ביבא בלחס הקיטילופואיג

יללכ עדימ רגאמ


:סרוקה ךירדמ 
?היצלומיס יהמ 
םיימואלניב םיסחיב היצלומיס 
היצלומיסה ךילהת 
קחשמב םידיקפת 
קחשמב םינקחשה בכרה 
םוכיסו תונקסמ ,חותינ 


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ