ץועיי

:ןוכיתה חרזמב תונוש תויגוסל םיחמומ לש םהינעמ בורקב ופסותי הז ףדב
.םימיוסמ םיאשונל וא תונידמל עגונב תויגוס
.יטנוולרה הדימלה םוחתב ץועיי תלבקל םהילא תונפל ןתינ


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ