תינכט הרזע

תינכט הרזע ץבוק ףרוצי בורקב
.הספדה/הדרוהלו ןפדפדה תועצמאב היפצל


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ