!"תשרב םינכש" ידימלתל םולש
.םינינעל ונרזח

.שממ ונמויק עלס ,הקצומ הדבועל ךפוה םושירה ,הבוט העשב
ולכותש תנמ לע הזה םידקמה ףדה תא ריאשנ םיבורקה םייעובשב
.סרוקה לש OFFLINE תסרג דירוהל
ישיאה םכבשחמ לא ץבוקה תא דירוהל ידכ ןאכ וצחל
תרזעב סרוקה לא סנכיהל ולכות - םכריכזהל ,םייתניב
:(םיהזהו) םיאבה אמסיסהו שמתשמה םש
.teacher teacher

.ןאכ ץחל סרוקל סנכיהל ידכ