ונוטלש סוסיב ירחא
.(99 ראורבפ)

איהש תיטילופה הטילאה ידי לע ךלמה ךמתנ ונוטלש תונש לכ ךרואל
תא הנממ לולשל לולעה יוניש לכמ תששוח ןבומכ וז .תינדרי רבע הרקיעב
.אבצבו לשממב הרוכבה תודמע
דגנכ םילעפומה םירחא ןוחטב תוחוכו אבצה לע ןעשנ ינדריה רטשמה
.ןוטלשה ידגנתמ
בור םיווהמה םיאניטסלפה רקיעב םה (היציזופואה) םייקה ןוטלשה יללוש
.ןדריב ירפסמ
אוה קרו אוהש ךלמה דמוע השארב .רתויב תמצמוצמ תיטילופה תרמצה
ירבח ברקמ טועימ תללוכ םג תרמצה .תובושחה תוטלחהה תא לבקמ
םינמנ ןכ ומכ.הרבסהה רשו םינפה רש ,הלשממה שאר :הלשממה
ימינפה ןוחטבה תועורז ילהנמו אבצה לש םיריכבה וידקפמ תרמצב
ץוחה רשו ןוחטבה רש םייוצמ אל תרמצה תצובקב .(הרטשמהו ןיעידומה)
אל ךא ,ךלמה תוינידמ עוציבב םידקמתמ הלא .(תויברעמ תונידמב גוהנכ)
.תוינידמה בוציעב
ןכלו ינרתח םרוג ,םינשה לכ ךרואל, היציזופואב התאר תיטילופה תרמצה
.הידעצ תא דאמ הרצה
:םיתב ינשמ בכרומ ינדריה טנמלרפה
רבע םבור ,םישנא 40 וב םירבח םויה .ךלמה י"ע הנוממה ןוילעה תיבה
.םינדרי
םג םכותב ,םירבח 80 הנומ םויה.תויללכ תוריחבב רחבנה ןותחתה תיבה
תיבה לש רושיא תונועט ןותחתה תיבה לש הקיקחה תולועפ .םיניטסלפ
עונמל תלוכי הכולמה דסומ ידיב שי ךכו ךלמה לש ןכו הנוממה ןוילעה
(...הצריש תע לכב טנמלרפה תא רזפל לוכי םג ךלמה) היוצר יתלב הקיקח
כ"דב ,תישפוח היהת תוריחבה תכרעמש תעבוק הקוחהש תורמל
תא רשפאה לככ םצמצל הרטמב תונוטלשה י"ע תונווכמ תוריחבה
ןוטלשל םייוצר יתלב ובשחנש םידמעומ .היציזופואה ישנא לש םתריחב
ןוחטבה ינונגנמ לש םיצחל לשב םתודמעומ שיגהלמ םיתיעל וענמנ
םיברוקמה םידמעומה תחלצה תא חיטבהל ידכ .םדגנ ולעפוהש ,ימינפה
.תולוקה תריפסבו העבצהה ירדסב םיפויזב רטשמה לחב אל ,ןוטלשל
- ה תונשב רבכ לחה הז ךילהת .היצזיטרקומדל תועיבתה תורבוג ,םויה
הרשוא 1991 ב .(ילכלכ רבשמו םיימאלסיא םימרוג לש היילע רחאל) 80
שפוחו תיטילופ תונגראתה שפוח החיטבהש השדח "תימואל הנמא"
יכרנומ אוה ןוטלשה ןיידע ךא .ילמרופ ןוישרב תוכזל ולחה תוגלפמ .תונותיע
.דאמ ירוטטקידו
ךישמהל לוכי וניא אוה הז ןדיעבש ךכל עדומ ,ירטה הללאדבע ךלמה
היהש רידא חוכ ותוא ול ןיאש ךכל עדומ םג אוה .ויבא לש יכרנומה ןוטלשב
..."ףקיה תובחר תויטרקומד תומרופר" ךורעל חיטבמ אוה .ויבאל
הנידמל ןדרי ךופהת ,תויטרקומד תוריחב הנכרעית םאש דאמ ןכתיי
התייסולכואמ 70% - כש ןוויכמ) תימשאהה הכלממה םוקמב ,תיאניטסלפ
.(םיאניטסלפ םניה

...הכולמה רצח לע תוליכר תצקו
תנשב רצעה שרוי ראות תא לביק ,ל"ז ןייסוח ךלמה לש ויחא ,ןסח ךיסנה
ןב) הללאדבעו ךלמה ייחב תושקנתהל תונויסנ ויה הפוקת התואב .65
.רצעה שרויל תונמתהל ידכ (3 ןב) ידמ ןטק היה (ןייסוח
הכלממה תא ןייסוח ריאשה ,ותלחמ דגנ לופיט לבקל ידכ ב"הראל ועסנב
עיגהשכ .ךלמה לע םילבוקמ ויה אלש םייוניש המכ הב השעש ,ויחא ידיב
רטיפ (...דימתל רזוח אוהו אירבה ןכאש ווק םיימיטפואה) ןדריל ךלמה
ילכב םידומע 14 ןב ,ינשגר דאמ בתכמ אירקה) ויחא תא יטמרד דעצב
.רצעה שרויכ הללאדבע ונב תא ומוקמב הנימו (םיינדריה תרושקתה
הנמי ןסחש ןייסוח לש וששח התיה ןסח ירוטיפל תירקיעה הביסה הארנכ
קלח וחקל הלאה םיככתה לכב...ןייסוח לש ונב תא אלו ונב תא רצעה שרויכ
...ןייסוח לש ותשא ,רונ הכלמהו ןסח לש ותשא) ןומראה תושנ םג ליעפ
(...תיתימא ןובס תרפוא
דחא לכל יכ תויוטבלתה ויה ןכ םג רצע שרויל שדחה דמעומה תריחב יבגל
:"סוחייב םגפ" היה םידמעומהמ
.הילגנא םאל ןב - הללאדבע
(רונ הכלמה) ב"הראב הלדגש ינונבל ירצונ אצוממ םאל ןב - הזמח
.היברע הנניאו ינטסיקפ אצוממ ומא - (ןסח ןב) דישר
.הללאדבע עודיכ רחבנ רבד לש ופוסב

ןוחטבו אבצ
.יברעה ןויגלה םשב 1921 תנשב םקוה ינדריה יברעה אבצה
לע ןגהל םג תאז םע דחי ךא רטשמהו ךלמה לע רומשל אבצה ידיקפת
.ןדרי תולובג
76 ראוניבו דבלב עבק תורישל םיבדנתממ ןדרי אבצ בכרוה 76 תנש דע
.אבצה קוזיח לע רתוי בר שגד םשוהו הבוח תוריש קוח ןדריב אצי
דמוע ויתחת .ןוילעה דקפמכ שמשמש ןדרי ךלמ דמוע אבצה שארב
םינפה ןוחטב ןונגנמו הרטשמה) הלוכ ןוחטבה תכרעמו אבצה .ל"כטמרה
יאנתמ םינהנו ןוטלשל םינמאנ םיטנמלאמ םיבכרומ (תרארבאחמה -
ינב לע םינמנ םיניצקהמ םיבר .הכלממב דבכנ דמעממו םיבוט תוריש
הנק איה ןוטלשל תונמאנה .םינמאנ םיטועימו םיאודבה םיטבשה
.דוקיפה םלוסב תומדקתהל רתויב בושחה הדימה
יתשו ןוירש תויזיביד יתש .תויזיביד עבראב םינגרואמ ןדרי לש השביה תוחוכ
ר"יח תוביטח יתש) תויאמצע תוביטח שולש :ףסונב .תונכוממ תויזיביד
הרטשמה תא םיללוכ םירחא ןוחטב תוחוכ .(םידחוימ תוחוכ לש הביטחו
כ הנומה הז אבצ .1985 תנשב םקוהש יממעה אבצה תוחוכ תאו
רידסה אבצל רזע תוחוכ וא יחרזא רמשמ ויעמ אוה שיא 40000
.(שיא 90000 כ הנומה)
הנגהה ךרעמ רופישב תובר ןדרי העיקשה רופיכ םוי תמחלמ זאמ
ברעממ םג אוה שכרה .מ"נ יליט תוללוסו ברק יסוטמ תשיכר).תיריואה
.(ןפוד אצוי בוליש .מ"הרבמ םגו הפוריא

ידכ םידעצ רפסמ וטקננ ,ילכלכה רבשמהמ האצותכ ,תונורחאה םינשב
:ינוחטבה לטנה תא םצמצל
ןוצרהמ םג עבונ הז דעצש ןכתיי ) .הבוח סויגל קוחה העשוה 92 תנשב*
םימרוג לש אבצה תורושל הרידח עונמל ידכ ,םיסייגתמה ןוניס לע דיפקהל
.(תחטבומ הנניא ןוטלשל םתונמאנש
.םיאולימה תוחוכ ףקיה תנטקהל םידעצ וטקננ *
.תפרצמו הינטירבמ ברק יסוטמ תשיכרל תורקי תוקסיע ולטוב*

םג) ןדריל םיפסכ םירבעומ ,ןוטלשה יפוליחו ךלמה תומ תובקעב ,םויה
ב"הראל) .האבצ תאו ןדרי תא קזחל מ"ע ב"הראמ םגו ץרפמה תויוכידנמ
רוזאב הביציו הקזח ןדרי לע רומשל בושח סרטניא ,ץרפמה תויוכיסנלו
.(שיגר

ינדריה אבצב םירדס יוניש :ןסח תחדהל תוימשרה תוביסה תחא
.ל"כטמרה רוטיפו
תא רטיפו אבצב םייוניש הללאדבע ךלמה ךרע, ןייסוח תומ רחאל
.ןסח ודוד הנימש םיניצק םתוא

םיימואלניב םיסחי
8/2/99 ב .םינוש םינכשב תפקומ ,ןוכיתה חרזמה בלב תמקוממ ןדרי
ינדרי דיקפ" ןיבל וניב הכרענש השיגפ ירנבא ירוא ראתמ ,בירעמ ןותיעב
לש ןידעה הבצמ תא הפיו הרורב דאמ הרוצב ול ריבסה הז דיקפ . "ריכב
...ןדרי

8 ,תועד רודמ ,בירעמ ןותיע ,הפמה לע הללאדבע ,ירנבא ירוא
1999 ראורבפל
אלא ,רחא וא הז ךלמ לש ובל תויטנב היולת הניא ןדרי תוינידמ
ןדרי לש יטילופה הבצמ .תונכוסמה היתונכש לכ םע ןוזיאל הפיאשב
.הפמב בטיה אטבתמ


ךתוא דמלא" ,ריכבה ידקפה יתוא לאש "?ןדרי תא ןיבהל הצור התא"
רשאמ רתוי יתדמל תואבה תוקדה שמחב ,ןכאו ."תוקד שמחב
המכ ירמאמ לע רבדל אלש .םירמאמ תואמו םירפס תורשעמ
הברה ךכ לכ םיעדויה ,םייאבצהו םייחרזאה ,ונלש "םיחמומ"המ
.טעמ ךכ לכ םיניבמו

.ילארשיכ ןדריב םשרנש ןושארה םדאה יתייה .םינש 13 ינפל היה הז
אובל יתוא ןימזמ ךלמה רצח שארש יל רמא יפוריא טמולפיד :עקרה
עבטוהש ,ימשר רתיה יל קינעה ,סרפ ןועמש ,הלשממה שאר .ןאמעל
לש יבולב יתבשי עובש ךשמבו ,ריהקמ ןאמעל יתעגה .ילש ןוכרדב
תונויאיר תורשע יתתנו ,םישיא םע יתשגפנ ,ןאמעב יזכרמה ןולמה
.ויחא וא ךלמה םע החישל הנתמה ךות ,תימלועהו תימוקמה תונותיעל
,ברע תחורעל יתוא ןימזה ריכב דיקפ ותואו ,אובל הששוב הנמזהה
.םימוחינ סרפכ הארנכ

ומכ יאודב – יחיש ןב ,ןאמע בלב ,תיטנגלא תיתפרצ הדעסמב ונבשי
.ןדרי לש הפמ הילע רייצו ריינ תיפמ חקל – ןדריב רטשמה ישאר לכ
איהש ,הירוס םע לובג ונל שי ןופצב" ,ריבסה ",וניתולובג תא הארת"
ימימ הכלממ ,הידועס שי םורדמ .תיברע-לכו תינמואל ,תינוליח הנידמ
םיטלוש ןהבש ,ץרפמה תויוכיסנ הל רבעמ .תיתדו תינרמש ,םייניבה
הרוטטקיד ,קאריע תנכוש חרזממ .םיחייש לש םירגפמ םירטשמ
.תינפקות תינמואל

תלעב ,הינעו הלודג הנידמ ,םירצמל םיקשונ ונחנא ברעמב"
ונל שי .יברעה םלועה תא גיהנהל תשקבמה ,תיברעמ היצטניירוא
הנידמ ,רוזאב רז עטנ – יל חלסת םא – איהש לארשי םע ךורא לובג
בשוי תיברעמה הדגב .תוטשפתה לש תומגמ תלעב תינרדומ תיברעמ
-ןופצב .םיילקידר תוחוכ םימק ובש ,תואמצעל םחולה יניתשלפה םעה
לכ םע ,הביצי-יתלבהו תכסכוסמה ןונבל שי ,ונילובגמ קחרה אל ,ברעמ
."םינכוסמ תוחוכ ינימ

םינכשה לכמ תועפשה תורדוח ונלש הנטקה הנידמל" :הנקסמהו
ונחנא .ונתמדא לע םישגפנ םה .םינכוס ,םיטילפ ,תועיד – הלאה
.הלאה םינכשה לכ ןיב ןוזיאב יולת ונמויק .םתוא לכעלו ןתמל םילדתשמ
דחא םע ףא בירל ונמצעל תושרהל םילוכי ונניא .ונל םינכוסמ םלוכ
."םימי ךרואל םהמ

ןמא אוה ןייסוח" .ריקה לע היולת התיהש ,ךלמה תנומתב לכתסה אוה
עדוי אוה ,ןאריאב תמחולה ,קאריעב םויה ךמות אוהשכ .הזה קחשמה
,הירוסל רחמ ברקתי רשאכ .הירוס ,התביוא תא רחמ סייפל וילעש
לארשיל הווחמה תא .לארשי יפלכ הווחמ םייתרחמ תושעל וילע היהי
תיצחמש חכשת לא .םיניתשלפה תבוטל הרהצהב ןזאל וילע
,הידועס תא עיגרהל וילע ךכ רחא .תיניתשלפ ונלש היסולכואה
תא סיעכהל ילבמ הז לכ .קאריע ינפמו םיניתשלפה ינפמ תששוחה
."םאדס

הצור התא םא" :םעפ רמא ןואילופנ .תחא לגר לע הרותה לכ יהוז
ךותב יח ךלמה ןייסוח ."הפמב לכתסה ,הנידמ לש תוינידמה תא ןיבהל
קאריע תא בהא אלש םשכ ,לארשי תא בהא אל אוה .תאזה הפמה
תא קשינשכ .יטילופ-ואיג טלב ןדקר ,םלפודמ ןדרש היה אוה .הירוס וא
תחאב לזפ ןייסוח םאדס םע קבחתהשכו ,תאפרע לע בשח אוה ןיבר
ךלמה השע ןכל .ידועסה דהאפ רבעל תרחאה ןיעבו דסא רבעל ויניעמ
םירחאל ןתנו ולסוא םכסה לע םתח תאפרעש ירחא קר ונתיא םולש
םידעצב םהירחא אב ןייסוח ,ונכתסהו וזעה תאפרעו תאדאס .רשכה
.םיריהז

ומכ "לארשי תא בהוא" אבה ךלמה םאה :שחנל ונלצא םיסנמ וישכע
םימחה םיסחיב ךישמי םאה ?והינתנ םע קבחתי םאה ?ויבא
ותוא ושגפש םישנא םינייארמ ,ןיעידומ תוח"וד םיבתוכ ?םיימיטניאהו
.םישוקשיק – דובכה לכ םע .םידמולמ םירקחמ םירבחמ ,םשו הפ

אל ,תוחפ אל .ומדוק לש ומדוקו ומדוק השעש יפכ השעי אבה ךלמה
ינפמ וביל רתסב דולסי םא .םושה-תפילקכ תובושח וביל-תויטנ .רתוי
וייחל יתש לע ותוא קשני אוה ,הליתאשו היביק לש שיאה ,ןורש לאירא
םילמ רמאי ,םאדס תא בעתמ אוה םא .תיניתשלפה ותשא לע בושחיו
ךלמ .ןדרי ומשש קחשמה םש והז .יקאריעה םעה לבס לע תושגרנ
.תראשנ הפמה לבא ,אב ךלמו ךלוה

...הירוטסיה
ברע תונידמ םע םיסחיה
יברעה םלועב תיסחי תדדובמ דימת התיה ןדרי ,היתונכש בורל דוגינב
.תיברעמ היצטניירוא תלעבו
ולעהש יברעה םלועב תוכפהמ וללוחתה :םישישהו תישימחה תונשב
ויה הלא םירטשמ .קריעו הירוס ,םיירצמב םיינכפהמ הנוצק ירטשמ ןוטלשל
,ינכולמה הנחמב וקבאנש (םייטייבוס ורפו) םיינכולמ יטנאו םייברעמ יטנא
...הידועסו ןדרי תמגוד ,יברעמ ורפהו ינרמשה
יצחלב המחלמל הררגנ ןדרי.הנפמ תדוקנ התיה םימיה תשש תמחלמ
ךא ,תיברעמה הדגה תא ןדרי הדביא המחלמהמ האצותכ .םיירצמו הירוס
הנידמל הכפה ,תיסחי תדדובמ הנידממ .רפוש יברעה םלועב הדמעמ
,הירוס ,םיירצמ :תויברע תונידמ לש ןווגמ םע םירפושמ םיסחי תלעב
הל ויה אלו תיסחי שלח היה הדמעמ ןיידע ,תאז לכ תורמל .קריעו הידועס
,םיירוזא םייוניש .יברעה םלועב ליבומ דיקפת אלמל המצועה וא םיבאשמה
.יברעניבה הדמעמב הערל עוגפל ויה םילולע ,םהילע הטילש הל ןיאש
תוצעומה תירב יפלכ תוחיתפ רתי הגרדהב ןדרי התליג המחלמה תובקעב
תיסיסבה היצטניירואה תא התניש אל ךא ,(קשנ הנממ השכר וליפאו)
דעב לכ םדוק איה מ"הרבב הייטנהש ןייסוח עדי דימת) .ברעמה יפלכ הלש
רקיעב ,ןדרי לש היתוביוא ויה םיתיעלש ,הל תונכש תויברע תונידמ
.(...הירוס
ןדרי .קריעב ןדרי הכמת המחלמב :ץרפמה תמחלמ :תפסונ הנפמ תדוקנ
התיהש םושמ םגו הקזחה התנכשמ הששחש םושמ םג קריעב הכמת
תוקרפתה ירחא דחוימב) ת"הזמב שדח ילכלכ ינידמ רדסב תניינועמ
םלועה יבאשמב טולשיש דכולמ יברע שוג לש תוססבתהל איביש ,(מ"הרב
םע תנזואמ תוינידמ רוציל םיברעל רשפאיש ןפואב (טפנה דחוימב) יברעה
ריצ תווהל הרומא התיה קריע ,וז הסיפת יפל .תדחאתמה הפוריאו ב"הרא
תושק השביש קריעב התכימתש ןבומכ .תיברעה המצועה תכרעמב יזכרמ
תורחאה ץרפמה תונידמו הידועס ,םיירצמ םע ןדרי לש היסחי תא
רבשמל ומרגו התיבה היחרזא תא וריזחה ,תיפסכ הל עייסל וקיספהש)
.ןחבמב ודמעוה ב"הרא םע היסחי םגו (ןדריב ילכלכ

ברעמהו ןדרי
םרוגכ לארשיב התאר וליפאו ברעמה ןווכל התטנ דימת ןדרי ,רמאנש ומכ
.ב"הרא לש ילכלכבו יאבצה העויסל הקוקז התיה) ב"הרא ןיבל הניב ךוותמ
יטסיטילא ךוניח תימשאהה החפשמה ינב ולביק ,םינשה לכ ךרואל
.ב"הראבו הינטירבב םייתרקוי תודסומב

לארשיו ןדרי
ךוסכסב הנותמ הדמע ןדרי התליג ,תורחא תויברע תונידמל האוושהב
ךלמה הסינ ,(59) קשנה תתיבש ימכסה תמיתח רחאל .ילארשי יברעה
ותביאו לארשי םע וירשק עקר לעו םולש הזוחל לארשי םע עיגהל הללאדבע
חצרנ,(תיניטסלפה תימואלה העונתה גיהנמ) ינייסוח לא ןימא 'גאח יתפומל
.יניטסלפ שקנתמ ידי לע 1951 - ב הללאדבע
דצמ .ןדריל לארשי ןיב םיבכרומ םיסחי וררש 1967 דע 1950 םינשה ןיב
ינש דצמו לארשי דגנכ ןדרי לש החטשמ םילבחמו םיננתסמ תוליעפ - דחא
תחתמ םיסחי") .תונידמה יתש ןיב םייאשח םיעגמו ףיקע ינידמ פ"תש -
.("ןחלושל
הגשש ילמרופ אל ןפואב הדוה ןייסוח) םימיה תשש תמחלמ רחאל
.ןדריל לארשי ןיב םייאשחה םיעגמה ופכת ,(המחלמל ותוררגהב
עויסב) םיניטסלפה ןיב םיחרזאה תמחלמ הצרפשכ ,1970 רבמטפסב
הלשממ לש הנוניכ לע וזירכה ףא םיניטסלפה) הכולמה תיבל (םירוסה
ןופצל ושלפ םירוס םיקנטו תאפרע רסאי לש ותושארב דיבריאב תישפוח
סויג) הירוס תא עיתרהל ידכ םייתנגפה םייאבצ םידעצ לארשי הטקנ ,(ןדרי
ריואה ליח לש תוסיט ,ןופצב ל"הצ לש תוחוכ תעונת ,לארשיב םיאולימ
.(...ןדרי ןופצב םיירוסה תוחוכה לעמ ילארשיה
ךלמה .לארשי דגנ תישילש תיזח ןדרי החתפ אל ,םירופיכה םוי תמחלמב
םימי רפסמ (לארשי תלשממ שאר) ריאמ הדלוג םע שגפנ וליפא ןייסוח
.תירצמ - תירוס תבלושמ הפקתה ינפמ התוא ריהזהו המחלמה ץורפ ינפל
ןיב םולשה םכסה םתחנ 1994 - ב קר ,תויאשח תושיגפ הברה תורמל
הלכי אל ןדריש ןוויכמ (!םיירצמ םע םולשה ירחא הנש 15) .ןדריל לארשי
םע םכסה םתחייש ינפל לארשי םע םולש םכסה תמיתח המצעל תושרהל
.(ןדרי יחרזא רבעב ויה םבורש) תיברעמה הדגב םיניטסלפה
םידדצה ינש ."םח" םולש אוה ןדרי םע םולשה ,םיירצמ םע םולשל דוגינב
םיטקייורפל תוינכתו תובהלתה הברה ררג םולשה םכסה .ורמשל םיניינועמ
ןיא ונירעצל ךא ,ימואלניב יפסכ עויסב םקלח,ןדריל לארשי ןיב םיפתושמ
.הלא םיטקייורפל םיבר "תוריפ" ןיידע

פ"שאו ןדרי
םינועט דימת ויה ,(םיניטסלפה תא גציימה) פ"שא ןיבל ןדרי ןיב םיסחיה
גוציי ול ןיאש םושמ רמרוממ יניטסלפ בור היה ןדרי לש החטשבש ןוויכמ
.ןוטלשב םלוה
היבשות) ןדרי ידיב תיברעמה הדגה התיה 1967 דע 1948 םינשה ןיב
תיברעמה הדגה תא ןדרי הדביא םימיה תשש תמחלמב .(םיניטסלפ םלוכ
הריזב פ"שא תוקזחתה םעו "היצזינדרי"ה ךילהת םלבנ ךכ לשבו
."היצזיניטסלפ" לש ךילהת םיחטשב לחה תיברעניבה
לש םלרוג תעיבקב יזכרמה הדמעמ לע רומשל ןמזה לכ הפאש ןדרי
דגנכ פ"שא רותחי ,תאז השעת אל םאש ששח ךותמ םג ,םיניטסלפה
.יניטסלפ בור לע טלושה) ןדריב ימשאהה רטשמה
וליפא םה. ןדריב הכיפה ללוחל םיניטסלפה לש ןויסנ השענ ןכא 1970 - ב
םיניטסלפב המחלנ ןדרי .דיבריאב תישפוח הלשממ לש הנוניכ לע וזירכה
ורדח זא דע) לארשי תבוטל םג היהש ךלהמ ,החטשמ םתוא השריגו
הפוקת התוא יעוריא.(לארשיל ןדרי לש החטשמ תובורק םיתיעל םילבחמ
."רוחשה רבמטפס" פ"שא י"ע םינוכמ
ןדרי התניש ,67 זאמ תיניטסלפה הריזב וללוחתהש תורומתב הרכה ךותמ
הרקמ לכב ךא).תונתשמה תוביסנל םאתהב ,התוינידמב םיווק םעפ ידמ
.(יניטסלפה ןיינעב יזכרמה הדמעמ לע רומשל הדיפקה דימת
הרכה קינעה ןייסוח ."היצרדפה תינכת" ןדרי י"ע המסרופ 72 ץרמב
תיברעה הכלממה" תא ןנוכל עיצהו תיניטסלפה תושייל תלבגומ
תיחרזמה הדגב ינדרי ימונוטוא "לבח"מ תבכרומה היצרדפכ "תדחואמה
י"ע התחדנ תינכתה .הזעו תיברעמה הדגב יניטסלפ ימונוטוא "לבח"ו
.יברעה םלועה י"ע ףאו פ"שא
- ב .פ"שא לש ודמעמ רתוי דוע קזחתה ,םירופיכה םוי תמחלמ רחאל
יברעה םלועה י"ע פ"שא רכוה ,(וקורמ) טאברב הגסיפ תדיעוב ,1974
תימואל תושי" ןנוכל יאכזה "יניטסלפה םעה לש ידעלבה גיצנ"כ
.לארשי גוסית ונממ יניטסלפ חטש לכב "תיאמצע
.ןהמ הצורמ התיה אל ןבומכ ךא ,טאבר תוטלחה תא הלביק ןדרי ,תילמרופ
תיברעמה הדגהמ םיגיצנ וללכש טנמלרפה יתב ינש תא רזיפ וליפא ןייסוח)
גצייל יוכיס פ"שאל ןיאש ךירעה ןייסוח .שדח טנמלרפ רחבנ אל 89 דעו
ב"הראו לארשי תודגנתהו ןוגראה תודמע לשב םיניטסלפה תא החלצהב
.ומויקל
תא לצנל ןייסוח הסינ ,ןונבל תמחלמ רחאל שלחנ פ"שאשכ ,1982 - ב
היצמיטיגל קינעתש תיטילופ תופתוש פ"שא םע רוצילו ותבוטל בצמה
ןייסוחו תאפרע ועיגה 85 ראורבפב .ינידמה ךילהתב ןדרי לש התוברועמל
ןיבל ןדרי ןיב היצרדפנוק ןוניכל המכסהה דוסי לע ינידמ םואיתל םכסהל
ותינכתמ הז םכסהב גרח ןייסוח .םוקל הדיתעה תיניטסלפה הנידמה
לבחל קר אלו הנידמל תיניטסלפה תוכזב ריכהו היצרדפל תירוקמה
הדמעמב פ"שא לש לעופב הרכהה :ןדרי תניחבמ ךכל הרומתה .ימונוטוא
.ינידמה ךילהתב ןדרי לש יזכרמה
ןיב הרוכבה לע קבאמ חתפתה בושו דמעמ קיזחה אל הז םכסה ךא
פ"שא םע ינידמה םואיתה תא ןייסוח קיספה 86 ראורבפב .ןדריל פ"שא
תינכת תא ןדרי המסרפ הנש התואב .היולג תוביריל םיסחיה ורדרדה זאמו
.םיבשותה ברקב העפשהו הכימת רתיב תוכזל ידכ ,םיחטשל חותיפה
.םלועב רפתשהו ךלה פ"שא לש ודמעמ .םיפלקה תא הפרט הדאפיתניאה
לש גציימה ודמעמב הריכהו הרזח ,88 ינויב רי'גלאב הגסיפה תדיעו
תלשממ הזנג ,הבוגתב .תיאמצע הנידמל םיניטסלפה לש םתוכזבו פ"שא
.(1990 - 1986) םיחטשל חותיפה תינכת תא ןדרי
88 ילויב 31 - בו ןדריה תודג יתש תא גצייש םירחבנה תיב תא רזיפ ןייסוח
הדגה םע םייטפשמהו םיילהנמה םירשקה תא קתנל ותנווכ לע עידוה
יבשות םיניטסלפה לש תינדריה םתוחרזא הלטוב ךכ תובקעב .תיברעמה
.תיברעמה הדגה
ןדריה לע םירשגה .תיברעמה הדגה םע ודרי ירשק לכ וקתונ אל תאז לכב
רשק לע הרמש םג ןדרי .םתוצחל ושרוה הדגה יבשותו םיחותפ ורתונ
לע יארחאה ףקא'ווה) יתדה דסממה תועצמאב ,הדגה םע יטילופו ילהנמ
.(םישודקה תומוקמה
ןייסוח .תיטנלוויבמא דאמ פ"שא יפלכ ןדרי תדמע הרתונ תאז לכ םע
אל ןדרי .ינידמה ךילהתהמ ןדרי לש השירפ קותינה תועמשמ ןיא יכ ריהבה
תויהל (םייפרגומדו םייפרגואיג םימעטמ) המצעל תושרהל הלכי
ול היהיש פ"שאל חיכוהל לכויש הוויק ןייסוח .םיניטסלפה דיתעל השידא
אוהש הנקסמל עיגי פ"שאשו ב"הרא םעו לארשי םע םיעגמ להנל השק
.רבעבמ רתוי ינויווש סיסב לע םע םג ,ןדריל קוקז
זא הריכה לארשי .םיניטסלפל לארשי ןיב 'א ולסוא םכסה םתחנ 1993 - ב
.םיחטשה ןיינעב עירכיש ינידמ םרוגכ פ"שאב הנושארל
היה לוכי ףוס ףוס .ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסה םתחנ ךכ רחא הנש
םייאשחה םיסחיה םוקמב ,לארשי םע םייולג םיסחי ומצעל תושרהל ןייסוח
.רבעב המע ול ויהש

?םויה המו
היהת המ רורב אלשכ ,םיכרד תשרפב תבצינ ןדרי ,ןייסוח לש ותומ םע
.ורכזוהש םימרוגה לכ יבגל התוינידמ
ינידמה וקה לע רומשל הסני הללאדבע ךלמהש םיכירעמ םיחמומה בור
לש העיגפ ינפמ הכלממה תוביצי לע רומשל ץמאמ ידכ ךות ,ויבא לש
.םיינרתח םימרוג
ב"הרא .שעוגה ת"הזמה ךותב הביצי ןדריב תוניינועמ ברעמה תונידמ םג
.ןדרי תלכלכ תאו ןדרי אבצ תא קזחל תנמ לע םיפסכ ריבעתש העידוה
:ברע תונידמ יבגל
זאמ הכשמנש תונידמה יתש יסחיב תורירק הררש ןייסוח תומ דע :הידועס
עונמל ידכ םיבר םיפסכ םירזהל םינכומ םידועסה - וישכע .ץרפמה תמחלמ
טפנה םוקמב לוז טפנ ןדריל קפסל םינכומ ףסונב .ינדריה רנידה תליפנ תא
.יקריעה
?השיגה יונישל םרג המ
.הללאדבע ןוטלש בוצייב עייסל תינקירמאה השקבל תונעיה :ישעמ רבסה
תפתושמ הדימעו הידועס לובגב ביצי רטשמ חיטבהל ןוצר :ינוחטב רבסה
.יקריעה םויאה לומ תונידמה יתש לש
םע םיידיתעה םיעגמב ךוות תיילוחכ ןדרי לע רומשל ידועס ןוצר :ינידמ רבסה
.לארשי
:הירוס
לש ונוטלש תא רערעל תניינועמה הנידמכ וספתנ ןמזמ אל דע ,םירוסה
וסינ ףאו ןדריב םיניטסלפה ללוחל וסינש הכפהמב וכמת 1970 - ב .ןייסוח
רקיעב ,ןדרי ךותב םינכוס וליעפה ףא םירוסה .ןייסוח לש וסוטמב עוגפל
.םיניטסלפה םיטילפה יזוכירב
ידכ םימי 3 - ב הירוסב םעה לאשמ תא החד דאסא ,וישכע תאז תמועל
.(ובזע םלוכשכ םש ראשנ וליפאו) ןייסוח תייוולהב ףתתשהל
לארשי - ןדרי יסחי ןוניצ תרומת םיסחיב שדח ףד חותפל ןוצר וא :םירבסהה
:ךופה, רחא רבסה וא .היכרות - ןדרי - לארשי תשלושמה תירבה תריבשו
,ב"הראו לארשי לש הלודג תוגיצנ הייהתש עדי הבש היוולהל עיגה דאסא
.םולשל מ"ומה ךילהת תא שדחל ןוצר ךותמ
:קריע
.וננטצי םיסחיהש חינהל ריבס
:פ"שא יבגל
.שדחה ךלמכ הללאדבע לש ותריחבמ םיצורמ םיניטסלפהש חינהל ריבס
רוחשה רבמטפס יעוריאל רושק וניא הללאדבע ,ןייסוח יחא ןסחל דוגינב
ולרוג רשק םג הללאדבע .םיידיה לע יניטסלפ םד" ול ןיאו (דלי זא היה)
התחפשמ םע השרוגש תיניטסלפ) הינאר תא ותאשב םיניטסלפה לרוגב
לע לכה השעי הללאדבעש חינהל ריבס .השאל (ץרפמה תמחלמב תיווכמ
םניב ךוותמ םרוג שמשלו םיניטסלפה םע םיבוט םיסחי לע רומשל תנמ
.לארשי ןיבל

:לארשי יבגלו
חינהל ריבס ץוח יפלכ ךא ,ורמשיי םיבוטה םירשקהש חינהל ריבס
ברע תונידמ םע רתוי קודה פ"תש גישהל ידכ ,רתוי רהזיי הללאדבעש
ןיב ןגוה ךוותמכ עיפוהל ידכ םגו לארשי םע םולש יסחיב אל ןיידעש
.םיניטסלפל םילארשיה

ןדרי תלכלכ
20% - ל עיגמ הלטבאה רועיש .השק אוה ןדריב םייקה ילכלכה בצמה
ןוילמ 4.5 - כ םויכ ןדריב .שפנל ג"לתה תדיריל םרוג היסולכואה לודיג בצקו
.ינועה וקל תחתמ יוצמ עצוממב םיחרזא השימחל דחא רשאכ םיבשות
.$4800 :(1997) שפנל ג"לתה
רז עבטמ רתוי הברה} .םימולשתה ןזאמב רידא ןוערגמ תלבוס ןדרי
.{אוצי=סנכנ רשאמ אובי=אצוי

(98 ינותנ):םיקסעומה תוגלפתה
11.4% - הישעת
7.4% - תואלקח
הרובחת 8.7% ,היינב 10% ,תואנולמו תודעסמ 10.5%) םיתוריש ראשה
(םירחא םיתוריש 52% - ו תרושקתו

:םירזגמ יפל ג"לתל המורת
6% - תואלקח
30% - הישעת
64% - םיתוריש

ןדריב תואלקחה
:םיינשל קלוחמ ןדריב יאלקחה רזגמה
תכורצתל םידעוימה םינגד רקיעב םיבינמ םימושגהו םיהובגה םירוזאה*
דוביעה תוטיש .(אבייל תצלאנ איהו ןדרי לש היכרצל קיפסמ אל) תימוקמ
.(לעב תואלקח איה תואלקחה) .תויתרוסמ
וז תואלקח .תוקריו תוריפ םיבינמה ןדריה קמע לש הייקשהה ירוזא*
,תופטפטב הייקשה ,תוממח) היגולונכטו ןוה הב עקשומ .רתוי תינרדומ
תינכת תרגסמב הז לכ).ההובג הקופתה (...ןוכימ , הרבדה ירמוחב שומיש
ץרפמה תונידמל תאצוימ תרצותהמ קלח (רו'עה תלעת לש חותיפה
וחילצה אל םה ךא ,יאפוריאה קושה לא ץורפל תונויסנ םג ושענ .יסרפה
לש איה תירקיעה תרצותה) .תוקפסמ אל תוכיא תרקבו הזירא לשב
.(תוננבו רדה ירפ ,םינופפלמ ,תוינבגע
לשב דאמ תלבגומ תואלקחה .רקיעב רו'עה תלעת י"ע הקשומ הז רוזא
.םימב רוסחמה

םיבצחמ
דובעל לחה ןושאר לעפמ .םיטפסופה אוה ןדרי לש רתויב בושחה בצחמה
,הייזשלאבו הסח ידאוב םיפסונ םיטפסופ ולגתה רתוי רחואמ .הפייצר - אב
.ןעמל תיברעמ תימורד
15% תקפסמ .םיימלוג םיטפסופ לש םלועב ולדוגב ינשה קפסה איה ןדרי
.ימלועה שוקיבה לש
.חלמה םימ גלשאה אוה ףסונ בושח בצחמ
ןיא .(לארשיב ומכ) סבגו היינבל םינבא ,טלמ ןדריב קיפהל ןתינ ףסונב
.םייתכתמ םילרנימ טעמכ
זגה .זגו טפנ טעמ הב ולגתנ הנורחאל .היגרנא תורוקמב היינע ןדרי
קוקיזל רבעומ טפנהו (תינדריה הכירצהמ 5%) .למשח רוצייל שמשמ
.אקרזב

ןדריב הישעתה
זאמ .םינטק הכאלמ יתב דבלמ ןדריב הישעת התיה אל 1948 תנש דע
תיירכ יפנע ,בחרתה רוצייה ,תינדריה הישעתה החתפתה 1970
םינשד רוציל לודג לעפמ הבקעב הנבנ תאז תובקעבו ובחרתה םיבצחמה
. םילקימיכו
לע רקיעב תססבתמ ןיידע תינדריה הישעתה, תוחתפתהה תורמל ךא
גלשא ,תיכוכזו טלמ רוציי ,תוירגיס ,ליטסקט ןוזמ תרצות לש ינושאר דוביע
לש הכומנ המר לע עיבצמה רבד , קט יה תיישעת ללכ ןדריב ןיא .םינשדו
תינדריה הלשממהו אקרז - ןאמע רוזאב תוזכורמ תוישעתה בור .הישעתה
.תובטה תרזעב םיילוש ירוזאל הישעתה תא רזפל הסנמ הייעבל תעדומה

ץוח רחס

םיבצחמה . תוקריו תוריפ ,םינשד ,תשוחנ ,גלשא,םיטפסופ :ירקיע אוצי
.הפוריאלו ...ןטסיקפ ,היזלמ ,ודוה ומכ ,היסא תונידמל רקיעב םיאצוימ
.תוקריו תוריפ רקיעב תואביימ ץרפמה תונידמ
,טפנ ,ןוזמ) םייתיישעת םירצומו םייסיסב הכירצ יכרצמ :ירקיע אובי
,ןפי ,ב"הרא ,קריע ,הפוריא :אוביה תונידמ (...הרובחת דויצ,תונוכמ
.היכרות
םילודיג + םלג ירמוחמ רקיעב בכרומ אוציהש הארמ אוציהו אוביה תניחב
תלגוסמ אל איה םתוא ,דוסי ירצומ תאבימ ןדרי תאז תמועלו םייאלקח
.הכומנ חותיפ תמר לע םיעיבצמ הלא םינותנ .המצעל קפסל
:תורוחסה תרבעה
רבעב .ןוכיתה םיב םילמנ הל ןיא .ףוס םיב קר הרצ ףוח תעוצר שי ןדריל
תועצמאבו תיזא'גיחה תבכרה תועצמאב הפיח למנל תרבוחמ ןדרי התיה
ריבעהל הצלאנ ןדריו תולובגה ורגסנ רורחשה תמחלמ רחאל .םישיבכ
רבעמ םג תבייחמהךרדה תכראה) ןונבלב תוריב למנ ךרד היתורוחס
הדרי וז תורשפא םג , ןונבלב םיחרזאה תמחלמ ץורפ םע .(הירוסב
ירקיעה ונורסח .ףוס םי ףוח לע הבקע למנ םקוה הלא תוביסמ .קרפהמ
רבעמ בייחמ ב"הראו הפוריא םע רשקה .ךרדה תכראה - הז למנ לש
למנ) .הקירפא תפקה וא (הכורא הפוקת הרוגס התיהש) ץאוס תלעתב
רשאכ "הלודגל הלע" קריע - ןריא תמחלמ תונשבו 1960 - ב ךנחנ הבקע
.(וכרד להנתה יקריעה רחסה לכ
תרשפאתמ :ןדרי םע ונלש םולשה םכסה לש םיילכלכה תונורתיה דחא
לבא .דודשאו הפיח ילמנ ךרד םיינדרי םירצומ תרבעה (תלבגומ הרוצב)
םיבצחמה אוצי בור .חטשב הרוקש המ ןיבל לאיצנטופה ןיב רעפה בר ןיידע
םכרד םישוע םיבצחמה .הפוריא ןווכל אוה (גלשאו םיטפסופ) םינדריה לש
םיל ץאוס תלעת ךרד תוינא לע םיסמעומ םשמו הברעה ךרד תויאשמב
ךכבו םיבר מ"ק ךוסחת ןדרי ,ילארשי - ינדרי פ"תש היהי םא .ןוכיתה
חלמה םימ עוסמה לע סמעומ תויהל לוכי ינדריה גלשאה .בר ףסכ ךוסחת
.דודשא למנ דע תבכרב םשמו ,עפצ הדשל

:ץוח עויס
.ץוח עויסב הלודג תולת :ןדרי לש םיירקיעה םינייפאמה דחא
הפוריא) ברעמה תונידמ ,ץרפמה תונידמ : תוירקיע תועייסמ תונידמ
.ןפיו (ב"הראו
רסח ילכלכ גושגשמו הריהמ החימצמ ןדרי התנהנ 1982 - 1973 םינשב
היילעהש , ץרפמה תונידממ רקיעב בידנ ץוח עויסל זא התכז ןדרי .םידקת
דאמ הברה הפוקת התואב .דאמ ןתוא הרישעה טפנה יריחמב הלולתה
לע לקהש רבד ,הסנרפ ןהב אוצמל ידכ ץרפמה תונידמל ורגיה םינדרי
- ב .(םילטבומה רפסמ ןטק םגו התיבה םיפסכ וחלשנ םג) ינדריה קשמה
לש עויס ןדריל קינעהל דדגבב תיברעה הגסיפה תדיעו הטילחה 1978
םיליחתמ טפנה יריחמ ,83 תנשמ לחה .םינש 10 ךשמב $ דראילמ 1.25
ןכו ןדריב הכימת תומצמצמו ילכלכ רבשמל תוסנכנ ץרפמה תונידמ .חונצל
.םהיתונידמל הרזח םירזה םידבועה תא תוחלוש
תיילע תובקעב ןדרי םורדב תושק תומוהמ 1989 - ב :תואצותה תחא)
ימינפ יונישב ךרוצ שיש הנבהל ואיבה ךא ואכוד תומוהמה .ןוזמה יריחמ
.ןדריל ינוציחה ילכלכה עויסה תרבגהבו
ץרפמה תונידמ ךכמ האצותכו קריעב תכמות ןדרי ,ץרפמה תמחלמב
.םיפסכ הל םירזהל תוקיספמו ףרוע הל תונפמ

אישנה .רוזעל םתרנ ,ריינה לע תוחפל ,םלועה ,ןייסוח תומ תובקעב ,םויה
יכ עידוהו $ ןוילמ 300 ךסב יאבצו ילכלכ עויס םירזהל בייחתה ןוטנילק
ןרק .תויברעמ תונידמל םיינדרי תובוח לש תשדוחמ הסירפב ךומתי
ןדריל קינעתש ,םינש 3 - ל תואוולה תינכת תשבגמ תימואלניבה עבטמה
תויורימאה דוחיא .םימייק תובוח תסירפ רשפאתו הנשב $ ןוילמ 150
ןתרטמש ,ינדריה יזכרמה קנבב םוריח תודקפה לע עידוה תויברעה
ריבעהל החיטבה) רוזעל החיטבה הידועס וליפא .רנידה ךרע לע רומשל
.(לזומ ריחמב ןדריל טפנ רוכמל ןכו םיפסכ
םגו טפנה יריחמ תדירי בקע רבשמבתועוקש ןמצעב טפנה תונידמ ,לבא
.(סרגנוקה רושיא אלל) הלבגה אלל םיקיש לע םותחל לוכי אל וטנילק
.חטבומכ רהמ ךכ לכ עיגת הרזעהש חוטב אל :רמולכ

:ןדריב תורייתה
.רז עבטמ תסנכהל ולדוגב יעיברה רוקמה איה ןדריב תורייתה
םיריית וכשמש םישודקה תומוקמה תא ןדרי הדביא םימיה תשש תמחלמב
.תורייתה ףנע תושק עגפנ ךכבו (םחל תיב ,םיילשורי) םיבר
םירתאו (רה ,רבדמ ,םי םינווגמ םיפונ :בר יתוריית לאיצנטופ ןדריל כ"הסב
תימורה ריעה תוברוח לע המקוהש ןאמע) םייגולואיכראו םיירוטסיה
.(הרטפ ןבומכו ,אבדימ ,שר'ג ,היפלדליפ
הברה םירייתה תומכ תא הילא תכשומ ,ןדרי םורדב תמקוממה , הרטפ
לוח ןבאב הבוצח הלוכ ריעה .םיטבנה תכלממ תריב היה הז רתא .רתויב
םיירקיעה םינבמה .("םודאה עלסה" הנוכמ ןכל) דורו - םודא םינווגב תיבונ
.םישדקמו םירבק רקיעב םה הב
,םולשה םכסה רחאלש הנושארה הנשב דחוימבו "םולשה ץורפ" פע
םירצונ ןכו םיבר םילארשי םכותב .ןדריל ועיגהש םירייתה רפסמ שלוש
ןדריבו לארשיב רוקיב םיבלשמ םיתיעלו רתוי בר ןוחטב םישיגרמה) םיבר
.(דחי םג
לש "םימשבה ךרד" : אמגודל) תופתושמ תוריית תוליבח חתפל ןתינ
תליבח :וא .הזע דע ונלש בגנבו הרטפ ךרד ,ןדריב תרבועה םיטבנה
וליפא ילואו םישתכמה ,ףוס םי ,הרטפ ,חלמה םי תא תללוכה רבדמ תוריית
(...יניס

ןדריב םימ
85% :המע תדדומתמ ןדריש תושקה תויעבה תחא איה םימה תייעב
:היתונכש תופתוש הלש םימה תורוקמ לכלו ירבדמ ןדרי לש החטשמ
המעו ריהמ בצקב ןדרי תייסולכוא הלדג ךכל ףסונב .לארשיו הידועס ,הירוס
דוע בצמה תא ךבסמ תונורחאה םינשב תרוצב תונש יוביר .הכירצה הלדג
...ןדרי לש הירעב הייתש ימ םירסחש ךכ ידכ דע עורג בצמה...רתוי

:ןדרי לש םימה תורוקמ
ק"מלמ 450 םימ לאיצנטופ - ךומריה רהנ
ק"מלמ 220 םימ לאיצנטופ - תיחרזמה הדגה ילחנ
ק"מלמ 300350- - (םייליסופ) םוהת ימ

:ךומריה
רקיעב םרוז ומצע רהנה .לארשיו הירוס ,ןדריל ףתושמה ימואלניב רהנ
(םילבויה) תורוקמה בור .תרנכל םורדמ ןדריל ךפשנו תונידמה 3 ןיב לובגב
םא :רמולכ .ץיקב שביו םושג ףרוחב ףצוש .ינופטש ויפוא .הירוס םורדב
,וימימ תא סופתל ידכ .ץיקל םימ קיפסמ ןיא ,םירגאנ אל ףרוחה יפדוע
.רהנה הלעמב רכס תונבל ןדרי הכירצ
,רהנה הלעמב רכס תיינבל תונוש תוינכת ויה םישימחה תונש זאמ
.(ןדריל ךומריה ךפשל חרזממ מ"ק 53 - כ ,הירוס ןדרי לובג לע) ןיראקאמב
םייח וקבשו (הירוסל ןדרי ןיב םיכוסכס ,ןומימ תויעב) לעופל ואצי אל תוינכתה
.ןלוגה תא השבכ לארשישכ ,67 - ב
ןדריו ךומריה ילבוי לע םירכס םיקהל הירוס הלחה םינומשה תונשב
,רכסה תא תונבל בוש העיצה םימה לכ לע תירוס תוטלתשהמ הששחש
רצוייש למשחהמ הנהית הירוסו םימה בורמ הנהית ןדרי .הלש ןומימב
לא ומשש ,רכסה תיינב לע ןדריל הירוס ןיב םכסה םתחנ 1987 - ב .רכסב
יפסכ עויסל השקבב ימלועה קנבל התנפ ןדרי .(תודחאה רכס) הדחא'ו
תיינבל לארשי לש התמכסה יא לשב רשיא אל קנבה ךא ,רכסה ןומימל
התחדנ בושו...ךומריה ןגאב הלש םיסרטניאה וחטבוי אל דוע לכ רכסה
...רכסה תיינב
תרנכל לארשי י"ע ורבעוה ךומריה יממ קלח ,וללה םינשה לכ ךרואל
.(חלמה םיל תלעות אלל ומרזיש םוקמב)
- כ םהילע ונב) םילבויה ימ תא תרבגומ הרוצב םילצנמ םירוסה םייתניב
ןדריב םימה תקוצמו(...ןונכת יבלשב םייוצמ םירכס דועו םירכס 25
.הרימחמ
-ךומריה ןגא תונידמ ראשמ רתוי ,םימל תושאונ הקוקז ןדריש קפס לכ ןיא)
םירחאה היתורוקמ ,רתויב לודגה אוה ןדריב ירבדמה חטשה זוחא .ןדרי
סדנהמה...תוירוטסיה תויוכז הל שי ,טפנ טעמכ הל ןיא ,דאמ םילד
אוה םג ,םישימחה תונשב ךומרי-ןדריה ןגא תא קדבש ,ןוטסנו'ג יאקירמאה
לארשי ,ןגאה יממ 56% לבקת ןדריש ךכ וקלוחי ןגאה ימש עיצהו תאז ןיבה
ימכסה ךא .2.7% קר ןונבלו 10.3% קר לבקת הירוס ,31% לבקת
לארשי קרו םהב בשחתהל תברסמ הירוס .דבלב ריינה לע ורתונ ןוטסנ'וג
יצראה ליבומה טקייורפ ןומימב תוכזל ידכ םיכמסמה לע ומתח ןדריו
.(ןדריב רו'עה תלעת טקייורפו לארשיב

אוהו םישדחתמ םניא וימימש יליסופ רפיוקא םה ןדרי חרזמב םוהתה ימ
.וילע ךומסל ןתינש רוקמ ונניא הזש ךכ .הידועסל ףתושמ ףא

יממ קלח םגש ךכ ,עוער בצמב תינדריה תרנצה ,תורצה לכל ףסונב
...ךרדב דוביאל םיכלוה תיחרזמה הדגה ילחנ

?הז השק בצמל םיירשפאה תונורתפה םהמ זא
ןויכמ יתייעב .םימה תכירצ םוצמצ ךכבו תואלקחה םוצמצ - דחא ןורתפ
רבדה .ןדריל רז עבטמ םיסינכמה אוציה יפנעמ דחא איה תואלקחהש
.ןוזמ אוביב ןדרי לש התולת תא לידגי
.תיביצקת הייעבה .םי ימ תלפתה :ףסונ ןורתפ
שיגר הז אשונ ךא,(םולשה רוניצ) ןדריל םימ ריבעת היכרותש ןויער הלע
הירוס םע הלש םימה יכוסכס תא רותפל םדוק הכירצ היכרותש םושמ
.קריעו
םכסהב .םימה אשונב קסוע ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסהמ לודג קלח
םימ םולשה תלעת :םילודגה תונויערה דחא) םיפתושמ םיטקייורפ לע רבוד
למשח רציית םימה תליפנ תרזעבו ,חלמה םי תא אלמתש ,חלמה םיל ףוס
אל םויה דע ךא ,תובהלתהב עצוה ןויערה .םימה תלפתהל שמשיש
ןדריל לארשימ םיבלשב םימ תרבעה לע רבוד םולשה םכסהב .(...עצוב
םיפסונ ק"מלמ 50 ינש בלשב ,ךומריהו תרנכהמ הנשל ק"מלמ 50 :םויה)
הזוחה .םימ לש ףתושמ רוזחימו הלפתה ישילש בלשבו ןאש תיב קמעמ
לש םיטקייורפ לע םלשי ימ הלאשה החותפ הראשנ .ירמגל רוגס אל
,(99 ץרמ) אמגודל הלא םימיב...תרוצב תונשב הרוק המ םגו הלפתה
תומכמ תיצחמ קר הנשה ריבעת איה תרוצבה בקעש לארשי העידוה
.(...ןדריב תמעזנ הבוגתל םרג ןבומכש רבד ,ןדריל הבייחתה הילע םימה
רכס תיינבב ןדריל ףוס ףוס רוזעת לארשיש ךכ לע רבוד ףא םולשה םכסהב
םוקמבש טלחוהו תוינכתה ונתשה םייתניב .(היסדע רוזא) ךומריה לע ןטק
ומרזוי ךומריה ימ .לארשילו ןדריל ףתושמ רגאמ תרנכה שמשת ,רכס
ינפל ,רתוי תינופצ הדוקנב יצראה ליבומל ןדריה ימ ונפוי םתמועלו תרנכל
.תרנכל םעיגה
.רתויב תושקה תויעבה תחא איה ןדריב םימה תייעבש קפס ןיא :םוכיסל
םיחתמה תפרחהל םורגל ףא לולע ,הז שיגר אשונב ונדיצמ תוריהז רסוח
.ןדרי ןיבל וניניב.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ