תיניטסלפה תושרה

םימ | ל"ניב םיסחי | היפרגומד

:יניטסלפה ןוכרדב תוריכמ רבכש תונידמ


הינטירב
היגלב
ןיירחב
היריגלא
הירטסוא
ודוה
לארשי
םיירצמ
קרמנד
ןווי
ןיס
ןיסירפק
רטק
הילטיא
ןדרי
ב"הרא
הינמור
היסור
תויורימאה
וקורמ
הידווש
ץיווש
תפרצ
היקרוט
היסינוט
דנלוה
ליזרב
הינמרג
דרפס
הקירפא םורד
הירגלוב
דנלניפ
ןמית
ןטסיקאפ
הטלמ
הדנק
לגוטרופ
הליצ
היבמולוק
היגברונ
הוובאבמיז
ורפ
ןילופ
ןטסחזק
ןמוע
ןאטסיק'גאט
הניטנגרא
םנטאיוו
דנליאת
ןטסנימקרוט
זילב
הינטירואמ
לגנס
ןטסיגריק
ןאטסיקבזוא
האוגרקינ
היבילוב
אטיל
היבלסוגי
הילרטסוא
הירגנוה
היבטל
הינוטסא
הבוק
וקיר הטסוק
ןונבל
היזלמ
וקיסקמ
היקבולס
יאוגורוא
האירוק
בול

הלאוצנו
דנליז-וינ
הניארקוא
הינבולס


:ןיטסלפב תויורירגש ןהל שיש תונידמ

קרמנד
םירצמ
היגברונ
דנלוה
הינמרג
וקורמ
ראטק
היסור
םורד
הקירפא
ןדרי
היסינוט
הינבלא
הדנק
ןפי
הליצ
ןמוע
ודוה
ןיס

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ