ביבא בלחס הקיטילופואיג
תינכט הרזע

תונכות תדרוה
תשרב שופיח
ךרדומ רויס.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ