ןוחטבו אבצ Army and Security םיימואלניב םיסחיInternational Relations הקיטילופו לשממGoverments and Politics
     
םימWater תדReligion הלכלכEconomy
     
היגולוקאEcology היפרגומדDemography היגרנאEnergy.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ