ת"הזמה לע תורוקמ
.תוירפסב אוצמל ןתינ – (םירמאמו םירפס) תרחבנ היפרגוילביב

תירבע

.1994 .ןומדקא .ת"הזמב יניערג קשנ .ש ,ןוסנורהא

דרשמ ."ןוכיתה חרזמה-עד" תרדיס .ת"הזמב םולשה ךילהת .ח ,זפוא
.1994 .הרבסהה זכרמ .ךוניחה

.1997 .תונורחא תועידי .םולשב תעגל .י ,ןילייב

16- 'מע .322 'סמ .תוכרעמ "המחלמב הריזכ תרושקתה" .א ,והילא ןב
.19

ןותנש ."(הירחאו יניס תכרעמ ינפל) ונדמעמו וננוחטב" .ד ,ןוירוג ןב
.1960 .םילשורי .יתלשממה סיפדמה .ך"שת הלשממה

.גכשת ןסינ .151 'סמ .תוכרעמ ."רחמל םג - ןוחטבה תייעב" .ד ,ןוירוג ןב
.1963

ילוי .ד"צ תרבוח , ה"כ ךרכ .תוכרעמ .םידקפמ סנכב םירבד .ד ,ןוירוג ןב
.1955

.1997 .תונורחא תועידי .דירדמב תרבוע םולשל ךרדה .א ,רוצנב

הנש .ביתנ ."לארשי לש תיניערגה העתרההו 'םולשה ךילהת'" .ר .ל ,סרב
.5460- 'מע .1998 ראוני ,(60) 1 ןוילג ,הרשע חא

זכרמ .6 'סמ רקחמ ח"וד .םולשל המחלממ רבעמה .י ,בוט-ןמיס-רב
.1996 .א"ת 'בינוא .םולש ירקחמל ץמנייטש

.ןוחטבה דרשמ .םידחוימה םיסחיה תיתשת – לארשי-ב"הרא .א ,עובלג
.1994 .א"ת

ןוחטבה תכרעמב םשומישו םייגטרטסא םיינידמ םיקחשמ .א ,עובלג
.2427- .עע .1980 יאמ .273 'סמ א"מ ךרכ תוכרעמ

תועצמאב יברע ילארשיה ךוסכסה דומילמ םיחקלו תואצות" .א ,עובלג
.214238- .עע .1979 רבמצד ה"מ ךרכ תומגמ ."היצלומיס קחשימ

ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע םייגטארטסא םירקחמל זכרמה תווצ ח"וד
םייגטארטסא םירקחמל זכרמה .םולש רדסהל םיכרד :הזעו ןורמוש ,הדוהי
.1989 .ביבא לת .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע

תויעב ,תורומת - םיברעה הינכשו לארשי) םולשו תומחלמ .א ,ןבארה
.1989 .ביבא לת .ריבד .םיכמסמו

.1996 .ןליא-רב 'בינוא תאצוה .םולש השוע ןייסוח .מ ,ק"ז

.1996 .ריבד .ימואל ןוחטב .י ,לט

.1994 .םילעופ תירפס .לארשיב היגטרטסאו הקיטילופ .א ,ביני

זכרמה ."ןופצה לובגב ןוחטבה ירדסהב ביכרמכ םואה חוכ" .א ,ןרבל
,13 'סמ רכזמ .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע םייגטרטסא םירקחמל
.1985 ראורבפ

.הפקתהו הנגה :לארשי לש תיאבצה הנירטקודה .א ,הטיול
םש לע םייגטרטסא םירקחמל זכרמהו דחואמה ץוביקה תאצוה
.1988 .ביבא לת .םודא וק תיירפס .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי

.1994 .דחואמה ץוביקה .ת"הזמב היכרות .א ,לאיל

.1995 .תונורחא תועידי .שמשה תחת םוקמ .ב ,והינתנ

.1998 .תונורחא תועידי .ךילהתה .א ,ריבס

ימת זכרמ .יברע-ילארשיה רשקהב ןוחטבו ןומא תיינבל םיעצמא .י ,ןורבע
'סמ ,רקחמ תוחוד תרדס .ביבא לת תטיסרבינוא ,םולש ירקחמל ץמנייטש
.914- 'מע .1995 .3

לת ,דחואמה ץוביקה .לארשי לש תיניערגה המלידה .י ,ןורבע
.1987 .ביבא

לת .דחואמה ץוביקה / םודא וק .לארשיל תיניערג העתרה .ש ,ןמדלפ
.1983 .ביבא

.1998 .תונורחא תועידי םולשה ףס .א ץיבוניבר

,םאננ אלש םואנה) .ןורש לאירא לש ןוחטבה תשיפת" .א ,ןורש
תאצוה .(םירמאמ ץבוק) הרירב תמחלמ (ךרוע) .י ,רפלא לצא ."(19.12.81
לת תטיסרבינוא .הפי ש"ע םייגארטסא םירקחמל זכרמה ,דחואמה ץובקה
.1985 .ביבא לת .ביבא

תילגנא

Bremer, S.A. "An Appraisel of the Substantive Findings of the INS
Project", in Hoole, F.W. and Zinnes, d. (eds) Quantitative
International Politics. Praeger, 1976. pp.304327.-

Bremer, S. A. "The Simulated International Processor". in Guetzkow,
H. and Valadez, J. (eds) Simulated International Processes Sage,
1981. pp. 135.

Brody, R. "Some Systemic Affects of Nuclear Weapons Technology:
A Study trhough Simulation of a Multy Nuclear Future", in Mueller, J.
(ED) Approaches to Mearsurement in International Relations.
Meredith, 1969. pp.113136.-

Dawson, R. "Simulations in Social Sciences". in Guetzkow, H. (ed)
Simulation in Social Sciences - Readings Prentice-Hall 1962. pp.117.-

de Sola Pool, I. Kessler, A. "The Kaiser, The Tsar, and the Computer
- Information Processing in a Crisis", in Rosenau, J. (ed) International
Politics and Foreign Policy (2nd ed). The Free Press 1969. pp.664-
678.

Guetzkow. H. et. al. Simulation in International Relations .Prentice Hall,
1963.

Guetzkow. H. "A Use of Simulation in the Study of International
Relations", in Guetzkow, H. (ed) Simulation in Social Sciences -
Readings Prentice-Hall 1962. pp.8292.-

Hermann, C. and Hermann, M. "An Attempt To Simulate the Outbreak
of World War I". in Rosenau, J. (ed) International Politics and Foreign
Policy (2nd ed). The Free Press 1969. pp.340363.-

Lantis J. "Simulations as Teaching Tools: Designing the Global
Problems Summit". in International Studies Notes. Vol. 21. No. 1.
Winter 1996. pp. 3038.-

Raser, J. "What and Why Simulation?" in Gamson, W. SIMSOC - A
Simulated Society. (3rd ed) The Free Press 1978. pp. 4145.-

Smoker, P. "International Relations Simulation" in Gutzkow, H. Kotler,
P. Shultz, R. (eds) Simulations in Social and Administartive Science
Prentice Hall, 1972. pp. 296339.-

Smoker, P. "The International Processes Simulation". in Guetzkow, H.
and Valadez, J. (eds) Simulated International Processes Sage, 1981.
pp. 101133.-

Starkey, B. and Wilkenfeld, J. "Project ICONS: Computer-Assisted
Negotiations for thr IR Classroom". in International Studies Notes. Vol.
21. No. 1. Winter 1996. pp. 2529.- (Interet – http://www.

.(קריעו ןריא לע) תילגנאב םירמאמ

Chubin Shahram, "Does Iran Want Nuclear Weapons?" Survival, Vol.
XXXVII, No. 1, (spring 1995).

Fuller Graham E, The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran
(Boulder, Westview Press), 1991.

Kemp Geoffrey, "The Role of Iran and Iraq", In Theodore
Couloumbis, Thanos Dokos (eds.), Arms Control and Security in the
Middle East and the CIS Republics, (Athens: ELIAMEP), 1995.

Von Dornoch Alex, "Iran's Violent Diplomacy", Survival, Vol. XXX,
No. 3, (London: IISS), May/June 1988.

Wyllie James, "Iran's Quest for Security and Influence", Jane's
Intelligence Review, July 1993.
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד