ןוכיתה חרזמב םולשה ךילהת
תרחבנ היפרגוילביב

ןוכיתה חרזמב לארשי - םולשה ךילהת :ךותמ
הלאירא תיב ןויצ-רעש תיירפס
הנליא דרופ ,תירונ ןמביל ,תידוהי רבוזיא :תוכרוע
1994 רבוטקוא - ה"נשת ןושח

(ךוסכסה לש הירוטסיה) יברע-ילארשיה ךוסכסה
ןוחטיבה דרשמ :ביבא-לת .ילארשי-יברעה ךוסכיסה סלטא .ןיטרמ ,טרבליג
1994 ,רואל האצוהה -

,םימרוג :ילארשי יברעה ךוסכסה .םיכרוע ,יכדרמ ,רואנו ןתיא ,עובלג
א"משת ,ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת .םייוכיס ,םיתומיע

תומחלמ :ורפס ךותב ."םירדסההו תומחלמה תייגוס" .ףולא ,ןבארה
:ביבא-לת .םיכמסמ ,תויעב ,תורומת - םייברעה הינכשו לארשי :םולשו
401436- 'ע ,ט"משת ,ריבד

,רתכ :םילשורי .יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל ."ךוסכס ,לארשי - ברע"
360340- 'ע ,1988

ךוסכסב םימה תייעב
:ביבא-לת .ןוכיתה חרזמב םימה לע קבאמה ;שא לש תורהנ .ןונרא ,רפוס
1992 ,דבוע םע

לארשי ייברע
.ד"נשת ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .םידקפנ םיחכונ .דוד ,ןמסורג

.םייטילופ םיטביה :19911967- לארשיב יברעה טועימה .בקעי ,ואדנל
.ג"נשת ,דבוע-םע :ביבא-לת

:םילשורי .םיברעו םידוהי ןיב לארשיב ןילמוג יסחי - לארשי יחרזא םיברעה
184128- 'ע ,ה"משת ,ריל-ןו דסומ

םיזורדה
1993 ,סוריפפ :ביבא-לת .ןלוגב ןוחטיבו םולש .הירא ,ולש

םייעבט םיבאשמ ,הלכלכ ,היפרגואיג ,יללכ רואית - ןוכיתה חרזמה
םיישונאו
'ע ,1988 ,רתכ :םילשורי .יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל ."ןוכית חרזמ"
209207-

םולשה ךילהתו םירצמ - לארשי יסחי
,ןתיב ,הרומז :ביבא-לת .הנויה תנש .באז ,ףישו דוהא ,ירעי ,ןתיא ,רבה
.ם"שת ,ןדומ

ם"שת ,ןקוש :ביבא-לת .םולשל חתפה דיוייד פמק .לאוי ,סוקרמ

האצוהה - ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת .םולש יכרד .םיקילא ,ןייטשניבור
128118- 'ע ,ב"נשת .רואל

רטשמה לומ לא לארשי תנידמו ידוהיה בושיה ;תינדרי היצפוא" .ןד ,ןטפיש
,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תיניטסלפה תימואלה העונתהו ימשאהה
1986

ןדרי םע ןתמו אשמה
:םילשורי .1994 ילויב 25 ד"נשתה באב ז"י :ןדרי-לארשי ןוטגנישוו תרהצה
,םימוסרפה תוריש ,הרבסהה זכרמ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
1994 ,ד"נשת

'ע ,1994 ,רבוטקואב 19 ,בירעמ ."ךמסימה :םולשה םכסה" .ימח ,ולש
75-

הירוס - לארשי יסחי
-לת .לארשי ןוחטיבו הירוס .םיכרוע ,יבא ,רבוקו הרשמ ,זועמ ,רנבא ,ביני
1991 ,תוכרעמ :ביבא

.1993 ,סוריפפ :ביבא-לת .ןלוגב ןוחטבו םולש .הירא ,ולש

תונידמ םעו םימע םע םירשקו םיסחי ,הירוטסיה ,םינותנ - םיאניתשלפ
רוזאב
,םימרוג - ילארשי - יברעה ךוסכסה .םיכרוע ,יכדרמ ,רואנו ןתיא ,עובלג
195173- 'ע ,א"משת ,ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת .םייוכיס ,םיתומיע

ץוביקה :ביבא-לת .לארשי לע היתועפשה - תיאניתשלפ הנידמ .קרמ ,רלה
1991 ,דחואמה

-לת .19491947- םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .ינב ,סירומ
1991 ,דבוע-םע :ביבא

ף"שא
דרשמ :ביבא-לת.םיעוראו םינוגרא ,םישיא ,ף"שא ןוקיסקל .איג ,רוכב
1991 ,רואל האצוהה - ןוחטבה

זכרמ :םילשורי .התועמשמו תיניטסלפה הנמאה .טפשוהי ,יבכרה
1977 ,םימוסרפה תוריש ,הרבסהה

:םילשורי .ינויצה רגתאה לומ ף"שא ;תיניטסלפה היצפואה .סחנפ ,ירבנע
ט"משת ,למרכ

ס"אמח
368353- 'ע ,1990 ,ןקוש :םילשורי .הדפיתניא .דוהא ,ירעיו באז ,ףיש

:םילשורי .רורטה ךרדל הללאב הנומאמ ;סאמח .הביבא ,יבאשו ינור ,דקש
.1994 ,רתכ

הדאפיתניא
:ביבא-לת .הדאפיתניאה :ךוסכסה ןיעב .םיכרוע ,רשא ,רססו דג ,רבליג
144128- 'ע ,ב,נשת ,דחואמה ץובקה

תרדס) ז"משת ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .בוהצה ןמזה .דוד ,ןמסורג
(האירק ןמיס ירפס

1990 ,ןקוש :םילשורי .הדאפיתניא .דוהא ,ירעיו באז ,ףיש

:ביבא-לת .תוכלשההו םינייפאמה ,תוביסה :הדאפיתניאה .הירא ,ולש
ן"שת ,סוריפפ

םיאניתשלפה םע ןתמו אשמה
ירדסה רבדב תונורקעה תרהצה לע תסנכב ןוידהו הלשממה תעדוה
ךוניחה דרשמ :םילשורי .פ"שא םע תורגאה יפוליחו ימצע לשממ לש םייניב
.ד"נשת ,הרבסהה זכרמ ,תוברתהו

םילשורי דמעמ
הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי .הרובד ,לאירוכ-ןסואהו השמ ,שריה
1994 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .ריעה לש

םולשה ךילהתב הפוריא תונידמו תומצעמה תוברועמ
-לת .םידחוימה םיסחיה תיתשת :לארשי - תירבה-תוצרא .ןתיא ,עובלג
ד"נשת ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ :ביבא
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד