ביבא בלחס הקיטילופואיג
תונכות תדרוה

סרוקל תושרדנ תונכות םהב דירוהל ןתינש םירתאל םירושיק ועיפוי הז ףדב
.ןיינעהו תלעותה ברימ תא ונממ קיפהל ידכ
.תושרדנה תונכותה לש טוריפ אבוי ןכ

תונכות תדרוה ירתא

אוה תונכות תדרוהל רתויב ליעיה רתאה
http://www.tucows.com/mideast.html
,םיילארשיה םירתאה דחאב רוחבל שי וילא הסינכה רחאל
תוריהמב םיתעל םינוש ךא ,הזל הז ירמגל םיהז םדוסיבש
.הנקתהה יצבק תדרוה
,שופיחה הדשב המש תדלקה תועצמאב הנכות שפחל ןתינ
."try now" רותפכ לע הציחלב תישענ ץבוקה תדרוה

:תושרדנה תונכותה

Macromedia Flash 4

Adobe Acrobat Reader

Netscape Communicator or Internet Explorer

(יחרכה אל) Real Player

(יחרכה אל) Icq


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ