ביבא בלחס הקיטילופואיג

 

[6 5 4 3 2 1 : תונוילג]

ייאוב בוש שגפינ :ןוטנילק
רשיא ןבלה תיבה רבוד .(AP) ןוטגנישוו
רסאיל תרגיא חלש ןוטנילק אישנהש
םדקהב שדחל שי יכ עידוה הבו תאפארע
ןייצ רבודה .עבקה רדסה לע מ"ומה תא
ןמזי לארשיב תוריחבה ירחא רצק ןמזש
םילארשיה םיגיצנה תא בוש אישנה
בושש רשפאו ,הגספ תדיעול םיניטסלפהו
היהת שגפמה תרטמ .יאו תזוחאב ושגפיי
.עבקה רדסה לע מ"ומב חותפל
תא חלוש אוה הז בלשב יכ עידוה אישנה
,ןומע תברל ,םילשוריל סור סינד ךוותמה
רשפא .תוחישל הזעו ריהק ,קשמד
תורחא תוריבל םג בחרוי עסמהש
.ת"הזמב


תוריחבה ירחא הערכהה :םיניטסלפה
לארשיב

.(תיניטסלפה תועידיה תונכוס) הזע
יכ הטילחה ף"שא לש תיזכרמה הצעומה
רבכ השעמל תיניטסלפה הנידמה
תימשירה הזרכהה דעומ לבא ,תדקפתמ
תושרה .ינוי שדוח ךלהמב עבקיי
תודעו המכ יונימ לע העידוה תיניטסלפה
תירקיעהו ,הנידמה תזרכה תא וניכיש
הקוחה תא שבגתש הקוח תדעו ןהבש
תושרה .םוקתש תיניטסלפה הנידמה לש
תדמע תא הכרבב תמדקמ תיניטסלפה
לע םינוידב םדקהב חותפל שיש ב"הרא
.הנש ךותב םתוא םייסלו ,עבקה רדסה

אישנ (תירצמה תועידיה תונכוס) ריהק
המכ דועב אובי יכ עידוה קאראבומ םירצמ
קאראבומ אישנה הזעב רוקיבל םימי
לש התכימת תא ךכב שיחמהל ןווכתמ
םינשרפ ..םולשה ךילהת ךשמהב םירצמ
ינפל הזכ רוקיב יכ םירמוא ריהקב
תלשממל תותיא שמשל ךירצ תוריחבה
תיעמשמ דח םיכמות םירצמה יכ לארשי
תזרכה רבדב תיניטסלפה הדמעב
.תיניטסלפה הנידמה

ךוותל הסנמ ןדרי

(ת"הזמה יניינעל וננשרפ - ןומע תבר)
תוחיש תרדיס המייקתה םינורחאה םימיב
םינדרי םימרוג ןיבו ,םיניטסלפל ןדרי ןיב
לע םיטרפ ןיא העש יפל .םילארשיו
עונכשב וקסע ןהש עודי ךא תוחישה
חרזמ הדיעו סוניכ תארקל םידדצה
.ןייסוח ךלמה לש ורכזל תינוכית

.לארשיב תודחא תלשממ ןכתית :םירקס
תושארלו תסנכל תוריחבל תכרענ לארשי
םירקסמ .עובשכ דועב ומייקתיש הלשממה
ןורתי ןמתסמ הנורחאה תעב וכרענש
מ"הר ינפ לע "תחא לארשי" שארל םיוסמ
ףקיהש םירמוא םיחמומ םלואו .והינתנ
ירחאש הארנו רורב וניא םיפצה תולוקה
ןנוכל םישיאה ינש וכרטציי ינשה בוביסה
םיימשר יתלב םיחווידב .תודחא תלשממ
מ"ומ יתווצ תוניכמ תוגלפמה יתשש רמאנ
תוינידמה תא רתיה ןיב ושבגיש םייתגלפמ
םע עבקה רדסהל סחיב תפתושמה
םע תוחישה שודיח תארקלו ,םיניטסלפה
.םירוסה

ןונבל םורדב ןעטמ עוגיפב םיעוצפ
ןעטמ תוצצופתהב (ל"הצ רבוד) ביבא לת
ועצפנ ןונבל םורד לש תיברעמה הרזגב
לש םיסוטמ .ל"דצ לייחו ל"הצ ילייח ינש
.ןיז'ג רוזא תא הבוגתב וציצפה ריוואה ליח
ינש יכ ורסמ ןודיצב םיינונבל תורוקמ
תיריוואה הפיקתב ועצפנ םינונבל םיחרזא
.לארשי לש

היכרותב השדח הלשממ

-שדחה הלשממה שאר (רטיור) הרקנא
אוה יכ עידוה טיוו'צא היכרות לש ןשי
התוינידמ תא הנשת אל השדחה ותלשממ
לש ותנמזה לע עידוה אוה .לארשי יפלכ
הרקנאב תושיגפל ירוס תלשממ שאר
תרתחמה ןיינעב ךוסכסה תא בשיל
ןיב םויה רדס לעש תורחא תויעבו ,תידרוכה
.תונידמה יתש
יכ רשיא הירוס אישנ ןגס (צ"יס) קשמד
יכו םיכרותה תנמזה תא הלביק ותלשממ
םייקל שי יכ םא ,בורקב םייקתת השיגפה
אישנה ןגס .םימדקומ םואית יעגמ המכ
םע םינמתסמה םירדסהה יכ ריהבה
ךישמהל ותלשמממ וענמי אל הירוס
.ןונבלב הללאבזיחב ךומתלו

דועב אציי קריע תלשממ שאר ןגס - דדגב
ךלמה םע תוחישל ןדריל םימי המכ
ןדרי ךישמת םאה ררבל ידכ הללאדבע
םייאופר םירצומ אוציל רבעמ ךרד שמשל
.ןוחטה תצעומ תוטלחה יפ לע קריעל
הלעות תוחישב יכ םירסומ דדגבב תורוקמ
ךלמה לש רוקיב לש תורשפא םג
םאדאס םע השיגפו קריעב הללאדבע
.ןייסוח

תד ינהכ לש תינאריא תחלשמ - ןרהט
םיטילפל עויס ררב הינודקמל אצת
םינאריאה יכ םירסומ םיבתכ .םינבלאה
םירשקה תא רפשל ידכ הז ךלהמ םישוע
ב"הרא םע


וסנכתיי יפוריאה דוחיאה ישאר - ןודנול
תוינידמה תא ןוחבלו בושל םימי המכ דועב
רסאי לש ויכלהמ רואל ת"הזמב תיפוריאה
.תאפארע


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ