[6 5 4 3 2 1 : תונוילג] 1999 יאמ 16 :3 ןוילג

סור סינדל םיפצמ
םירצמ תירבב תורוקמ (ונבתכ) ריהק
הריבעה קרבומ אישנה תכשל יכ םירסומ
םירצמ יכ רמאנ ובו רסמ םינקירמאל
ךוותמה לש וינפ תא החמשב לבקת
הפצמ םירצמ .סור סינד ינקירמאה
ידכ דעצ טוקנת ףוס ףוס ב"הראש
.ותוא םדקתו םולשה ךילהת ברעתהל

לארשיב תוריחבה תואצותל םיניתממ

םיניתממ םילשוריב (ונבתכ) םילשורי
תושארלו תסנכלתוירחבה תואצותל
אבנתהל םיברסמ םינשרפה .הלשממה
.תוריחבה תואצות יבגל

לארשי יכ ץוחה דרשמ עידוה םייתניב
תימואלניב הדיעו סוניכ הכרבב תמדקמ
דרשמ רבוד .ןייסוח לש ורכזל םולשל
לעו הדיעוה דעומ לע יכ ןייצ ץוחה
.מ"ומ להנל ךרוצ היהי היפתתשמ

יכ רסמנ ןומע תברמ (צ"ייס) ןומע תבר
לכ הכרבב לבקי ינדריה הכולמה תיב
ףאשיש יאנתב ילארשי הלשממ שאר
םיניטסלפה םע ךילהתב ךישמי םולשל
םירוסה םע תוחישה תא שדחיו

ךוותל הנכומ ןדרי
םדקת ןדרי יכ םירסומ ןומע תברב
בלשב .תיניטסלפ הנידמ תמקה הכרבב
תאז הדמע לע תימשיר העדוה ןיא הז
ןומע תברב ץוחה דרשמב לבא
תזרכהש הפידעמ ןדרי יכ םישיגדמ
תמיתח דע החדת תיניטסלפ הנידמ
דרשמב םיימשיר םימרוג .עבקה םכסה
תניינועמ ןדרי יכ םינייצמ ינדריה ץוחה
יניטסלפ ילארשי מ"ומ וא םיעגמב ךוותל
.םכסהל איביש

ץוחה דרשמ יכ חוודמ ןומע תברב ונבתכ
תוליעפ הנורחאה תעב הליג ינדריה
תא התניג ןדרי יכ רסמנ רתיה ןיב .הבר
ןיבל הירוס ןיב הלועפה ףותיש
םיששוח ןדריב .ןונבל םורדב הללאבזיח
המלסהל איבת ןונבל 'רדב תוחיתמש
ךלמה יכ ןדרי רסמנ ןכ ומכ .תיאבצ
ןיב םיסחיה רופישב ךמות הללאדבע
. הירוס ןיבל היכרות

םאדס םע שגפהל ןכומ הללאדבע
ןייסוח
הכולמה תיבב תורוקמ ( AP) ןומע תבר
רמא הללאדבע ךלמה יכ םילגמ ינדריה
אוהש ינדריה אבצה ישאר םע השיגפב
.ןייסוח םאדס קריע טילש םע שגפהל ןכומ
רשפאל הנכומ ןדרי יכ םינייצמ תורוקמה
ךרד קריעל םייאופר םירצומ תרבעה
.קריעל ןוזמ ירצומ ריבעהל ףאו המוחת
ריבעהל השקב לכל ןדרי דגנתת הז םע
הנכומ היהת אל םג ןדרי .קריעל קשנ
ועגפי קריע םע םהשלכ םירשקש
.ירוזאה הדמעמבו םיימואלניב הירשקב

ןדריל םיארוק םירוס םירבוד :קשמד
.הירוס לש םינפה יניינעב ברעתהל אלש
ךישמהל תונוכנ הירוס העיבמ הז םע
.ןדרי םע תורבדהב


םימרוג יכ םירמוא היכרותב :הרקנא
תקמעהב ןיינע ועיבה םילארשי םיילכלכ
ןיבל לארשי ןיב ילכלכה הלועפה ףותיש
.היכרות

ובוסוקל ימלסומ עויס
איה יכ הריהבמ םירצמ :(רטיור) ריהק
םיטילפה ןעמל ןאריא םע לועפל תניינועמ
יכ הז םע ריהבמ ירצמ רבוד .ובוסוקב
םיטילפה תא ןכשל םוקמ ןיא םירצמל
ךרד לכב רוזעל ןכומ היהת איה לבא
.תירשפא

ובוסוק יטילפ ןיינעב רתא


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ