:רבוע ןמזהש ךיא ,יוא


.Flash לש הנשי אסרג םכל שיש הארנכ לזאפה יקלח תא זיזהל םיחילצמ םכניא םא
.השדח הסרג דירוהל ידכ ןאכ וצחל