[6 5 4 3 2 1 : תונוילג] 1999 יאמ 13 :2 ןוילג

תוריחבל םיכחמ :םיניטסלפה

.(תיניטסלפה תועידיה תונכוס) הזע
תטלחה ירחא םישדח םיחוויד ןיא הזעמ
יכ ף"שא לש תיזכרמה הצעומה
רבכ השעמל תיניטסלפה הנידמה
הזרכהה דעומ לבא ,תדקפתמ
.ינוי שדוח ךלהמב עבקיי תימשירה

ריהקב (תירצמה תועידיה תונכוס) ריהק
אישנ לש תימשירה ותעדוהל םיניתממ
המכ דועב אובי יכ קאראבומ םירצמ
קאראבומ אישנה .הזעב רוקיבל םימי
תא ךכב שיחמהל ןווכתמ אוה יכ ריהבה
ךילהת ךשמהב םירצמ לש התכימת
יכ םירמוא ריהקב םינשרפ ..םולשה
שמשל ךירצ תוריחבה ינפל הזכ רוקיב
םירצמה יכ לארשי תלשממל תותיא
הדמעב תיעמשמ דח םיכמות
הנידמה תזרכה רבדב תיניטסלפה
.תיניטסלפה

אל דוכילה לש הלשממ :לארשי
תיניטסלפ הנידמ תמקה רשפאת

לארשי תלשממ שאר (ם"יתע) םילשורי
הנידמ יכ זירכה והינתנ ןימינב
דוכילה דוע לכ םוקת אל תיניטסלפ
דודשאב תוריחב תפיסאב .ןוטלשב
לכל טושפ רסמ והז" :והינתנ רמא
תמקה ןיינעב םיהמתש םיארוקה
ךכל הביסה .תיניטסלפה הנידמה
לע יאמב 4 ב זירכה אל ף"שאש
:הרורב תיאניטשלפ הנידמ תמקה
הלעי קרבש דע תוכחל ןינועמ ף"שא
םיניטסלפהו מ"ומה ךשמיי זאו ןוטלשל
ןייצ והינתנ ."םיפסונ םיחטש ולבקי
תא הקזיח ותושארב הלשממהש
םוקמל התוא הכפהו לארשי תנידמ
.וב תויחל רתוי חוטב

והינתנ ריהבה תודחאה תלשממ ןיינעב
תודחא תלשממל דגנתמ אוהש
וכרדש חוטבו ךומס אוה ןכש ,תימואל
תוריחבב םא ,חצנת איהו הנוכנה איה
התלועפ ךרדב תישעמ םאו תוברקה
.הלשממה לש
םאש " הלשממה שאר רמא ,תאז םע
תלשממ אוה םעה ןוצרש ררבתי
ליבואו הלועפ ףתשאש ירה ,תודחא
."ןוחטבבו החמשב התוא

?הללאדבע הצור המ
(ת"הזמה יניינעל וננשרפ - ןומע תבר)
ןדרי ןיב תוחישה לע םיטרפ ןיא ןיידע
םינדרי םימרוג ןיבו ,םיניטסלפל
םירמוא ןומע תברב םיבתכ .םילארשיו
םידדצה עונכשב וקסע תוחישהש
תינוכית חרזמ הדיעו סוניכ תארקל
.ןייסוח ךלמה לש ורכזל

ירחא ילוא – תובושתל םיכחמ :ןוטנילק
תוריחבה

ירסומ ןוטגנישווב םיבתכ .(AP) ןוטגנישוו
תובושתל ןיתממ ןוטנילק אישנה יכ
תעדוה לע םיניטסלפה ןמו לארשימ
תרגיאה רוגיש רבדב ןבלה תיבה רבוד
שדחל שי יכ עידוה הבו תאפארע רסאיל
.עבקה רדסה לע מ"ומה תא םדקהב
תוריחבה ירחא רצק ןמזש ןייצ רבודה
םיגיצנה תא בוש אישנה ןמזי לארשיב
,הגספ תדיעול םיניטסלפהו םילארשיה
.יאו תזוחאב ושגפיי בושש רשפאו
לע מ"ומב חותפל היהת שגפמה תרטמ
.עבקה רדסה
הביגה אל ןיידע לארשי יכ עידוה אישנה
סור סינד ךוותמה תא חולשל ותנווכ לע
ריהק ,קשמד ,ןומע תברל ,םילשוריל
בחרוי עסמהש רשפא .תוחישל הזעו
.ת"הזמב תורחא תוריבל םג

םיחוויד ןיא קשמדמ (צ"יס) קשמד
הירוס תלשממ תמכסה לע םישדח
השיגפה יכו םיכרותה תנמזה תא לבקל
המכ םייקל שי יכ םא ,בורקב םייקתת
הירוס אישנ ןגס .םימדקומ םואית יעגמ
םע םינמתסמה םירדסהה יכ ריהבה
ךישמהל ותלשמממ וענמי אל הירוס
.ןונבלב הללאבזיחב ךומתלו

השדחה הלשממה לע תכרבמ לארשי
הרקנאב
הכרבב םדקמ לארשי תלשממ שאר
יכ היקרוט תלשממ שאר תעדוה תא
תא הנשת אל השדחה ותלשממ
ןייצ והינתנ .לארשי יפלכ התוינידמ
םה םויכ לארשי-היקרוט יסחיש
רמוא והינתנ .םיביציו םייתודידי
תעב םיכרענ הירוסל היקרוט ןיבש
עייסל ילוא ולכויש ,םיעגמ הנורחאה
לארשי ןיב ךוותת היקרוטש ךכל דיתעב
.הירוסל

דועב אציי קריע תלשממ שאר ןגס - דדגב
ךלמה םע תוחישל ןדריל םימי המכ
ןדרי ךישמת םאה ררבל ידכ הללאדבע
םייאופר םירצומ אוציל רבעמ ךרד שמשל
.ןוחטה תצעומ תוטלחה יפ לע קריעל
הלעות תוחישב יכ םירסומ דדגבב תורוקמ
ךלמה לש רוקיב לש תורשפא םג
םאדאס םע השיגפו קריעב הללאדבע
.ןייסוח

תד ינהכ לש תינאריא תחלשמ - ןרהט
םיטילפל עויס ררב הינודקמל אצת
םינאריאה יכ םירסומ םיבתכ .םינבלאה
םירשקה תא רפשל ידכ הז ךלהמ םישוע
ב"הרא םע


וסנכתיי יפוריאה דוחיאה ישאר - ןודנול
תוינידמה תא ןוחבלו בושל םימי המכ דועב
רסאי לש ויכלהמ רואל ת"הזמב תיפוריאה
.תאפארע


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ