תיניטסלפה תושרה

םימ | ל"ניב םיסחי | היפרגומד


:תא םיללוכ םיניטסלפה לש םימה תורוקמ

ןדריה רהנ
תומכ .ר"מק 18,300 -כ ולש חטשה ינפו מ"ק 360 וכרוא ןדריה רהנ
.ק"מ 1200 איה רהנב תמרוזה תעצוממה תיתנשה םימה
תא םירצויה סאינבהו ןדה ,ינבצחה :םיירקיע םילחנ 3 -מ רצונ ןדריה רהנ
ןוויכל המורד הז תווקיה ןגאמ םימרוז םימה .ןדריה לש ןוילעה תווקיהה ןגא
.תרניכל האלה םשמו הלוחה םגא
לעמו הנשב מ"מ 1,600 איה ןוילעה ןדריב תדרויה םיעקשמה תומכ
.הנשב מ"מ 800 תרניכה
.ןדריו לארשי לש םימה יכרצמ %50 קפסמ ןדריה רהנ
רהנל השיג םהל ןיאו רחאמ ןדריה ימב שמתשהל םילוכי אל םיניטסלפה
.1967 זאמ לארשי י"ע םהילע ולטוהש תויאבצ תולבגמ ללגב ןדריה

םוהת ימ
.יטסרק ריג עלסמ םיבכרומ םירהה .תיברעמה הדגה לש םירהב םיאצמנ
.םיה ינפ הבוג לעמ רטמ 500 -כ םיהובגה םירהב םש םידרוי םימשגה
.הנשב ק"מ 650 - 600 -כ איה הנשב תדרויה םימה תומכ

:םוהת ימ לש תווקיה ירוזא 3 -ל חטשה תא קלחל רשפא

ק"מ 360 -כ ליכהל לוכיש (עבש ראבו ןורבח ןיב) יברעמה תווקיהה רוזא
שמשמ הז רוקמ ךכו ברעמב ףוחה רושימ אוה םימה תמירז ןוויכ .הנשב
םימה תא ובאש םיניטסלפה .םיניטסלפה תא ןהו םילארשיה תא ןה
.םכשו םרכ - לוט ,היליקלקב ורפחנש תוראב 138 -מ םהיכרוצל

ק"מ 140 -כ ליכהל לוכיש (ןינ'גו םכש ןיב) יחרזמ ןופצה תווקיהה רוזא
וכרצ 1992 -ב .םיניטסלפלו םילארשיל ףתושמ הז ןגא םג .הנשב
שומישל דבלב ק"מ 25 -כ וכרצ םיניטסלפה דועב ק"מ 155 -כ םילארשיה
.הז תווקיה רוזאב תוראב 86 םיניטסלפל .תואלקחו יתיב

ליכהל לוכיש (הדגה ירה לש םייחרזמה תודרומה) יחרזמה תווקיהה רוזא
וניא ךא ,דבלב םיניטסלפה שומישב הז רוזא .הנשב ק"מ 150 -ל 100 ןיב
.תוראבה ורפחנ ובש רוזאב םימה תוכיאב תויעב ללגב קיפסמ לצונמ
.122 אוה רוזאב תוראבה כ"הס

הזע לש ףוחה רוזא
ילוחה יפוחה תווקיהה רוזא לש רישי ךשמה אוה הזע לש תווקיהה רוזא
-כ וב אוצמל רשפא .לארשילו םיניטסלפל ףתושמ הז רוזא .לארשי לש
65 - 60 -כ ןתונ תווקיהה ןגא .רטמ 30 -ל 25 ןיבש םיקמועב תוראב 220
,1967 ינפל דוע םימ ידימ רתוי ונממ ובאשנו רחאמ לבא הנשב םימ ק"מ
האצותכו םיה ינפ הבוגל תחתמ תנכוסמ הרוצב דרי םוהתה ימ הבוג
.םיחולמ וכפה םימה ,םימיוסמ תומוקמב ,ךכמ

:שוביכ תחת םימ תוינידמ

איה הקזח תיניטסלפ םימ תוינידמ חותיפב םיירקיעה םילושכמה דחא
הקפסא חותיפ לע הערל עיפשהש םימה תורוקמ לע ילארשיה חוקיפה
.תוכרעמב רופישו תוכיאו הקוזחת .העובק


:תואבה תודוקנה תא לולכת םיניטסלפה לש םימה תוינידמ

םימב לופיטל תוש
ףותיש אלל יאמצע ןפואב תולעופ תוימוקמה תויניטסלפה תויושרה םויכ
לשו לארשי לש םימה תקלחמ לש חוקיפה תחת .ןהיניב םואתו הלועפ
תויארחא ןה .תויאמצע תודיחיכ תולעופ תוינוריעה תוקלחמה ,תורוקמ
.תורוקמו םימה תקלחמ ,יחרזאה לשממה תויחנה יפל םיתוריש קפסל

תוראב תריפח
תולבגמ .הפלחהו שודיחב ךרוצ שיו הליעי אל המרב םילעופ םיבר תוראב
ןמזה ךשמו תוראב תקידבו םישדח תוראב תריפח יבגל יחרזאה לשממה
.תוכיאב רופיש רשפאמ אל תוראב תלעפהל םירושיא גישהל ידכ שרדנה

תרנצב םימרוז םימל תלבגומ השיג
תכרעמל הרבוח אל ןיידע תיניטסלפה הייסולכואהמ זוחא 40 -ל 26 ןיב
.ןדריו לארשיב %100 -כ תמועל ,תאז .םימה

םימ תוסכמ
הלודג תומכב ללכ ךרדבו ,תפטוש םימ תקפסא םילבקמ םיידוהי םיבושי
העיגמשכ .הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב םיניטסלפה לש וזמ רתוי
םירקמ תויהל םילוכי ,תיניטסלפה תושרל תוכומנ םימ תוסכמ לש הפוקתה
לע םילטומ םידבכ תוסנק .םימ תקפסא אלל ןמצע תואצומ תויושר םהב
הכומנה הסכמל רבעמ םימ תביאש לע ילארשיה יחרזאה לשממה
.העבקנש

הדורי םימ תוכיא
םידמוע אלו הדורי תוכיאב םה הזע רוזאמ םיבאשנה םימה בור ,םויכ
םימ אוצמל ןתינ םהב תומוקמ טעמ שי ,הרקמ לכב .תואירבה תושירדב
לש תובשיתהה תומוקמ ביבס םיאצמנ ולא תומוקמ .הבוט תוכיאב
ירחא םג ,םיניטסלפה י"ע השיג םהילא ןיא ןכלו הזע תעוצרב םילארשיה
.הימונוטואה

םימ תכרעמ
,העורג הקוזחתה ,תלזונ תרנצה .עורג בצמב איה םימה תכרעמ ,םויכ
.תיטריפ הרוצב םיכרצנ םימהו םינועשב תדדמנ אל הכירצה

םימה לש ההובג תולע
,להנמה לש המר לכב םיכרעומה םיפירעת םיללוכ םימה יריחמו רחאמ
תילארשיה םימה תקלחממ םימה תרבעה בקע ההובג םימה לש תולעה
רתוי םיהובג ןכל םיריחמה .םינכרצל םתריכמ ינפל ,תונושה תויושרל
.ריחמה תא הכירעמ התייה תחא תיניטסלפ תושר קר םא רשאמ

Towards a Palestinian Water Policy by W. sabbah & J. :רוקמ
Isaac
.(1995 ינוי) ןדרי ,ןאמע

ןיטסלפו לארשיב תואלקחה

תיניטסלפה תושרב םינושה םירזגמב םימה שומיש
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ