ביבא בלחס הקיטילופואיג
ךרדומ רויס

חרזמה לש הקיטילופואגה ידומילל ןווקמ סרוק - "תשרב םינכש"
דומיל תכרעמ תועצמאב להונמו ,'ביבא-תינונס' תרגסמב אוה סרוקה ,ןוכיתה
וז תכרעמ .תשרב הדימלל תיכוניח הביבס :ב"לחס םשב תינשדח
הדימלל םיתימע םעו םהירומ םע רשקתל םידימלתל תרשפאמ
רתוי רישע ,רתוי חונל הדימלה ךילהת תא תכפוהו ,םוקמ לכמו ןמז לכב
.םיישיאה םהיכרצל רתוי םאתומו

תלעפהב םדקומ עדי תשרוד הניא "תשרב םינכש" סרוקב תופתתשה
ליעפהל ךירצ וניא דימלתה השעמל .ב"לחס תכרעמ
איקבה לכו ,חונו יתודידי שמתשמה קשממ .םיבכרומ םיינכט םימושיי
.הלקנ לע וב אצמתי טנרטניא ינפדפדב שומישה יזרב טעמ

.םכלש גצה לש (היצולוזר) הדרפהה תלוכי תא קודבל יאדכ ,תישאר
.600X800 לש היצולוזרב תיבטימ הייפצל הנבנ סרוקה
.התונשל ידכ תושעל המ וא ,םכלצא היצולוזרה יהוז םא ררבל יאדכ ןאכ וצחל

:סרוקה עיצמש תנווקמה תכרעמב ליעי שומישל םיחנמ םיווק ןלהל

- רתאל הסינכה ביתנ
:םיכרד יתשב סרוקה רתא לא עיגהל ןתינ
;"תשרב םינכש" - ביבא - ב"לחס - תינונס לש ישארה ףדה :הנושארה
."תשרב םינכש" - ביבא :היינשה

- החיתפ ףדו הסינכ
שמתשמ םש דילקהל שי "תשרב םינכש" רושיקה לע הציחלה םע
עשתמ תחאל ךייתשמכ שמתשמה תא ונייפאי הלא םיטרפ .המסיסו
- ךרוצה הרקמבו) תמיוסמ הצובקל ךייתשמכ - ןמזה םעו ,תותיכה
.(הצובקה רבודכ
תעברא ירותפכ הדיצלו) ןוכיתה חרזמה תפמ תנומת עיפות הליחת
םא .ךייתשמ אוה וילאש םרוגה לע שיקי שמתשמה .(םיפסונה םימרוגה
.ותנידמ לש תיבה דומעל עיגי ,הסינכ השרומ אוה
,ןימי דצב ךרואל סקדניא ןבלמ :םיינשל קלוחמה ףדב תופצל ןתינ הז דומעב
.ולאמשל בחר עדימ ןולחו

- רתאה הנבמ
םילכ - ו עדימ :תוישאר תוירוגטק יתשמ בכרומ ינמיה סקדניאה
ןתיתחתבו ,"ביבא" לש ישארה דומעל רשקמה ,ןולמס עיפומ םהילעמ)
בכרויש ,הנשמ טירפת עיפוי הירוגטק לכ תחת .("תרושקת רדח" רותפכ
.ילאמשה ןולחב (םיטירפת םקלח) םיפדל ורשקי הלא םיפיעס ,םיפיעסמ

- (םיישארה םירושיקה) םיפיעסה

ןתינ םש דבלמו ,הנידמה לש חתופה ףדה לא ליבומ הז רושיק :יללכ עדימ
םניינעש ,םיטסקט לא םירושיק ,הנידמה תפמו לגד :הלא םיטרפ וב אוצמל
.טרפב ת"הזמבו ללכב ל"ניבה םיסחיב - תוימדהה םוחת

תורדגה ובו ,טרופמ עדימ ףד לא ךילומ הז רושיק :סרוקה תינכת
,םאתות סרוקה תינכת .םינכתה ירקיעו םינמז-חול ,סרוקה יבלש
םינמזה חול תרגסמ .סרוקה תומדקתה םע םיירשפא םייונישל ,ןבומכ
.היוצר תיללכ תרגסמ לע העיבצמ איה ךא ,החושק הניא

דחא לכש ,הנשמ-ירושיק לא עיגהל ןתינ ןאכמ :םיליגרתו םירזע
-םיבורק" ןודיחמ :סרוקה תומדקתהב ףסונ ביכרמ גציימ םהמ
ךמסמה" דעו תוגצמ לש הכרעהלו היינבל הדימ תומא ךרד ,"םיקוחר
הימדה-םדקה בלש לש םויסה דרוקא השעמל אוה ,"ינידמה
.סרוקב

םירפס תורשע הבו ,סרוקל הפיקמ היפרגוילביב :רזע תורפס
ךא ,לדגתו ןכדעתת דוע המישרה .תילגנאבו תירבעב םירמאמו
.םיפסונ םירמאמלו םירפסל תועצה חולשל ןתינ התע רבכ

חרזמל םירושקה םירתאל תינונס לש דחוימה טוונה אוה "ששג"ה :ששג
,בר עדימ בואשל סרוקה ידימלת ולכוי "ששג"ה תועצמאב .ןוכיתה
,רצק רואית ,רבסה ןתינ םירתאהמ דחא לכל .תשרהמ ינכדעו יתוכיא
,(המודכו ליגל-המאתה ,ויפוא ,רתא גוס) םיעובק םירטמרפ יפל גוויס
.ומצע רתאה לא רושיק ןאכ עיפומ ןבומכו
- תוירוגטק המכל קלוחמ ששגה
,םירתא תורשעל םירושיק תזכרמ איה ,רתויב הבחרה הירוגטקה וז :יללכ .א
םנשי הלא םירתאמ םיברב .ותוללכב ןוכיתה חרזמה םוחתב םיקסועה
וז הירוגטק ךכיפל .תונוש תונידמלו םימיוסמ םיאשונל םיימינפ םירושיק
.אשונ לע וא הנידמ לע הדימלל םג תיטנוולר
תונידמל הנשמ-ירושיק וז הירוגטקב :םינוגראו תונידמ .ב
5 דע 1 םימאתומ םירושיקהמ דחא לכל .סרוקב םידמלנה םינוגראלו
.םירתא
.סרוקב םידמלנה םיאשונל הנשמ-ירושיק וז הירוגטקב :םיאשונ .ג
.םירתא 5 דע 1 םימאתומ םירושיקהמ דחא לכל
,ןוכיתה חרזמה אשונב עדימ רגאמל רושיק :(ךשמהב ףסותי) םירמאמ .ד
.תירבעב םירמאמ וב ויהיש
תשרב םירתא לש ההובג המר לע רומשל ץמאמ השענ "ששג"ה תיינבב
ןויצ ןתינ םג ששגב םיעיפומה םירתאל
לש ונכות לכ תא ליכמה ,ץבוק תדרוה תועצמאב רתאה ןויצ תא תוארל רשפא)
םניאש םירתא םתאצמ םא .(PDF וא DOC טמרופב ,ששגה
םירתא םתאצמ םא וא - םרואיב תא תונשל יוארש וא םייתוכיא
תועצמאב) "הרקבה" לא םכיתורעה תא וחלש - םיפסונ םייתוכיאו םיבושח
.(ןלהל "םירדש רוגיש"

.הימדהב םיפתתשמה םימרוגה ללכ תא הפיקמ הריזה :הריזה
,ב"הראל עגונב תיצמת ירמאמב תופצל היהי ןתינ סרוקה תליחתב
תביתכ בלש תמלשה רחאל .תודחואמה תומואהו יפוריאה דוחיאה
תונידמה ירושיקו ,"הריזה" לא הלא תוגצמ הנלעות ,תויתתיכה תוגצמה
.ןהילא וליבוי

ידימלת תושרל םידמועה םילכ המכ ךותמ ןושארה ילכה :םירדש רוגיש
ןהו "הרקבה" תצובקל ןה םירסמ חולשל ןתינ הז דומעמ - סרוקה
.(הימדהה תחיתפ םע) םינוש םינוגרא/תונידמל

תורגסמה יתשמ תחא איהו ,ןויד תצובק סיסב לע היונב :ראודה תבת
הביתה אצמנ הרתאבש הנידמל קר - רמולכ .דרפנב הנידמ לכל תידוחייה סרוקב
סרוקה תומדקתה םע .ראודה-תבתל השיג תורשפא שי
,"הרקבה"מ תועדוה - ראודה תבתב אוצמל היהי ןתינ
תועצה ,"ינידמה ךמסמה" ינכות ,תיללכ הבת ,תימינפ םירסמ תפלחה
םינוש םיאשונב םינויד ןכו םימכסה תוטויט ,(ךשמהב רהבוי) יח מ"ומל
.תופסונ תותיכ ןיבל התיכה ןיבו התיכה ךותב
הנידמה יגיצנ - תובישח הנשמ ראודה-תבת לבקת הימדהה ךלהמב
לא ותוא ונעמי ,(רדש לש גוס גציימה) יטנוולרה ספוטה תא ואלמי
עיפוי רדשה ."םירדש רוגיש" תועצמאב ותוא וחלשיו ,יטנוולרה םרוגה
יזכרמ תורבדיה ץורע היהי הז .ןעמנה לש ראודה תבתב םיאתמה םוקמב
ןמזב יולת היהי אל הז ץורע םירבדה עבטמ .הימדהה ךלהמב
לכב רדשה תא לבקלו ראודה תבת לא תשגל ולכוי םינעמנה .םוקמבו
.ןמז

ךלהמב ינשה תורבדיהה ץורע והז :(LITE - ו ליגר) יח מ"ומ
ךרוצל השיגפל דעומ עבקנש רחאל .ןמזב תודיחא בייחמ אוהו ,מ"ומה
,(תנווקמ החיש) ט'צ תנכות תועצמאב הז םע הז םידדצה םירבדנ ,מ"ומ
.הב עייסתו החישה תא טוונת "הרקבה"
.טעמ ךורא תשרהמ התאלעה ןמזש ףא ,הפידע הליגרה ט'צה תנכות
לש ישארה ט'צה רתאב אוצמל ןתינ הנכותב שומישל םיטרופמ םירבסה
.תינונס

לכ .הנידמל תידוחיי הניהש היינשה תרגסמה יהוז :הדימלל םיתימע
ראודה תבותכ תאו םיישיאה ויטרפ תא ףרצל לכוי התיכב דימלת
םיילאוטריו םיצורעב םג םדקתמ חיש דדועל ידכ ,ולש ינורטקלאה
.הימדהב הנידמ התואל םיכיישה לכ ןיב

תחילשל רושיק לבקל ןתינ הז רושיק תועצמאב :תורעהו תולאש
."הרקבה תצובק" לא ינורטקלא ראודב בתכמ

.םיעדוי רבכ םתא ,ןאכל םתעגה םא :תינכט הרזע

לש המישר לבקל היהי ןתינ הז רושיק תועצמאב :תונכות תדרוה
םירושיקו תונכותה לע רצק רבסה ןאכ שי ,סרוקל תוישומיש תונכות
.ןתוא דירוהל ןתינ םהמש םירתאל

,שופיח ינונגנמ תורשע טנרטניאה תשרב םילעופ םויכ :תשרב שופיח
רשפאמה ףד עיפוי הז רושיק תועצמאב .םינוש םיגוסמ םינפסאו םיגולטק
ןתינו ,וב שמתשהל ןתינ .םייזכרמ שופיח-ילכ תועצמאב עדימ שופיח
.םירחא שופיח-ילכב רזעיהל ןבומכ

םיחמוממ ץועיי שקבל תורשפא ןתנית סרוקה תומדקתה םע :ץועיי
םדקהב בישהל ץמאמ ושעי םיחמומה .םיברה הדימלה ימוחתב םינוש
.תולאשה לכל

הימדהה תישארב ךילוי הז רושיק :תועדומ חול/תרושקת רדח
ןותיע" לש תונושה תורודהמה לא - הכשמהבו ,החיתפה שיחרת לא
."ןוכיתה חרזמה

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ