ב"הרא

:םייללכ םינותנ

הקירמא ןופצב תנכושה תילארדפ הקילבופר איה (ב"הרא) תירבה תוצרא
.ר"מק 666,861 ללוכה ןחטשו ,תונידמ 50 ב"הראב .ןוטגנישוו התריבו

תופיפצו ,(1995 ינותנ) שפנ ןוילימ 263 - ב"הרא תייסולכוא
תינוריע איה הייסולכואה ןמ 75% .ר"מקל תושפנ 27 איה הייסולכואה
.תירפכ רתיהו

:ןה תולודגה םירעה
םיבשות ןוילימ 7.3 :קרוי וינ
םיבשות ןוילימ 3.4 :סל'גנא סול
םיבשות ןוילימ 2.7 :וגקיש

.תילגנא – איה ב"הרב תימשרה הפשה

:תוירקיעה תותדה
56% – םיטנטסטורפ םירצונ
25% םילותק
2% םידוהי

:ב"הרא תלכלכ

(1994 ינותנ) $ ןוילירט 6.7 :(ימלוג ימוקמ רצות) ג"מת

,ףוע ,וירצומו רקב) תואלקח :םיירקיעה תילכלכה תוליעפה ימוחת
םיבצחמ ;(הנתוכ ןוגכ םייתיישעת תואלקח ירצומ ןכו תוריפו תוקרי ,האובת
,הקינורטקלא ,ןוזמ ,הימיכ ,תוינוכמ) היישעת ;(םחפו טפנ ללוכ) תורכמו
.(ריינ ,טפנו הימיכ ירצומ ,בושקת ,בושחמ

:הקוסעת
םיתוריש - 74%
היישעת - 23%
תואלקח - 3%

:םיירקיע אוצי ירצומ
תונוכמ ,םייסיסב היישעת ירצומ ,םיבשחמ ,ינורטקלא דויצ ,תוינוכמ
.היישעתל

:רחסה רקיע ןמיעש תונידמ
.תפרצ ,ןיס ,האירוק םורד ,הינמרג ,ןאוויאט ,הינטירב ,וקיסקמ ,ופי ,הדנק

:ב"הראב לשמימה

דמוע הלש תעצבמה עורזה שארב - תילארדפ הקילבופר איה ב"הרא
יתש שמשל לוכי אישנה ,םינש עבראל תחא םיחרזאה לכ ידיב רחבנה אישנ
.הריבה ןוטגנישווב ובשומ םוקמש לשמימ דקפתמ אישנה דצל .רתויה לכל הנוהכ תופוקת

.הרקבו חוקיפ תכרעמ יהוז רמולכ - לשמימל "םימלבו םינוזיא" תשמשמ תקקוחמה עורזה
.םירחבנה תיבו טאנסה :סרגנוקה יתב ינשמ תבכרומ תקקוחמה עורזה
ושרדש תונידמה ןיבל ןיסולכואה לדוג יפל גוציי ושרדש תונידמה ןיב הרשפ אוה הז הנבמ
.היסולכואה לדוגב בשחתהל ילב גוצייב ןויווש
100 שי טאנסב וליאו ,םיריצ 435 םירחבנה תיבב
.ב"הרא תונידממ הנידמ גציימ םירוטאנס דמצ לכ ,םירוטאנס

םיביצקת תורשאמה המצע תובר תודעו טאנסלו םירחבנה תיבל
לש קזחה ודמעמ תא תונזאמ וז ךרדבו ,אישנה לש םייונימו
.לשמימה

המוד לשמימ הנבמ תירבה תוצרא תונידממ תחא לכב
יניינע בורב תוכמס ןמצע תונידמה ידיבו ,ילארדפה לשמימל
ןכו ןוטגנישווב לשמימה ידיב םה ןוחטיבהו ץוחה יניינע וליאו ,םינפה
.ביצקתה יניינעמ תצקמ

השארבו ,ינקירמאה לשממה לש תישילשה עורזה איה טפשמה תכרעמ
.ןוטגנישווב ובשומ םוקמש ןוילעה טפשמה תיב

אבצ

,םילייח 1,700,000 כ וב שי םויהו ,םיבדנתמ אבצ אוה ב"הרא אבצ
רקיעב םלועב רתויב קזחה אוה ב"הרא אבצ .תוניצקו םיניצק ,תולייח
אצמנ ןיידע ב"הרא אבצ םנמא .ותושרב יוצמה יניערגה קשנל תודוה
המחלמהמו היינשה םלועה תמחלמ םותמ תשרומ) םלועב תומוקמ המכב
תוחוכה תא םצמצל איה המגמה לבא ,(הינמרגו ןפי ןוגכ – הרקה
יבחר לכל רוגישל םינתינה ,הריהמ הלועפל תוחוכ קר ריאשהלו
.םירבשמב לפטל ידכ םלועה

:הירוטסיה

ויהש תובשומה תוממוקתה ירחא ב"הרא דוסי :1776
.הינטירב לש הנוטלשב

.הינטירבל ב"הרא ןיב המחלמ :18121815-

תונידמ לש תוברעתהל תדגנתמה תינידמ לע זירכמ ורנומ אישנה :1823
תנירטקוד") הקירמא תושבי יתש ובש יברעמה רודכה יצחב הפוריא
.("ורנומ

םורדה תונידמ תודגנתה תובקעב הצרפש םיחרזאה תמחלמ :18651861-
תונידמ תעינכב המויס .תירבה ןמ ןתשירפו תודבעה לוטיבל
.ןלוקניל אישנה חצרנ המחלמה םויס םע .תודבעה לוטיבבו םורדה

ב"הרא לש ןוחצינב המייתסה ,דרפס – ב"הרא תמחלמ :1898
.טקשה סונייקואבו יבירקה םיב םיחטש לע תוטלתשהבו

תפרטצמו תילארטינ ב"הרא .הנושארה םלועה תמחלמ תצרופ :1914
תמייתסמ המחלמה .1917 ב קר הירטסואו הינמרג דגנ המחלמל
- ןוסליוו ורדוו – האישנ .תוחצנמה תומצעמה ןיב ב"הרא - 1918 ב
הריזה תונידמה ןיב םיסחיה תא רידסהל םירומא ויהש תונורקעה תא חסינ
רבח" תמקהל רתיה ןיב ואיבהו ,("תודוקנה 18") תימואל ןיבה
.ותמקה םע וילא הפרטצה אל ב"הרא ,"םימואלה

תימואל ןיב תילכלכ תלופמל םרוג רבדה ,תסרוק טירטס לווב הסרובה :1929
.ב"הראב השק ןותימלו

לש תוינידמב ליחתמו אישנל רחבנ טלבזור 'ד ןילקנרפ :1933
.(New Deal) תומרופר

לש תוינידמ תטקונ ב"הרא .היינשה םלועה תמחלמ תצרופ :1939
.תיצאנה הינמרג דגנ תומחלנה תירבה תולעבב תכמות יכ םא ,תוילארטינ
רוברה-לרפב יצה סיסב תא םינפיה ופקת 1942 רבמצדב
תירבה תולעב דצל המחלמל ב"הרא הפרטצה זאו ,יאווהבש
,1945 יאמב הפוריאב המייתסה המחלמה .הינמרגו ןפי דגנ המחלנו
,1945 טסוגואב המייתסה ןפי דגנ המחלמה .תשביל השילפה תא הליבוה ב"הראש ירחא
הדיחיהו הנושארה םעפב) םוטא תוצצפ יתש הליטה ב"הראש ירחא
.ןפיבש יקאסגנו המישוריה םירעה לע (תושונאה תודלותב

ובשומ םוקמו ,ם"ואה תא תודסיימה תונידמה םע תינמנ ב"הרא :1945
.קרוי-וינב עבקנ ןוגראה לש

יטסינומוקה שוגה דגנ המילב לש תוינידמ שבגמ ןמורט אישנה :1947
ונייהד ,"הרקה המחלמה" הליחתמו ,מ"הירב לש התושארב
המחלמה .הלאה תומצעמה יתש ןיב השק תוניועו תוחיתמ
תימשר המייתסהו ,1985 – מ"הירב בו'צברוג אישנה תיילע דע הכשמנ הרקה
.1991 רבמצד – מ"הירב תוקרפתה םעBR>
ןופצה דגנ ,םורדה דצל האירוקב תמחלנ ב"הרא :19531950-
.ןיסב רזענה יטסינומוקה

,רבשמ בקע תיניערג המחלמ ףס לע מ"הירבו ב"הרא :1962 רבוטקוא
רבד לש ופוסב .הבוקב םייניערג םיליט ביצהל םיסורה וצר רבשמה תישארב
.הקירמא לש םירותיו תובקעב םיסורה וגוסנ

.חצרנ ידנק אישנה :1963 רבמבונ

האישו ,םאנטיווב תרבוגו תכלוה תינקירמא תוברועמ :19751963-
םורדבש תרתחמב ותירב ילעבו יטסינומוקה ןופצה דגנ המחלמב
הדוחיאבו ,םאנטיוומ םינקירמאה תאיציב תמייתסמ המחלמה .םאנטיו
.יטסינומוקה ןוטלשה תחת הנידמה לש

.חריה לע תחונה ןושארה םדאה תא תחלוש ב"הרא :1969

- "טייגרטוו תשרפ" ירחא ותנוהכמ שרופ ןוסקינ אישנה :1974
.תינקירמאה הקוחב העיגפ לש היירורעש

,תיווכל השלפש קאריע דגנ המחלמל היצילאוק הליבומ ב"הרא :19911990-
.תאז המחלמב המצעל הביצהש תורטמהמ קלח קר הגישמו

לארשי םע םיסחי

ןיב שי זאמו ,התמקה ירחא דימ לארשי תנידמב הריכה ב"הרא
."םידחוימ םיסחי" תוינידמה יתש

הכרד תישארב לארשיל יאבצ עויס ןתמ הרשפא אל ב"הרא םנמא
ףאו תיטילופ הכימת הל הקינעה ךא ,תונשנו תורזוח תושקב תורמל
חרזמ תוינידמ תושבגתה םע הנטק וז הכימת .תמיוסמ תילכלכ הכימת
,רוזאב מ"הירב דגנ "הנגה ךבדנ" תויברעה תונידמב התארש תינוכית
,(רוזאב מ"הירב תעפשה תוטשפתה ינפב םוסחמ ןהב התארש תוינידמ רמולכ)
תלעבל הכפה רבד לש ופוסבו ב"הראמ הקתנתה םירצמש ירחא רקיעב
.ןוכיתה חרזמב מ"הירב לש תיזכרמה התירב

המייא ףא ומויסבו ,יניס עצבמל הדגנתה ב"הרא
.לארשי דגנ םיילכלכ םידעצ טוקנל
ורשפאש םימכסה שבגל ב"הרא העייס 1957 ב המחלמה םותב
.רוזאל םואה חוכ תא סינכהל

העיבה דחוימבו ,לארשיב תגיוסמ הכימת לש תוינידמב הכישמה ב"הרא
ועייס םינקירמאה םנמא .לארשי לש תיניערגה תוינידמל עגונב הגאד
רוכה תמקה דגנ קבאיהל וסינ ךא ,קרוש לחנב יניערגה רוכה תמקהל
.הנומידב רוכה תמקה תא םינקירמאה וענמ אל רבד לש ופוסב .הנומידב

יאבצ עויס ןתמל םינושאר םימכסה ומתחנ םימיה תשש תמחלמ ברע
- המחלמה ברע .(םיסוטמ םג ךכ רחאו ,םיקנט ,מ"נ יליט) לארשיל ינקירמא
רגסהה תצירפב לארשיל עייסל םינקירמאה וחיטבה - 1967 יאמב -
המחלמה םות םע .רבד ושע אל לעופב ךא ,תליא ץרפמ לע ימיה
תגשהב תינתומ תילארשי הגיסנש תוינידמב השעמל וכמת םינקירמאה
242 הטלחהה יניבשוש םינקירמאה ויה 1968 רבמבונב .ינידמ רדסה
עייסל םינקירמאה וליחתה םג זאמ .(םיכמסמ ואר) ןוחטיבה תצעומ לש
וקפיס רקיעב ,לארשי לש ירקיעה קשנה קפסל וכפהו ףיצר יאבצ עויס לארשיל
."םוטנפ" םגדמ םיסוטמ הל

תונידמל לארשי ןיב םולש ןנוכל ןויסינה םינקירמאה וסינ 1969 ב
םירותיו לארשימ השרדש ,"סר'גור ינקירמאה ץוחה רש תמזי"- ברע
אל תירוקמה המזיה .םולש תרומת םיאלמ טעמכ םיילאירוטירט
ןיב ךוותל העייס סר'גור ץוחה רש לש תוברועמה ךא ,תואצות לכ הבינה
תונידמה יתש ןיב השתהה תמחלמ לש המויסל האיבהו םירצמל לארשי
.1970 טסוגוא –

ןיבל לארשי ןיב דוע ךוותל םינקירמאה וסינ ופלחש םינשה שולשב
םוי תמחלמ הצרפ 1973 רבוטקואבו ,ירפ םוש בינה אל ךוויתה .םירצמ
לש הדיצל םינקירמאה ובצינ וז המחלמב .םירופיכה
דעו (תיריוואו תימי תבכר) דויצו קשנ לש תפטוש הקפסאמ :שממ לש הרזע הל וקינעהו לארשי
.המחלמה םות םע יניערג רבשמל איבהל היה לוכיו רדרדיה בצמהשכ העתרהל
תטלחה) םידדצה ןיב ינקירמא ךוויתב שאה תקספה הגשוה רשאכ
ץוחה רש לש ותושארב םיצרמנ רווית תונויסינב םינקירמאה וכישמה ,(338 ןוחטיבה תצעומ
םכסהל רבד לש ופוסב ואיבה הלא תונויסינ , ר'גניסיק ירנה
השבכש םיחטשה ןמ לארשי הגוסנ הזה םכסהה תובקעב ,יניסב ןושארה םייניבה
.(1974 ימכסה) םידדצה ןיב םיחטש זוריפ תרומת

םיישקה תורמלו ,ולש ךוויתה תונויסינ תא ר'גניסיק שדיח 1975 תנשב
ינשה םייניבה םכסה םתחנ רבד לש ופוסב םירבשמהו
תרומת יניסמ לארשי תגיסנל איבהש ,(1975 רבמטפס)
.טישל ץאוס תלעת תחיתפ םהיניב ,םיינידמ םיגשיה

לארשיו ,םייניטסלפה םינוגראה לש רורטה תולועפ ופירחה תע התואב
.ףשא םע תתלו תאשל אלש םינקירמאה תא ענכשל החילצה

ןיב רישי מ"ומ לחה ,(1977 יאמ) ןיגב םחנמ לש ותלשממ ןוניכ רחאל
רבמבונ) לארשיב תאדאס םירצמ אישנ רקיב מ"ומה תישארב ,םירצמל לארשי
בוש רבד לש ופוסבו ,ןוטרש לע מ"ומה הלע רוקיבה רחאל .(1977
ישאר דיקפת ואלימו ,םידדצה ןיב וכווית ,םינקירמאה וברעתה
סראמ) םולשה םכסהבו (1978 רבמטפס) דיוויד-פמק ימכסה תגשהב
.(1979

:םיפסונ םיעוריא

םוש הבינה אלש ,"ןגייר תמזי" – ךויתל תפסונ תינקירא המזי :1982
.האצות
עצבמ"ש ירחא ןונבלב המחלמה םויסל לארשי לע ינקירמא ץחל :1982
.םירהצומה וידעיל רבעמ בחרתה "גלש

.הדאפיתניאה ץורפ בקע מ"ומב עייסל םיסנמ םינקירמאה :1988
.רבדב םיליעומ םניא תונויסינה

רוגיש ורקיעש לארשיל ינקירמא עויס .ץרפמה תמחלמ :19911990-
תינקירמאה הקעזאה תכרעמב לארשי תללכהו ,לארשיל טוירטפ יליט
.םיליט ירי ינפמ

רבוטקואב הסנכתה הדיעווה .דירדמ תדיעו סוניכל ינקירמא ץחל :1991
.ךילהתה תוניבשוש ןה מ"הירבו ב"הרא ,תאז הנשב

וכמתו ולסוא תוחיש לע ועדי אל םינקירמאה :1993 רבמטפס
ללוכ מ"ומה לכב ופתתשה ךכ רחאו ,יניטסלפ ילארשיה םכסהב
םע מ"ומב וכווית םג םינקירמאה .'וכו ןורבח לע מ"ומה ,'ב ולסוא ימכסה
ופתתשה ףאו ןדרי םע םולשה תוחישב וכווית ,(האצות םוש בינה אלש מ"ומ) םירוסה
.יזכרמ דיקפת ןהב ואלימו תוידדצ ברה תוחישב

רותב המצע תא האור לארשי ךא ,תימשר תירב ןיא ב"הראל לארשי ןיב
םירשק תונידמה יתש ןיב שיו ,םינקירמאה לש תירב תלעב
."םידחוימ םיסחי" ורדגוהש.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ