דחוימ תושדח קזבמ
[6 5 4 3 2 1 : תונוילג] 1999 ינוי 1

ססוג תאפרע

ססוג ,תאפרע רסאי ,תיניטסלפה תושרה ר"וי יכ ,עדונ םינמיהמ תורוקממ
וירזועו ,םינורחאה םייעובשב ותיבמ אצי אל תאפרע .העודי אל הלחממ
.ותומ לא ברק תיניטסלפה תימואלה העונתה גיהנמ יכ ,םירסומ םיבורקה
ותווצב םירחא םיאפור ךא ,תועידיל סחייתהל בריס ר"ויה לש ישיאה אפור
.דבלב םירופס םימי דוע ורתונ תאפרעל יכ וזמר

ןיעידומ תורוקמ .השוריה קבאמ לש םינושארה וינצינ וארנ םיחטשב
ןויסינב הליעפ תוברועמ םילגמ ןאריא ףאו קאריע ,ןדרי ,הירוסש ,םירסומ
.תאפרע לש ושרוי תוהז תעיבקל
שאר ,בו'גר לירב'ג ןיב להנתהל יופצ השוריה ברק םירז תורוקמ תכרעהל
אל .תאפרע לש ונגס ,ןזאמ ובאל ,תיברעמה הדגב לכסמה ןיעידומה
.תיניטסלפה הרבחב םינושה םיגלפה ןיב םילא תומיעל תורשפא תלספנ
ןימינב ,ינמזה הלשממה שאר .ביגהל ובריס םילשוריב םיינידמ תורוקמ
".ונרטפש ךורב" - רסמ ,והינתנ


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ