[6 5 4 3 2 1 : תונוילג] 1999 יאמ 20 :4 ןוילג

םולשה ךילהת תא שדחל שי :ב"הרא
חלש ןוטנילק אישנה (ונבתכ) ןוטגנישוו
לארשיב רחבנה מ"הר לא הכרב רדש
.ותריחב לע ותוא ךרבו ,קרב דוהא
יכ רמאנ ןבלה תיבה םסרפש העדוהב
םולשה ךילהת תא םדקהב שדחל שי
קרב לש ותריחב יכו םיצורעה לכב
םעה לש םולשה תונווכ תא הריהבמ
.לארשיב

ועידוה םייעובש ינפל יכ ריכזמ ונבתכ
דימ חולשל םינכומ םה יכ םינקירמאה
םירצמה קר יכו ,רוזאל סור ךוותמה תא
תורוקמ .בויחב העצהה םע וביגה
יכ םירמוא ןוטגנישווב הנידמה תקלחמב
םימי ךותב ת"הזמל תאצל ןכומ סור סינד
.םירופס

לארשי תלשממ שאר קרב
מ"ומה ושדחי םינקירמאה

תושארל תוריחבב - (ונבתכ) םילשורי
אוהו ,קרב דוהא הכז לארשיב הלשממה
יצחו עבראב לארשי תלשממ שאר היהי
יכ עידוה והינתנ ןימינב .תואבה םינשה
ירחא .דוכילה תגהנהמ שרופ אוה
ןווכתמ תסנכל תוריחבה תואצות םוסרפ
תמקה רבדב מ"ומב חותפל קרב
ןיבר רכיכב ולש ןוחצנה םואנב .ותלשממ
ךרדב ךישמהל ותנווכב יכ קרב רמא
ןווכתמ אוה יכו ,ןיבר קחצי לש םולשה
.הנש ךותב ןונבלמ להצ ילייח תא איצוהל

םיגיהנממ הכרב םירדש לביק קרב
םהבו ת"הזמה ןמ רקיעבו םלועב םיבר
הללאדבע ךלמה ןמו ,םירצמ אישנמ
יתודידי היה ןדרי ךלממ רדשה .ןדרימ
השיגפה תא ךלמה ריכזה ובו ,דחוימב
הכרב ירדש .תועובש המכ ינפל םהיניב
םיגיהנממו היקרוט אישנמ םג ועיגה
.ץרפמה תויוכיסנב

הללאדבעל הכחמ ןייסוח םאדס
םיניתממ קריע תריבב (ונבתכ) דדגב
לש ירשפא רוקיבל דעומ תעיבקל
ןומראב .קריעב ןדרי ךלמ הללאדבע
תא הכרבב ומדיק דדגבב תואישנה
ינדריה הכולמה תיבב תורוקמה ירבד
ךלמה יכ םימי המכ ינפל ורמאש
ישאר םע השיגפב רמא הללאדבע
םע שגפהל ןכומ אוהש ינדריה אבצה
תורוקמה .ןייסוח םאדס קריע טילש
ןדריש םימי המכ ינפל ונייצ םינדריה
םייאופר םירצומ תרבעה רשפאל הנכומ
ירצומ ריבעהל ףאו המוחת ךרד קריעל
לכל ןדרי דגנתת הז םע .קריעל ןוזמ
אל םג ןדרי .קריעל קשנ ריבעהל השקב
קריע םע םהשלכ םירשקש הנכומ היהת
הדמעמבו םיימואלניב הירשקב ועגפי
.ירוזאה


םילשוריל קשמד ןיב ךוותל היושע ןדרי
CNN תשר בתכל (CNN) ןומע תבר
ןופלטב חחוש הללאדבע ךלמה יכ עדונ
תואצות עדווה ירחא דאסא אישנ םע
רמא דסא אשינה .לארשיב תוריחבה
עייסת ןדרי םא דגנתי אל יכ הללאדבעל
דסא םלואו .לארשיל הירוס ןיב ךוותתו
םע מ"ומל סנכהל ןכומ אוה יכ שיגדה
ןמ קר קרב דוהא לש ותושארב לארשי
תלשממ ימיב וקספוה הבש הדוקנה
דסא .ייאו תזוחאב תוחישה סרפו ןיבר
סרטניא לע רתוול ןווכתמ וניא יכ ריהבה
.יברע

 

ובוסוק יטילפל יברעניבה עויסב םיישק
איה יכ העידוה ןדרי (יפיא) ןומע תבר
יטילפל עויסה לע ןריא תא תכרבמ
ןדריש םירמוא ןדריב םלואו .ובוסוק
ןפואב המצעב עייסל השקתת המצע
.םיילכלכה היישק ללגב םיטילפל ישממ

ובוסוק יטילפ לע עדימ

טנרטניאב ןריא לע דוע


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ