ביבא בלחס הקיטילופואיג

 

היצלומיסה ץק - ןורחאה ןוילגה

[5 4 3 2 1 :םימדוק תונוילג] 1999 ינוי 8 :6 ןוילג

תאפרע לש ובצמ לע תובוגת
ונגס יכ ורסמ םילשוריב תורוקמ (ונבתכ) םילשורי
חולשל לארשימ שקבמ ןזאמ-ובא תאפארע לש
ידכ יפסכ רקיעב ףוחד עויס תושרה תודסומל
.ןוטלש יפוליח לש תורשפא םע דדומתהל

הכולמה ןומרא תכשיל שאר (יפיא) ןומע תבר
תאפארע לש ורדשמ לא קרבמ חלש ןדריב
לש ותארבהל הווקת עיבמ אוה אובו הזעב
.תאפארע

תאפרע תא שרי ימ
איה יכ העידוה סאמחה תעונת (רטיור) הזע
תיניטסלפה הגהנהה לע קבאהל תלקוש
ינידמ ךילהת ןנוכלו ולסוא ימכסה לוטיבל איבהלו
.תיניטסלפ הנידמ תמקהל איבי לארשי םע שדח
םסרפל תעכ םג םיברסמ תאפארע לש ויאפור
ובצמש רושיא ןיא ןיידעו ,ובצמ לע תימשיר העדוה
.שונא ןכא

שאר ןיב השורי קבאמ חתפתמ יכ םירמוא הזעב
ונגס ןיבל בו'גר לירבי'ג הדגב לכסמה ןיעידומה
.ןזאמ ובא ,תאפארע לש

!!!! אבצ תוחוכ הזיזמ הירוס - ןורחאה עגרב
םירסומ םילשוריב ןיעידומ ימרוג (ונבתכ) םילשורי
אל תיליע תודיחי תביטח הנורחב הזכיר הירוס יכ
םיששוח םילשוריב .ןומרחה רוזאמ קחרה
הלשממה לע ץחל ליעפהל םישקבמ םירוסהש
םיחווידב .הנוניכ ינפל דוע לארשיב השדחה
יזוכירש הארנ היכרותבש הרקנאמ םיפסונ
ךא ,ןדרי ןוויכל אקווד םינווכמ םירוסה תוחוכה
.רושיא ןיא וז העידיל

תגייתסמ הירוס .תיברע הגספ תמזוי םירצמ
תפארע לש השקה ובצמ תורמל (ונבתכ) ריהק
הגספ תדיעו סנכל המזויב םירצמ הכישממ
לש התסינכ תארקל ךרעהל ידכ תיברע
םירצמ .הדיקפתל לארשיב השדחה הלשממה
ןדרי ,הירוס יגיהנמ תא סוניכל ןימזהל תשקבמ
רסומ ונבתכ .היכרותו תיניטסלפה תושרה ,ןונבל
איהש הארנו הכ דע הביגה אל הירוס יכ
.הז בלשב הגספה סוניכל תדגנתמ
רדש ריהקב תואישנה ןומראל עיגה לומתא
קרב דוהא לארשיב רחבנה הלשממה שארמ
לארשיב שדחה הלשממה יכ החטבה ובו
.םולשה יכילהתב ךישמת

םירמוא ןומע תברב תורוקמ (ונבתכ) ןומע תבר
הגספה סוניכל תדגנתמ הירוסש רשפא יכ
עיגהל הסנמ איהש םושמ ריהקב תיברעה
תוברעתה ילב לארשי םע ןתמו אשמה שודיחל
העיצה ןדרי יכ עדונ ונבתכל .ברע תונידמ לש
ידכ לארשי םע הרישק תא לצנלו עייסל הירוסל
שודיח םשל םילשורי ןיבל קשמד ןיב ךוותל
,העידיה תא רשאל םיברסמ קשמדב .מ"ומה
ןדרי ןיב םיעגמ שי ןכאש ותעדב ןתיא ונבתכ ךא
םע ירשפא מ"ומב ינדרי ךווית ןיינעב הירוסל
.לארשי
לע עדימ יכ ונבתכ ינזאב ונייצ םינדרי תורוקמ
הרבעוה ינדרי ךוויתב רזעהל הירוס לש התונוכנ
ר"דה - קרב לש שדחה ינידמה וצועי תעידיל
.רבואטש


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ