הירוס
לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו

הירוס לש תיברעה הקילבופרה :ימשרה םשה
(1997 תנשל םבורב םימיאתמ םינותנ)

:יללכ
.ןדריו לארשי ,ןונבל ,היכרות תונידמה ןיב תמקוממ הירוס
ר"מק 44,686 :יללכ חטש
1998 ףוסל ןוכנ 16,673,000 :תיללכ היסולכוא
למנה ריע - היק'דל ,סמוח ,בלח ,קשמד - הריבה :תוישאר םירע
$1 = ס"יל 50 ,תוריבב םיפסכה קוש לש ךרעה י"פע ,תירוס הריל :עבטמ
$ דראילימ 19.4 :ג"לת
הנשל %4.1 :לעופב ג"לת תחימצ רועיש
%10 :1998 ל הכרעה - תיתנש היצלפניא
;%5 - 1998 ל םיימשר םינותנ :הלטבא ירועיש
%15 - תימשר יתלב הכרעה
$ דראילימ 4.3 (1998 ל הכרעה) :אוציי
$ דראילימ 4.4 (1998 ל הכרעה) :אוביי
$ ןוילימ 188- :ירחסמ ןזאמ
,ב"הרא ,הידועס ,תפרצ ,ןונבל ,הילטיא ,הינמרג :תוירקיע רחס תונידמ
.ןאפי ,הארוק םורד
רשבו תומהב ,תוקריו תוריפ ,הנתוכ ,םיליטסקט ,טפנ :םיירקיע אוציי ירצומ
,םילקימיכ ,תרושקתו הרובחת דויצ ,ןוזמ ,תונוכמ :םיירקיע אוביי ירצומ
תופורת
ללכמ %55 כ םהש $ דראילימ 2.4 :(1996 ל ןוכנ) טפנ אוציימ םיגולמת
אוצייה ךרע
$ דראילימ 23.6 :(1998 ל הכרעה) ינוציח בוח

:היגרנא
(1998 תליחתל ןוכנ) .תויבח דראילימ 2.5 - טפנ תודותע
םויל תויבח 570,000 - (1997 ל הכרעה) יתנש טפנ רוציי
םויל תויבח 230,000 - תימינפ טפנ תכירצ
םויל תויבח 340,000 - טפנ אוציי
םויל תויבח 242,140 - טפנ קוקיז תלוכי
תיפוריאה היליהקה - ירוסה טפנל ירקיע חוקל
(Tef) בקועמ לגר ןוילירט 8.3 - יעבט זג תודותע
Tef ןוילירט 104 - (1996) יעבט זג רוציי
הקיפמו ,טפנה תורוקמ לכב תטלוש תיתלשממה תירוסה טפנה תרבח
.יתנשה רוציהמ 1/4 ל בורק תורישי
תרבח ידיב איה הילע תולעבהמ %50 ש (תרפה) "תארופ-לא" תרבח
טפנה רוציימ %65 כל תיארחא ,תורז תורבח ידיב רתיהו תימואלה טפנה
.הירוסב
ו"ק ןוילימ 5.2 - (1997 ףוסל הכרעה) למשח רוציי רשוכ
ש"וק דראילימ 19.3 - למשח רוציי

:הלכלכ
:ונימיב תירוסה הלכלכה לש םייללכ םינייפאמ
,הדובעה חכמ %25 כ הקיסעמ ,ינויחו יזכרמ ףנע הנדוע תואלקחה
תונש ךלהמב הדדוע הלשממה .ירוסה ג"לתהמ %30 תוביבסב תקפסמו
םינבנ .ןוזמ אובייב תולתה תא ןיטקהל ידכ תואובתה רוציי תא 90 - ה
תינכת הזרכוה 1995 בו ,תואובתה רוציי תא לידגהל הרטמב םירכס
ףנעה .2000 תנש דע %50 ב יאלקחה רוצייה תצרמהל הרטמב שמוח
תמורתמ %50 כ :הייקשהב הנתוכ לודיג אוה יאלקחה אוצייב יזכרמה
.השק רז עבטמל בושח רוקמו הלכלכל תואלקחה
תויונמדזה רתוי עיצהל םויכ לוכיו ,ןוטלשה דודיעב ,חתפתמ יטרפה רזגמה
םיריעצ תרזעבו ,ל"ניב ןוהל השיג הז רזגמל שי .ירוביצה רזגמה רשאמ
קושל תירוסה הלכלכה רוביח ןוויכב םידעצ םישענ ל"וחב ודמלש םיליכשמ
דודיעל ןורחאה רושעב םידעצ ןוטלשה השע תרגסמ התואב .ימלועה
תולקה ,הירוסב לועפל תושקבמה טפנ תורבחל תולקה :תורז תועקשה
.ינוציח ןוה םע םירשק תריציב ירוסה יטרפה רזגמל
.ותויחוור תא ריבגהל הרטמב תורייתה ףנע תא םג דדועמ ירוסה ןוטלשה
'לימ 1.5 כ םכותמ ,םיריית 2,000,000 מ רתוי וסנכנ 1994 תנשב
ףסונב .הנש לכב םיזוחא המכ לש הילע הלח זאמ .יברעה םלועהמ
והז :יתרושקתו יטילופ יתוברת טביה םג תורייתה חותיפל שי ילכלכה טביהל
.יברעמה םלועה יפלכ הירוסב תנמתסמה תוחיתפה תמגמב ךרד ןויצ
תשרל הנידמכ הירוס תופרטצה איה תונורחאה תויוחתפתההמ תחא
:םייתלשממ טנרטניא ירתא תמקהו ,תימלועה
; www.sana.org :תירוסה תועידיה תונכוס לש רתאה
; www.teshreen.com :"ןירשת" ימשרה ןותיעה לש רתאה
; www.syriatourism.org :ירוסה תורייתה דרשמ לש רתאה
; www.syr-industry.org :ירוסה היישעתה ןוירטסינימ לש רתאה

הקיטילופו לשממ
לשממה הנבמ
.1963 זאמ יאבצ רטשמ תחת הקילבופר לשממה גוס
.תוזוחמ 14 תיזוחמ הקולח
.1973 תנשמ הקוח1946 לירפא זאמ תואמצע
תוכז .יחרזאה קוחה לעו ימלסאה קוחה לע תססובמ טפשמה תכרעמ
.םלוכל 18 ליגמ העבצה
בורב תפסונ הנוהכל 1998 ףוסב רחבנ .1971מ דסא לא זפאח אישנה
.%99 לש
ריהוז דמחומ ,דסא לא תעפיר ,םדח םילח לא דבע : אישנ ינגס 3 שי
הפטסומ :הלשממה שאר ןגס , יבועוז דומחמ :הלשממה שאר ,הקירשמ
.סאלאט
4 לכ תוריחב םירבח 250 םעה תצעומ וא טנמלרפ :תקקוחמה תושרה
.םינש
םיטפושה הקוח יפ לע לעופש ןוילע טפשמ תיב שי :תטפושה תושרה
טפשמ יתב שיו םירוערעל טפשמ תיב שי .אישנה ידי לע םינש 4ל םינמתמ
.ןוחטיב יניינעל
זפאח לש השוריל ןורתפ שוביג :הירוס לש תוירקיעה תוימינפה תויעבה
.םיילכלכה םיישקה לע תורבגתהו ,תואישנב דסא-לא

היסולכוא
הירוסב תוינתא תוצובק

:םינוס
.הנידמב םירעה יבשות בור םה ,םינוס םימלסומ םה הירוס יבשותמ %70
.םיברע אל םהש ,םידרוכה םג םיללכנ תינוס תימלסומה הייסולכואב

:םירצונ
,םינמרא שילש ,םיסכודותרוא םינווי םהמ שילשכ -םירצונה םיווהמ הירוסב
,הייסולכואהמ %8%-10 -תורחא תויסנכ ינב שילשו
העונתב בר דיקפת ואלמ ,לארשיו הירוס ,ןונבלמ רקיעב ,םירצונ -םיברע
.םיברעה תימואלה

:םיוולע
ייטה לבחו ירוסה ףוחה ךרואל רקיעב םיררוגתמ יוולעה טועימה ינב
רפכ .ןונבלבו ןדריב םג םיוולע טעמ שי .היקרוטב הלילקו (הטרדנסכלא)
םיווהמ הירוסב .(רג'ע) 1967 -מ ילארשי ןוטלש תחת אצמנ דחא יוולע
הייסולכואה ללכמ %12%-10 ,רתויב הלודגה טועימה תצובק תא םיוולעה
,הקאטל) הייק'דאל-לא ירהב םירפכב םיררוגתמ םבור .דחא ןוילימכ תעכ-
ירה וא יוולעה לבחה םג ארקנה רוזא ,הירוס ברעמ-ןופצב םיה ףוחל ךומס
.םירייצונה
יסראפ לא ןמלוסו ,דמחומ איבנה ,ילע) ימלסומ שולישב םינימאמ םיוולעה
.(דמחומ איבנה ידידימ דחא ,יסרפה
רטשמב תטלשה הבכשב ישארה ביכרמה םה ,טועימ םתויה תורמל
.ויברוקמו דסא-לא זפאח אישנה ללוכ ,תירוסה הנידמבו

םינמרא
6 -ה האמה זאמ םייקתהש םע לש םיאצאצ םה םינמראה
.הינסקואסנארטב
וחרב) 1925-1945 םינשה ןיב םיטילפכ הירוסל ועיגה םינמראה בור
.(היקרוטמ
םינמרא 150,000 -כ הירוסב ויח 80 -ה תונשב .םירע יבשות םבור
,תילכלכ הניחבמ יתועמשמ םרוג םיווהמ םה םש ,בלח ריעב %75 םכותמ
םידבוע ,תינמרא ירבוד .םינמראה תנוכשב קשמדב םייח םהמ %20 -כ ו
.הלשממ ידיקפ םג םהיניב שי ,הריעז היישעתבו רחסמב ללכ ךרדב
םיארוק ,תדרפנ ךוניח תכרעמ לע ,םמע יגהנמ לע םירמוש םינמראה
.(תיברע הנניאש) םתפשב םינותיע
.הירוסב רתויב הלודגה תיברע אלה הדעה םה םינמראה

תיברע-אלה היסולכואל םינמראה םע דחי םיכייתשמ םידרוכה :םידרוכה
%10 ל בורק ,הנידמב וראשנש םידוהי טעמ םע דחיב םיווהמ ,הירוס לש
התויזכרמ לשב הבר םתובישח ירפסמה םטועימ תורמל .היסולכואה ללכמ
.הירוס - היכרות - קאריע :תונידמה שלושמב תידרוכה הייעבה לש

250,000 ).הייסולכואה ללכמ -%3כ םיזורדה םיווהמ הירוסב :םיזורדה
םה .-%80 םה םשש םיזורדה רהב םבור - -80ה תונשב (300,000 -דע
אל םה 1925 תדירממ ץוח לבא ,הירוס לש תימואלה העונתב ופתתשה
שי םיזורדל .בר היה אל תיאמצעה הירוסב ןוטלשב םקלח םגו ,הב וטלב
.תוהובג תוגרדב םיניצק םהמ ,ירוסה אבצב םיגיצנ טעמ אל

16,673,000 :1998 ףוסב היסולכוא כ"הס :היסולכוא ינותנ

הירוס לש היפרגומדה לע םינותנ

ןמז תודוקנ 3 ב הירוס לש יליגה בכרהה תא תוארמה תומרגאיד

:םיימואלניב םיסחי
ןוחטיבה תחטבה :ןה תירוסה ץוחה תוינידמ לש תוירקיעה תומישמה
םולש םכסה תגשה ,תויברעה תונכשה ברקב העפשהה תרבגה ,ימואלה
הרדגה תגשה ,ןלוגה תמר לכמ תילארשי הגיסנ לע ססבתיש לארשי םע
.לארשימ תיניטסלפה הירוטירטה תדרפה היתובקעבו םיניטסלפל תימצע
ןאריאב הכמתשכ תמייוסמ הדימב וערוה ברע תונידמ בור םע הירוס יסחי
ב המחלמה םויס םע .80 - ה תונשב קאריע דגנ התמחלמ ךלהמב
יברעה םלועה קיחל תיתגרדה הרזח יכלהמב הירוס הלחה 1988
םיסחי שודיחו םירצמ לש התוגיהנמ תלבק ךות ,תיברעה הגילה תרגסמלו
הירוס הדגנתה 70 - ה תונש ףוסבש רחאל) 1989 ב התיא םיאלמ
תכימתל הקוקז הירוס .(לארשיל םירצמ ןיב םולשהו תאדאס יכלהמל
התופתתשה .ןונבלב התדמעל היצמיטיגל לבקל ידכ םג תיברעה הגילה
תמחלמב ןייסוח םאדס דגנ היצילאוקה לש המישמה חכב הירוס לש
.ברעמה םעו ברע תונידממ קלח םע היסחיב הנוש תואיצמ הרצי ץרפמה
ךשמל הלהינ ךכ רחאו דירדמב תוידדצ ברה תוחישב הפתתשה הירוס
התוא ובריק הלא םידעצ .ןשייטנלפ יווב לארשי םע תוחיש םיוסמ ןמז
רקיעב "תונדשחו תוששח ירוזא" המכ ןיידע וראשנ ךא ,ברעמלו ב"הראל
בוריס ינוגריא המכבו רורט תוצובקב הירוס תכימתל עגונש המב
ןוגריאב התכימתלו ,ןונבלמ םימס רחסב התוברועמל ,םייניטסלפ
.לארשיב וקבאמב הללאבזחה
התוא ואיבה ןונבלב הירוס לש םיבכרומה םיסרטניאהו ירוטסיהה הניינע
ךלהמב תונוש תויונמדזהב ירוסה אבצה תלעפה ללוכ ,הקודה תוברועמל
הנידמה לש התומד לעו ןונבל תמדא לע םיינוציחהו םיימינפה םיקבאמה
תא םייסל דעונש "ףיאט םכסה"ב הריכה הירוס 1989 ב .תינונבלה
.וקורמו הירי'גלא ,הידועס תוסחב גשוהו ,ינונבלה טקילפנוקה
היולת הירוס :ידמל םיחותמו םיבכרומ היכרות םע הירוס לש היסחי
תא המישאמ הדיצמ היכרותו ,היכרות לש תרפה ימב שומישה תוינידמב
וז תוחיתמ ..ק.ק.פ ה ןוגריאבו תואמצעל ידרוכה קבאמב הכימתב הירוס
הללאדבע תידרוכה הגלפמה גיהנמ לש ורצעמ תוביסנב הנורחאל התאג
.ןל'צוא

:םימ
:םימה תייעב תספות הירוס לש ץוחה יסחיב עירכמ דיקפת
,יאוותה ךרוא מ"ק 3,000 :קאריע ,היכרות ,הירוסל ףתושמ - תרפה רהנ
.קאריעב %35 ,הירוסב %24 ,היכרותב %41 םכותמ
;(תיה דיל) ק"ממ דראילימ 25.9 :תיתנש הקיפס תרפה םימ ינותנ
47.5 - תרפ םומיסקמ , 16.8 - תרפ לפש :םינשה ןיב הנתשמ הקיפסה
30-32. - יתנש בר עצוממ
םיפקיהב ,םואת אלל תונושה תונידמב היינב ילעפמ שי 50-ה תונש זאמ
:םילודג
קאריע ;60 - לעופב ,ק"ממ דראילימ 90 תרפב יברימ הריגא רשוכ-היכרות
.ק"ממ דראילימ -הירוס ,ק"ממ דראילימ100-
כ"הסב .םימ לש ףסונ ןדבוא-הבר תודאתה םילודג םירגאמב שי כ"כ
םילעפמ םע לדגת תודאתהה .תונידמה 3 ב דראילימ 7-8 לש תודאתה
.םיננכותמ םיפסונ
רציית ,םנוד ןוילימ 10.7 הקשת היכרות םיננכותמה תרפה ילעפמב כ"הס
.ק"ממ דראילימ 13-14 :תודאתה ללוכ - לצנתו ,למשח טווהגמ 6,538
שי) תיתנשה הקיפסהמ 1/3 - דראילימ 11-12 ודיספי קאריעו הירוס
עוציבב םיבוכיע .םילא ךוסכסל סיסב תווהל לולע רבדה (%50 לע תוכרעה
.ךוסכסה תוחתפתה תא םיהשמ
םגא רקיעב) ק"ממ דראילימ 14 לש לוצינ רשוכ םע םילעפמ :הירוס
,רובחב ,ךומריב ,סטנורואב םג םירכס לע ןונכת שי .(דראילימ 12=דסא
תובר םינש דוע הארנכ היהת הירוס .הקבטה רכס תהבגהו ,תרפב
לכ תא םישגת םא .םימל תושאונ הקוקז ןכלו תואלקח תיולת הנידמ
(םנוד ןוילימ 6) הייקשהל ק"ממ דראילימ 21 ךרטצת -תורהצומה תוינכתה
תנשב דראילימ 6 ל קקדזת לעופב .תיתיישעתו תיתיב הכירצו למשח רוצייו
תויזחתל םאתהב) ק"ממ דראילימ 15 ררחשת ןכא היכרות םא .2000
רחאל ק"ממ דראילימ 7 קר תרפהמ קאריעל וראשי - (היופצ הכירצ לע
.םימב הירוס השעתש שומישה

ךוסכס ידקומ
קיווק רהנה ,הירוס י"ע םיכמתנה םידרוכה ,יאטה לבח :היכרות-הירוס
.הירוס י"ע סטנורואהו היכרות י"ע לצונמ
.'תעבה לש םיישארה םיגלפה ינש ןיב תירוטסיה תוחיתמ :קאריע-הירוס

תשולש ןיב םילבוקמ םימכסה ןבומכ תבייחמה - תנגוה הקולח תונורקע
:תונידמה
הירוסל היכרות ןיב רקיעב תרפה תקולח
היכרותל ןטק קלחו קאריעל רקיעב לקדיחה
למשח רוצייל קר וימימב שונמישו היכרות י"ע לקדיחה ןגא חותיפ תייחד
רתי תונכסח ,תרפל הרבעה ללוכ ,לקדיחב רקיעב שומיש :קאריע
.תואלקחב
הכישמ ,חילבהו רובחה לוצינ ,היכרות םע םכסהב תרפה ימ חותיפ :הירוס
הל ויהי-תרפהמ קאריעל תוצקהל ךרטצת אל םא .לקדיחהמ תמייוסמ
.היתוינכתל םיימ קיפסמ

:היפרגוילביב
שא לש תורהנ ,רפוס ןונרא
Country Profile: (www.awo.net/country/overview/crsyr.asp)
U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs,
Background Notes, October 1995
United States Energy Information Administration, April 1998,
(www.eia.doe.gov:80/cabs/syria.html)
United States Census Bureau (www.census.gov/cgi-
bin/ipc/idbsum)
Syria's Home Page (http://www-personal.umich.edu/-
kazamaza/soph.html)
Policy Position Paper: Syria
(www.furman.edu/~fraser/syria.html)
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד