ביבא בלחס הקיטילופואיג
"תשרב םידודיה" :"םיקוחר-םיבורק" ןודיח :םיליגרתו םירזע

,ןויצ אשונ וניאש (ידודיה) יביטקארטניא ןודיח אוה תשרב םידודיה
.ןוכיתה חרזמב תויסיסב תויפרגואיג תודוקנ לא עדוותהל רשפאמ ךא
:םיינשל קלחנ ידודיהה ןודיחה

.Flash ןגנ תנקתה םיבייחמו ,Flash תיגולונכט לע םיססובמ םיקחשמה
ןאכ וצחל - אל םא .בוט המ - וחילצת םא .םיקחשמה דחאל סנכיהל וסנ
(!הרקמ לכב ץלמומ ,יטקפמוקו ןטק) הנקתהה ץבוק תא דירוהל ידכ

- אוה ןכ ומשכש ,ןוכיתה חרזמה לזאפ
.היקלחמ רוזיאה תפמ תבכרה

- ( בורקב ) "?עדוי ימ הנומש"
םירצימו םיצרפמ ,תורהנ ,הריב ירע תומש חינהל וכרטצת הז ןודיחב
.תונידמה הנומש ןיבמ (רתוי וא) תחאב :ןוכנה םמוקמב
,תחא םעפמ רתוי םשה עיפוי םירקמהמ קלחב - בל ומיש
.תיפרגואיג רושק אוה הילא תחא הנידממ רתוי אוצמל םכילעש ןוויכמ תאז
- רמולכ ,ביכרמ יבג לע ביכרמ חינהל אלש ודיפקה ,ןכ ומכ
הפמב הנוש םוקמב ביכרמ לכ חינהל
.(הנוכנ הבושתה םא םג האיגש תעדוה ולבקת - אלו)

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ