תיניטסלפה תושרה

םימ | ל"ניב םיסחי | היפרגומד

:הייסולכואה בכרה

.(2,895,683) שפנ ןוילימ 2.9 תללוכ תיניתשלפה הייסולכואה
.שפנ ןוילימ 7.4 איה 2025 תנשב תכרעומה הייסולכואה
.םלועב םילודגהמ דחא אוהו %6.1 אוה הדוליה זוחא
םירגובמ םה %3.5 קרו ,14 ליגל תחתמ םידלי םה הייסולכואהמ %47
.65 ליג לעמ
.14 ליגל תחתמ םידלי םה הזע תעוצרב הייסולכואהמ %50
.הזעלו הדגל ץוחמ םיהוש םיניתשלפ ףלא 325
,םיטילפ םה (1,033,000) הייסולכואהמ %39
הדגב םיטילפ םה %26 -ו ,םיטילפ םה הזעב םיבשותהמ %64
.תיברעמה

:הייסולכואה םוקימ


.1.12.1998 ,תונורחא תועידי ךותמ

:הייסולכואה לודיגהכרעה *:(םיזוחאב) םיאליג יפל הייסולכואה תקולח:םיגיצמ
.ןורמש לבוי
.יקציבולוטס ןצינ
.ןוסניול םתור
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ