:תורוצת רפסמב "ששג"ה ץבוק תא דירוהל ןתינ
Acrobat Reader תועצמאב ץבוקב היפצ ךרוצל - PDF .1
PDF-ה לש ץווכמ ץבוק - ZIP .2
(הלעמו 6 אסריג) WORD תרזעב ותחיתפ ךרוצל - DOC .3
DOC-ה לש ץווכמ ץבוק - ZIP .4


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ