תיניטסלפה תושרה

,(1993 רבמטפס) 'א ולסוא םכסה תובקעב המקוה תיניטסלפה תושרה
.(1994 יאמ – "הליחת וחיריו הזע" םכסה) ריהק םכסהו

תרגסמב םיניטסלפל ורבעוהש םיחטשב תטלוש תיניטסלפה תושרה
הסירפה") ןוטגנישוו םכסה ,(1994 יאמ) ריהק םכסה :םייניבה ימכסה
.(1997 ראוני) ןורבח םכסהו (1995 רבמטפס - תיברעמה הדגב "שדחמ

בורב ימצע ןוטלש תיניטסלפה תושרל שי הלא םייניב ירדסה תרגסמב
הדימבו ,ןורמושו הדוהיב םירע ששב ,וחירי רוזאב ,הזע תעוצר לש החטש
.דחוימ רדסה שי הבש ,ןורבחב תיקלח
םירוזאב ןורמושו הדוהיב תיקלח הטילש תיניטסלפה תושרל שי ןכ ומכ
איה הז דמעמ תועמשמ .(B חטש) דחוימ דמעמ ילעבכ ורדגוהש
ןוחטב ללוכ) םייחה ימוחת לכ לע תוירחא הלביק תיניטסלפה תושרהש
םיחרזאה ןוחטב ,תולובגה ךרואל ץוחה ןוחטב ךא ,(הרטשמ – םינפ
.לארשי ידיב הרונ "תיללכה" תינוחטבה הטילשהו ,םילארשיה
הטילשב םהש םירוזא - C חטשכ רדגומ תיברעמה הדגב רתונה קלחה
.לארשי לש תידעלב
םינוש תומוקמב םיפתושמ רויס תוחוכ ומקוה םימכסהה תרגסמב
ןיב הלועפה ףותיש רבגוהו , םימכסהה םויק לע רומשל םדיקפתש
.םידדצה

םירוזאב תויחרזא תויוכמס םיניטסלפה ידיב תונותנ םימכסהה תרגסמב
,החוור ,תואירב ,ךוניח :ןוגכ םיאשונב ,B רוזאבו האלמה םתטילשבש
םושיר ,תואלקח ,רחסמו הישעת ,תרושקת ,תוריית ,תוירוביצ תודובע
יוסימו ,תד ,למשח ,הקוסעת ,הורבחת ,הביבס תוכיא ,ןוכיש ,ןיסולכוא
תא רידסמה ,טפשמהו קוחה ימוחתב םכסה םתחנ ןכ ומכ .םיפסכו
תיניטסלפה תושרה ימוחתב םילארשיו םיניטסלפה לש יטפשמה םדמעמ
.םייניבה יחטש

םיינוחטב םיניינעב תופתושמ תודעו לש ןנוניכ םג ועבק םימכסהה
םדקלו ,םיפטושה םיניינעב לפטל ידכ תוינידמו תויעוציב תומרב ,םייחרזאו
.תיניטסלפה תושרל לארשי ןיב הלועפה ףותיש תא

עבקנ ,("ולסוא" - תונורקעה םכסה) ף"שא םע םכסהה תרגסמב
רסאי רחבנ הלא תוריחבבו ,תושרה תצעומל תוריחב ומייקי םיניטסלפהש
ןמזה ךשמב וכפה םיניטסלפפה .תיניטסלפה תושרה שאר בשויל תאפארע
טעמכו ,תקקוחמ הצעומל ,דבלב תילהנימ תויהל הדעונש הצעומה תא
טניבקה) "תיניטסלפה תושר"ה איה תעצבמה עורזה .רבד לכל טנמלרפל
.םייחרזאה םיניינעב םינוש םיקית יקיזחמ םירבח ובו ,(יניטסלפה

םהלשמ הרטשמ םיקהל םיניטסלפל ןתינ ןורבחו ולסוא ימכסה תרגסמב
םהלש קשנה ילכ תוחוכה ףקיה יבגל םימכסהב תועובקה תולבגה םע
,םכסומה ןמ םפקיהב םיגרוח םה ךא ,ומקוה ןכא הרטשמה תוחוכ .ב"ויכו
ןוחטב לש םינוש םיטביהב םיקסועה םיפסונ ןוחטב תוחוכ םג שי םדיצלו
.תונורחאה םינשב ורצונש םיתומיעב ל"הצ תוחוכ לומ םיבצינ םג ךא ,םינפ
,וחירי רוזא ,הזע תעוצר) םינוש םיחטש לארשי התניפ םימכסהה תרגסמב
םירדסה ועבקנו הנופ אל ילארשי בושי ףא ךא ,(ןורבחו םירעה שש יחטש
הללסנ ףאו הלאה םיבושיה לא תישפוח העונתו הרובחת יכרד חיטבהל
הרדס םג ועבק םימכסהה .תומוקמה ןמ קלחב םיפקוע םישיבכ לש הרדס
רורחשו ,לארשי ידיל םיחצור םילבחמ תרגסה ןוגכ ,םיפסונ םיאשונ לש
.םיפסונ םיניטסלפ םיינוחטב םיריסא

ךשמל דקפתת תיניטסלפה תושרהש עבקנ לארשי םע םכסהה תרגסמב
רדסהה לע ןתמו אשמ חתפיי הכלהמהב ,םינש שמח לש םייניב תפוקת
אלש םיאשונב םג וקסעי עבקה רדסהבש םכסוה .לארשי םע עבק לש
ןייצל שי . תויולחנתההו םיטילפ ,תולובג ,םילשורי – םהבו ןכינפל ונודנ
הפוקת רבכ ב"הרא תברועמ תיניטסלפה תושרל לארשי ןיב ןתמו אשמבש
םידדצה ןיב ומתחנש םימכסהה לכל תוסח תנתונכ תרדגומ איהו הכורא
.1993 זאמ

תיניטסלפה תושרה ןיבל לארשי ןיב להנתמ ןורבח םכסה תמיתח זאמ
ימכסה תא םדקל ותרטמש ינקירמא ךוויתב רקיעב ,ךשוממ ןתמו אשמ
םויק תרומת ,("תומיעפה") םיחטשב תילארשי הגיסנ דוע םרקיעש םייניבה
.םימכסהב םירחא םיפיעס לש ידדה

ומרגש םיעורא לש הרדס השחרתה תיניטסלפה תושרה לש הנוניכ זאמ
:םינושה םימכסהה לע םידדצה ןיב מ"ומה לש שודיחלו הקספהל ןיגוריסל

.ןייטשדלוג ךורב לש וידי השעמ – הלפכמה תרעמב חבטה

- 1994/5 ףרוח - ןושאר לג :םיירקיע םילג המכב סאמחה לש רורט יעוגיפ
.דיל תיבו ,םורד רפכ ,א"תב 5 סובוטוא

.רטנס ףוגנזידו ,ןולקשא ,םילשוריב 18 יסובוטוא :1996 ףרוח – ינש לג

.םילשורי בוחרדמו הדוהי הנחמ קוש ,א"ת ופורפא הפק :1997 :ישילש לג

.(1996 רבמטפס) םילשוריב לתוכה תרהנמ תחיתפ ירחא ברקה ימי

.המוח רה תנוכש תמקה לע לארשי תלשממ תטלחה

טבמה תדוקנמ "ןוסאה" לארשי תנידמ תמקהל לבוי – "הבכנה" יעוריא
.תיניטסלפה

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד